گوناگون

هرگز

هرگز

ھرگز نگردد این د ر،

بی عزم کارگر، بر پاشنه ی دگر !

ھرگز نگردد این د ر،

تا عنکبوت یأس ،بیوقفه می تند

برگردِ ما قفس!

ھرگز نگردد این د ر،

تا جغد انزوا،

هو هو کنان به در ، بیهوده می دهد

هر فرصتی هدر!

ھرگز نگردد این د ر،

تا پَر کَند، نفاق ، با دست اختناق ، از بالِ اتفاق!

ھرگز نگردد این د ر،

تا کاه ِ باد بَر، درشام  ِ پر خطر،کوهی ست در نظر!

ھرگز نگردد این د ر،

تا دانشی دگر، در چنته ی بشر، ناگشته باور،

درمرز نیک و شر!

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)