گوناگون

«دشواری عشق»

«دشواری عشق»


شاهد بودند

با قلب هایی در بغض شاهد بودند

و دیدند

مادری برای جنازه ای می رقصید

کدامین

کدامین کوه چنان استقامتی را بلد بود

کدامین فصل

به جنگ چنین دردی برخاست

و در سالِ غم اندودش

طلوع را به خاک نسپرد.


شاهد بودند

با قلب هایی در بغض شاهد بودند

و دیدند

عاشقی برای یار مرده اش می رقصید

کدامین

کدامین از شما

در لطافت غروبی زیبا

عشق را چنین پنداشت

و ضربان قلبش به صدای شلیک عادت کرد

کدامین از شما

بوسه و باروت را به هنگام دیدار بر زبان آورد

در شبی سخت

حلقه ی نارنجکی بر انگشت

با زیباییِ ستاره ای در فراسوی سنگر نامزد شد.


عشق سخترینِ سخترین هاست

زیباترینِ دردهاست

مادام که سرودی بر ناآرامی لبانت بنشیند

نسیمی از دورترین کرانه ی غربت تو را مشغول خویش سازد

شوقی در نگاهت بلغزد

و واژه از غلاف سکوت بگریزد.


عشق

عشق سخترینِ سخترین هاست

مادام که زیستن نیازمندِ تو باشد.


«علی رسولی_اورست»

https://www.facebook.com/ali1917

http://alirasoli.blogspot.com. /