سياسی

تاريخ جنگى اسليتز و شون

675674chdrew

در ميان ممه ها و باسنها

تاريخ جنگى اسليتز و شون

نويسنده: ماريو سوزا

مترجم: پيام پرتوى

توضيح کوتاهى در مورد مجله اسليتز:

اسليتز مجله ايست سوئدى٬ مخصوص مردان٬ اغلب با تصاويرى از دختران نيمه برهنه· مسلما در فرهنگ ما انتخاب اينگونه عناوين غير معمول است٬ اما با خواندن مقاله علت انتخاب آن از جانب نويسنده درک خواهد شد·

شون در مجله بى مصرف اسليتز از بسيارى از آثار نازيهاى سوئدى٬ بدون انتقادى به آنها٬ نقل قول مياورد· در شماره اخير مجله اسليتز– براى مردانى با يک توان ۹ ٽانيه اى و هواداران دختران بر روى کارت پستال – يکى از مقالات به حوادث جنگ جهانى دوم اختصاص داده شده است·

 

بوسسه شون روزنامه نگار و توليد کننده برنامه هاى تلويزيونى٬ در ميان همبازى اين ماه٬ جانت هانى بانى٬ با نمکتر از هميشه! و لولو- ى بلوند – ه خوش تراش و رقصنده گوگو در مورد مشارکت نازيهاى سوئدى در تجاوز هيتلر به اتحاد جماهير شوروى و تک تيراندازن روسى که ارتش هيتلر را به هراس افکنده بودند مينويسد·

بوسسه شون بعنوان نويسنده در سال ١٩٩٩ با کتاب «سوئديهايى که براى هيتلر جنگيدند» مشهور شد· اين کتاب در مورد ٢٦۰ سوئدى نازى ميگويد که در گروه مرگ هيتلر٬ اغلب آنها يار و رفيق اس اس در اس اس – مسلح ميجنگيدند·

 

منابع و مطالب بوسسه شون در مورد حوادث رخداده در جنگ جهانى دوم تقريبا منحصرا از مطالب ارائه شده توسط نازيها بعلاوه کتابهاى و نامه هاى باقيمانده گرفته شده اند· مقاله در مجله بر همان اساس نوشته شده است·

 

شون به خواننده گان اسليتز توضيحى را اراٸه ميدهد که از تبليغات نازيها در مورد تاريخ جنگ جهانى دوم گرفته شده اند· او به آٽار باقى گذاشته شده از نازيهاى سوٸدى کمترين انتقادى ندارد· نتيجه نميتوانست چيزى بغير از تبليغات براى نازيها بشود·

نقل قول از نازيها

شون از بسيارى از نازيهاى سوئدى و آثار آنها آزادانه نقل قول ارائه ميدهد· او دفاع اتحاد جماهير شوروى بر عليه تجاوز نازيها در ژوئن ١٩٤١ را «حمله دسته جمعى روسى» ميخواند٬ جمله اى گرفته شده از کتاب نازيست سوئدى يوستا بورگ «حمله دسته جمعى سرخها»· يوستا بورگ يکى از نازيهاى سوئدى بود که از جنگ گريخت و زنده به سوئد بازگشت·

 

او در سوئد ناشر شد و پس از جنگ به انتشار آثار و کتابهايى با تبليغات نازيستى ادامه داد· بر اساس اظهارات هر دو٬ شون و نازيهاى نقل قول شده – بدون کوچکترين تفاوتى ميان درک آنها – «روسها ديوانه وار به حملات انتحارى دست ميازيدند» که «توده هاى عظيم بهم فشرده شده سربازان٬ توسط فرماندهانشان که از شدت مستى سر از پا نميشناختند٬ با فشار و با تحمل خسارات هولناک بعنوان نتيجه٬ بسمت خطوط آتش دشمن فرستاده ميشدند و سربازانى را که قصد فرار داشتند به ضرب گلوله ميکشتند»·

 

بر اساس اظهارات شون آنها «سربازان بى دفاع و متعفن از بوى ودکايى بودند که تحت شعار جنگى دفاع از مام وطن٬ براى استالين٬ بازو در بازو٬ دسته دسته٬ با فشار بسوى آلمانيها رانده ميشدند»· اينرا بايد نازيهاى معصوم بعنوان آنچنان پديده ناخوشايندى تلقى نموده باشند که «افسرده شدند و از تيراندازى» بسوى «يورش جمعى آنها دست برداشتند»!

 

توضيحى جديد

اين توضيح جديديست براى پيروزى اتحاد جماهير شوروى بر نازيها· شمار سربازان کشته شده شوروى بقدرى زياد بود که نازيها افسرده و ناگزير جنگ را واگذار نمودند! آيا خارق العاده! نيست که کسى قبل از بوسسه شون به اين نتيجه نرسيده است؟ او بايد اولين نويسنده اى باشد که به نفع نازيها که بر اساس اظهارات او در مقابل کشتار انسانهاى بى دفاع«افسرده» شدند٬ قلم فرسايى مينمايد·

 

بجز شش ميليون يهودى در اروپاى غربى نازيها ٢٥ ميليون انسان را در اتحاد جماهير شوروى کشتند· ميتوان سوال کرد که چه تعدادى از اين نازيهاى خوب – ه شون که از غم قتل عام جمعى اين همه انسان «افسرده شدند و گريستند٬ در نزد خداوند جهت تيراندازى به اين انسانهاى معصوم طلب بخشش نمودند»·

 

بوسسه شون بمنظور پذيرفته شدن از جانب نشريات سوئدى قلم نويسندگى خود را به نازيهاى سوئدى عاريه ميدهد· يکى از اين نازيها ميداند و ميگويد که در مقابل «مواضع نازيها کپه هاى اجساد بر روى هم انباشته شده بودند· پشت سر سربازان کميسرهاى سياسى ايستاده و با تپانچه اى به طفلکهاى بيچاره که به مواضع ما هجوم نمياوردند شليک ميکردند»·

 

البته بايد پاى کميسرهاى سياسى شوروى در کشتار سربازان خود به ميان کشيده شود و در اين داستان توسط شون و نازيها بعنوان بزرگترين قصابان جلوه داده شوند· هر آنچه که از آن بوى کمونيسم برخيزد بد نام و بى اعتبار اعلام شود٬ تبليغات نازيها پس از نوشته شدن «مبارزه من» توسط هيتلر اينچنين عمل نموده است·

 

شون از امضاى اين ادعا که «محکومان زندانى» را گاهى به عبور از «روى ميادين مين نازيها بمنظور منفجر نمودن آنها ناگزير مينمودند» ابايى ندارد· حتى قطار آلمانى حامل آسيب ديده گان نيز در مقاله او مورد حمله گرفته و در اثر آن «يک نفر زنده» باقى نميماند· و «پرستاران آلمانى با سرهاى متلاشى شده و با قطعه هاى چوب وارد شده در دستگاه تناسليشان دراز به دراز افتاده بودند»·

هيچ اطلاعى ندارد

بوسسه شون در مجله اسليتز به نازيها در جهت انتشار تبليغاتشان يارى ميرساند· او نشان ميدهد که کمترين اطلاعى در مورد وقايع جنگ ندارد· شون با کمال ميل امضاى خود را پاى چيزى ميگذارد که سر و صدايى به پا نموده و خزانه او را پر کند·

 

اين هدف اصلى اين نوشته هاست! شون هنگاميکه تک تيراندازن و لياقت جنگى شورويها را مورد ستايش قرار ميدهد نيز بهتر از اين نميشود· جهت متوقف نمودن٬ متلاشى کردن و پيروزى در جنگ بر عليه ارتش ٤٬٩ ميليون نفرى تجاوز گر آلمان به چيزى بيش از تک تيراندازن نياز است!

 

حتى ستايش شون از فن آورى شوروى در مورد تانکهاى تى ۳۴ مشهور نيز توضيح دهنده علل واقعى پيروزى کامل اتحاد جماهير شوروى بر نازيها نيست·

روحيه جنگى بالا

يک چنين پيروزى عظيمى فقط توسط مردمى شيفته ميهن خود تحقق پذير است٬ مردمى که به روحيه جنگى بالا مسلح و داراى دانش کافى جهت کنترل جنگى نوين و توسعه يافته٬ و مالک دستگاه توليدى مدرن و بزرگى ايست که اقلام مورد نياز را توليد مينمايد٬ از غذا تا همه نوع تجهيزات پيشرفته و ماشين آلات جنگى·

 

دقيقا همين مواردند که مبلغان نازيست و روزنامه نگاران سرمايه دارى به فراموش نمودن آنها تمايل دارند٬ اينکه سيستم اجتماعى سوسياليسم اتحاد جماهير شوروى را به کشورى تسخير ناپذير مبدل نموده بود· آثار بوسسه شون به دنبال بيان واقعيات نيستند٬ آنها درخور قرار گرفتن ميان باسنها و ممه ها در مجله اى براى مردانى با يک توان ۹ ٽانيه اى هستند·

 

ماريو سوزا

Mario.sousa@telia.com