آزادی – جعفر مرزوقی (برزین آذر مهر)

7txcq23

آزادی


از دوریت
، جانم به لب ،ای یار ،ای یار

بر لب نه‌ام جز نام تو ، در این شب تار

بی تو چه آسان، هر کجا، برپایی دار

بر مردمان ِ غرقه در گرداب ِ ادبار

جعفر مرزوقی (برزین آذر مهر)