سياسی

‫‬ ‫میان آنچه که واشنگتن میخواهد وآنچه بغداد‬‫

546xdsf 

پیرامون مسافرت جنرال دمپسی فرمانده ارتش آمریکا به عراق

میان آنچه که واشنگتن میخواهد وآنچه بغداد‫ 

نوشته : عادل جبوری، سایتهای مختلف

مترجم : احمد مزارعی

20/11/2014

‫ 

به درستی روشن نیست که مارتن دیمپسی آنچه را که از مسافرتش در هفته گذشته به بغداد میخواست ،بدست اورده یا نه ؟

برای اینکه این مسافرت ناگهانی بود واز طرفی همراه بود با جدل فراوانی در مورد اینکه آمریکا میخواهد در مقابل داعش به چه کاری دست بزند، وهمچنین بحث حول این موضوع که آیا آمریکا در این امر جدیت د ارد، یانه، لذا طبیعی بود که مسافرت ناگهانی دیمپسی به بغداد ، همچون معماو ملغمه بزرگی بنظر آید، البته این وضعیت با مسافرت وی به بغداد واربیل هم پایان نیافت ، بلکه ادامه پیدا کرد ورسید به ایما واشاره هائی سریع و جدی ، اما در پشت پرده.

بنظر میرسد آنچه را که یکی از فرماندهان نظامی عراقی در مورد دمپسی، نزد سایر همقطارانش زمزمه کرد به وا قعیت نزدیکتر باشد ، وی چنین گفت : » دیمپسی در حالی به عراق آمده که دقیقا نمیداند چه میخواهد، روسایش در واشنگتن هم نمیدانند چه میخواهند«!!

وقتی همقطاران فرمانده از وی پرسیدند ، چطور؟ پاسخ این فرمانده بزرگ جنین بود : » یکبار میگوید سنیها را مسلح کنیم ، سپس رای خودرا تغییر داده و میگوید میترسم که اسلحه آنها بدست داعش بیفتد ، زیرا داعش در منطقه سنیها متمرکز است، یکبار میگوید برای از میان بردن داعش به کمک ایران نیاز داریم، از آنطرف میگوید تقویت «نیروهای بسیجی» (1) به معنی زیاد شدن نفوذ ایران در عراق است ، باز اظهار میدارد که واشنگتن قصد ارسال نیروی زمینی به عراق را ندارد ودر همین زمان صحبت از این میکند که چند پایگاه نظامی در مناطق مختلف عراق بسازند (2) ودو پایگاه در اربیل وانبار کافی نیست، ویا اینکه سربازان بیشتری تحت نام«مستشاران نظامی » به عراق بفرستد.

اما نظریه عمومی و مورد قبول اینست که در درون محافل وهیئتهای سیاسی حاکمه آمریکا ، قبل از دیگران اینچنین است که سیاستگزاران وتصمیم گیرندگان امور سیاسی خود دچار حالتی متزلزل ، متناقض و در سرخوردگی بسر میبرند  ، انعکاس این وضعیت آنها میتوان در پرونده هائی که مربوط به مدیریت اداره مسائل مهمی همچون نقش داعش در عراق وسوریه ، میباشد به وضوح مشاهده کرد.

بطور دقیق آنچه که مربوط به مسافرت رئیس هیئت ارکان سه گانه آمریکا ، دیمپسی به عراق مربوط میشود واینکه چه نتایج وعملکردهائی در بر خواهد داشت ، باید گفت که تزلزل ، تناقض وسرخوردگی را بوضوح میتوان مشاهده نمود ، در این مورد وزیر دفاع آمریکا  چاک هاگل ، چنین گفت: » ما منتظر نتایج مسافرت دیمپسی به عراق هستیم ، که تصمیم بگیریم که نیروی زمینی به عراق بفرستیم یا نه، این امر بستگی به توضیحات رئیس ارکان دارد«.

با وجود همه اینها ، زمان زیادی نگذشت که اباما به یکباره اظهار داشت : » وی به انتظار توصیه دیمپسی نمیماند که نیروی زمینی به عراق یا سوریه بفرستد یا نه، اگر داعش به اسلحه اتمی مجهز شد ، خود مستقیما د ستور را صادر میکند«.

وطرح موضوع به این شکل وربط دادن سلاح اتمی به داعش وارسال نیروی زمینی به عراق ، به این معنی است که تصمیم گیریها نامحدود وگزینه ها شناور، وباز است .

آنچه که در اینجا مهم است اینکه سردر گمی دیمپسی ، در حقیقت سردرگمی مرکز تصمیم گیریهای سیاسی در واشنگتن بطور کامل است، این حیرت و سر درگمی اساسا به خاطر تسلط داعش بر مناطقی از عراق وسوریه نیست بلکه مربوط به تبلیغات وآمادگی سازی در جهت اعمال سیاستهای آمریکا در منطقه میباشد.

حتی اقدام داعش به ذبح گروگان آمریکائی جیمز فولی وسپس تسلط آنها بر شهرستان سنجاردر ماه آگست،  که در همسایگی کردستان وزیر نفوذ حزب دموکرات بارزانی بود ، برای آمریکا ، مبارزه با داعش اولویت نداشت واین علیرغم همه آن جنایات شنیعی بود که در حق مردم استان نینوی واستانهای دیگر شیعه نشین ، بتوسط داعش انجام گرفت.

وپس از همه این جنایات آمریکا یک تصمیم جدی برای جلوگیری از داعش نگرفت البته بمبارانهائی بر علیه داعش و مراکز تجمع آنان در شمال وغرب عراق انجام شد ، بعضی از این بمبارانها متوجه مراکز ارتش عراق و بعضا «نیروهای بسیج توده ای» گردید، مسئولان آمریکا در این موارد ادعا کردند که آنان اشتباه کرده اند.

مقاصد نا صادقانه

به این دلیل که استراتژی آمریکا ، مبهم وموضعگیریهای غیر جدی داشته و دارای مقاصد ناصادقانه ای میباشد ، لذا از نظر طیف وسیعی از نیروها ، شخصیتها ونخبگان سیاسی عراق ، بسیار طبیعی میباشد که بازدید دمپسی از عراق به نتایج ایجابی وقابل لمسی منجر نخواهد شد.

فرمانده عالیرتبه نظامی آمریکا در مسافرت خود کوشید شاید بتواند تاییدی بر فعالیتهای نظامی آمریکا در عراق بدست آورد ، این مقصد وی به جز در اربیل کردستان حاصل نشد ، شایعاتی وجود دارد که بارزانی تایید نسبی خودرا ابراز داشته به این شرط که بتوان خطر داعش را از سر کردستان ، برطرف ساخت، اما در مورد نیروهای سنی نسبت به توجهات آمریکائیها،علاقه ای ابراز نشده است ، علیرغم اینکه بعضی شخصیتهای سنی در گذشته اظهار کرده بودند که در صورت شکست دولت مرکزی عراق در مبارزه با داعش ، انان از آمریکائیها درخواست کمک خواهند کرد

در منطقه سنی نشین شخصیتهائی هستند که از «نیروهای بسیج مردمی» بیش از داعش، احساس نگرانی میکنند واین احساسی میباشد که میتواند مورد استفاده واشنگتن قرار بگیرد ، از این نظر آمریکا میکوشد تشکیلات «نیروهای بسیج مردمی » را از محتوا تهی کند، بویژه پس از اینکه این نیرو بطور فعالی در جریان جنگ با داعش در منطقه آمرلی، جرف النصر وبیجی ، پیروزیهای چشمگیری نصیب عراق نمود.

بنا به قول بعضی منابع عراقی ، جنرال دمپسی در دیدار خود با مسئولان عراق ، آنان را تحت فشار قرار داده که اگر مایل به شرکت فعال آمریکا در جنگ با داعش هستند، باید تشکیلات «نیروهای بسیج مردمی» را منحل کنند ویا اینکه آنان را بمثابه موسسه ای قانونی در نیروهای

اما به دلیل  اینکه «نیروهای بسیج مردمی» تبدیل به نیروی تعیین کننده ای در معادلات داخلی بویژه در میدانهای جنگ با داعش ، گردیده اند ، لذا بسیا ر مشکل است که کسی در عراق به درخواست آمریکا مبنی بر انحلا ل بسیج ، پاسخ دهد، بلکه این موضوع درست برعکس میباشد، اکنون حتی در مناطق غرب عراق درخواستهائی شده تا گنیروهای بسیج مردمی«را برای مبارزه با داعش به ان مناطق بفرستند ، عملا هم اینچنین شد ، در هفته گذشته صدها نفر بسیجی به منطقه انبار فرستاده شدند تا در پاکسازی آنجا از داعش شرکت کنند.‫ 

اضافه برهمه اینها ایجاد پایگاه نظامی بیگانه در عراق ، بدون موافقت پارلمان و گذر از مراحل قانونی امکان پذیر نیست ، واگرموافقت و رضایتی از طرف نخست وزیر و یا فرمانده نیروهای مسلح عراق ، ابراز شود ، اعتبار قانونی ندارد و آمریکائیها به خوبی ابعاد وپیچیدگیهای اینگونه امور را در عراق میدانند، بویژه در پرتو اوضاع سیاسی موجود که اختلافات ودرگیریهای بسیاری وجود دارد، از این نظر واشنگتن میکوشد تا راههای قانونی را دور زده وبا پیداکردن منفذی همچون ایجاد پایگاه در کردستان واستفاده از خلاء موجود که به علت تسلط داعش به وجود امده ، به هدف خود برسد ومقدمه ای باشد برای توسعه دادن نفوذ آمریکا در سایر مناطق ، هدف اصلی دمپسی از آمدن به عراق اجرای چنین طرحی بود که با مواع و عوایق زیادی برخورد نمود که عبور از هیچکدامشان آسان نبود.‫ 

درنتیجه آنچه که آمریکائیها میخواستند بسیار به دور بود از آنچه که عراقیها میخواستند، لذا طبیعی بود که جنرال دمپسی نتواند از مسافرت ناگهانی خود به عراق نتیجه ای بگیرد.

‫ 

توضیحات مترجم :

‫ 

(1) در عراق پس از فتوای سیستانی مبنی بر دعوت از کسانی که خود توانائی جنگ به خاطر حفظ عراق را دارند ، موج گسترده ای از گروههای مختلف اجتماعی ومذهبی بسیج شدند و دولت آنان را بنام «نیروهای بسیج مردمی» سازماندهی نمود ودر تمام استانها و شهرها مرکز دارند وتعداد آنان اکنون به بیش از یکملیون رسیده است ، این نیرو واین سازماندهی گسترده برنامه آمریکائی داعش برای تسلط بر منطقه را نقش بر آب خواهد کرد وبه جرات میتوان گفت که در پاکسازی سوریه هم در آینده ای نه چندان دور نقش خواهند داشت، یکی از فرماندهانشان بنام هادی عامری که در آزادسازی آمرلی وجرف النصر وشهر بیجی وپالایشگاه آن شرکت داشت رسما به عبادی وسایر سران حکومتی اخطار داد که اگر سرباز یا فرمانده آمریکائی در جبهه ها دیده شود ما جنگ با داعش را متوقف خواهیم کرد، عامری نفوذ زیادی در کل مقاومت عراق داشته ودر بیرون ریختن آمریکائیهای ضد بشر از عراق نقش برجسته ای داشته است.

‫ 

(2)  در تاریخ دوشنبه دهم نوامبر ، استاندار کرکوک نجم الدین کریم، در مصاحبه ای با مطبوعات اظهار داشت که شایعه ایجاد پایگاه نظامی در کردستان اعتبار ندارد ، چنین امری باید با موافقت نخست وزیری، نماینگان مجلس وموافقت پارلمان انجام بگیرد ودر کردستان کسی مجاز نیست که بدون موافقت دولت مرکزی به اقداماتی اینچنینی دست بزند.‬

۱ دیدگاه

  1. Shahram 15 says

    آرزو‌های عناصر وابسته به انگلیس از قماش آخوند ها، علی‌ سیستانی و مقتدا صدر با فرار اربابان‌شان به کویت (نیروهای انگلیسی در عراق به کویت عقب نشینی کرده‌اند) تماما نقش بر آب شد. آنها طبق طرح و برنامه انگلیسی‌ها طرح تبدیل انقلاب اسلامی در ایران را به الگوی انقلاب اسلامی عراق در سر پرورانده بودند، اما نشد! چونکه اشغالگران در عراق دستهای‌شان بسته شد. «هادی عامری» هم یکی از عوامل و جیره خواران سپاه پاسداران آخوند‌ها و رئیس یا فرمانده تشکیلات «تروریستی- شیعه مسلک» بدر یا همان سپاه بدر است.

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.