گوناگون

سه شعر از مهران زنگنه

Vgghh67g-2

آرزو (۸) i

(به‌ آزادی (۲))

مهران زنگنه

در آرزوی خوشبختی به تو گوش دادم

طنین آوای دلكشت را شنیدم

به زیر و بم لحنت بیآویختم

و آنگاه خود را یافتم

آرزو (۹)ii
مهران زنگنه

خیام! ایکاش ترا بر این فلک دست بُدی
آنرا ز نو ساخته چون مست بدی
«
کازاده بکام دل رسیدی آسان»
گر طرح فلک به تو، دربست بدی

شدنiii

مهران زنگنه

به کودکی ندانیم و نگوییم این و آن
به نوجوانی چشم گشاییم بر این و آن
به جوانی گوییم که این است و نه آن
به پیری گوییم هم این است و هم آن

i چارپاره‌ ی ۷۰

ii چارپاره‌ ی ۵۰
مقایسه شود با خیام:
گر بر فلکم دست بدی چون یزدان
برداشتمی من این فلک را ز میان
وز نو فلکی دگر چنان ساختمی
کازاده بکام دل رسیدی آسان

iii چارپاره ۴۳