آرزوی یک کودک فلسطینی

آرزوی یک کودک فلسطینی

برگردان : میم . بهراد

 

به همه ارتشیان!

به تمامی جنگجویان!

همه ی تانک های خود را،

و تمامی سربازان خود را

برای پسر ی تنها

با قلوه سنگی؟

در چشمانش خورشید را می بینم

در لبخند ش ماه را

و من کنجکاوم ،

و من مبهوتم

چه کسی ضعیف و چه کسی قوی است؟

چه کسی بر حق است و چه کسی ناحق ؟(چه کسی نه ؟)

و من آرزو می کنم،

 

​​ ای کاش حقیقت را زبان سخنی بود!

http://www.youtube.com/watch?v=M0tUkCQcNuU