گوناگون

سخن عشق

vcd658aq

سخن عشق
ای دلرباترین عروسِ سرزمین‌های بکر
بر بندیان ِ این شب ِ بیداد بُن بگو!

چندین و چند خوشه و خرمن ز ملک ِ عشق

گرد آوریم و بر سر راهت بگستریم
تا شور آفرینی رقص  ِ پرناز  ِ بهارانه ات را،
بر شاخسار ِ زمستانی و
شب گرفته ی دل ها،
و شکوفایی گلدانه‌های شبنم ِ پر ناز و کرشمه ات را،
بر کویرعطشان ِ جان ها،
درودی شایسته گفته باشیم؟!
*
ای دلارا‌ترین عروس ِ سر زمین‌های بکر
آغوش ‌ باز کن!
با بندیان  ِ این شب ِ بی وصل راز و نیاز کن!

با ما بگو
چندین و چند خرمن  ِ گل ،باید این زمان
از قلب ِ عاشقان،
تا ما به جان و دل
گرد آوریم وبر سرِ راهت بگستریم؟
جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)