پرش به محتوا

ما باید یاد بگیریم که نفرت را بفهمیم

xcerz78hkاشپیگل انلاین » ادیب و انتقاد کننده»: ما باید یاد بگیریم که نفر ت را بفهمیم

بر گردان: ظفر دخت خواجه پور

GEORG DIEZ

 گئورگ دیتس

غرب مرزهای خود را می بندد: پنا هنده ها در کنا ر ؤمین گلف در اسپانیا { ملیلا}

جنایات دولت اسلا می ما را وامی دارند که از خود پرسشی نا مطلوب کنیم:

» ما غربی ها در واقع با چه اندازه «آزادی» «برابری اجتماعی» و»پیشرفت» با ترور رو یا روی می شویم؟»

در سخن گفتن در باره ترورو ترس از «ای اس» (دولت اسلا می) گره ی کوری وجود دارد. این همانا نفرت از غرب است. نفرتی که غرب نمی خواهد آن را بفهمد.

» چه گونه است که عده ی زیادی از جوانانی که جذب اجتماع اروپا و آلمان

شده اند و باید چیز هائی در مورد مقام و کرامت انسا نی و توجه واحترام به آن را آموخته با شند به این سرعت تندرو و رادیکال می شوند و با جان دیگران وخود بازی می کنند؟»

این مطلب را وزیر کشور آ لما ن «تو ما س د مزییر» می گوید وبا جمله عجیبی اضافه می کتد: » این غیر قا بل تصور است.»

چرا باید غیر قابل تصور باشد؟! این عمل رخ داده است: برا ی مثا ل حا دثه این هفته در»اتاوا» یا مورد دیگر سه خانم جوان آمریکائی که راهی سوریه برای پیوستن به «ای اس» بودند. وامثال این اتفاقات باز هم روی خواهند داد.

خود اقای» د مزییر» بی درنگ نکاتی را نام می برد :» شاید انسان نتواند مقام وکرامت انسانی و توجه واحترام به آن را خوب بیاموزد وقتی که خودش آنها را تجربه نکرده باشد.»

به این دلیل که او خود را مهمان نا خوانده و محدود به کنار جامعه رانده شده احساس می کند.

و این در غرب تنها در مورد مها جران و پنا هنده ها صدق نمی کند که اغلب » غریبه » می ما نند و با شک وتردید به آن ها نگریسته می شود.

حتی در استا دیوم های فوتبال یا در حال با لا رفتن از مرز های سیم خاردار «ملیلا» به روی هم می غلطند ویا این که در ابهای دریای مدیترانه غرق میشوند.

بلکه این یک پروسه جهانی است موقعی که «بقیه جهان» مجبور است

خواست های الگوی جوامع غربی را دنبال کند ولی وقتی این خواست ها از طرف آنها – در مبارزه با خود کامگی – مطرح میشوند

سر زمین ها یشان ویران و د یکتا تور ها یشان حمایت می شوند

و گروه های خلقی آ نها قربا نی. در حا ل حاضر نمونه آن جریان تاریخی

کرد ها ست.

» هیچنس» در کتاب » پرونده کسینجر» داستان هائی از این دست جمع اوری

کرده است. هدف او تنها نشان دادن نقش گناه آلود «کسینجر» وزیرخارجه سابق آمریکا در خونریزی های» ویتنام» «شیلی» و «بنگلا دش» و» کرد ها» نیست بلکه معرفی ساخت و خصلت قدرت طلبی واستعماری غرب است.

به این مطلب مردی از گروه «ای اس» که «حسننین کاظم» با او برای اشپیگل انلا ین مصا حبه کرده است معتقداست و می گوید:

«چه کسی بر جهان فر ما نروائی یافته وهنوز می کوشد فرهنگ ها ومذاهب بیگانه را تحقیر کند؟

تاریخ استعمار طولا نی و خون آلود است و تا به امروز به شکل بر تری طلبی بر دیگران ادامه دارد.»

صرف نظر از -همه ی نظرات فاشیستی مذهبی وتبلیغا ت منفی وهدفمند – انسان نمی تواند با او در این مورد خاص مخالفت کند.

کشمکش بر سر» مدرنیته » (نوآوری) در نیو یورک هم جریان می یا بد.

دنیای غرب با ساخت ونحوه استد لا لی که دارد تاریخ را به شهادت می گیرد

که گویا باعث و بانی پیشرفت وآزادی بوده و- پاسداری از ان به عهده اوست-.

ولی حقیقت چیز دیگریست. در مواجهه با دشمنان مدرنیته یعنی واپسگرایان ودر توجیه مبارزه با آنها اکنون بهترین فرصت است که سیاستمدارانی مانند » د مزییر» که تعهد غرب را( در رویاروئی با پسگرائی)

توضیح می دهند باید هم کفه بودن جنایات غرب را هم بپذ یرند.

آیا این را از سیاستمداران نمی شود انتظار داشت؟ سیاست مدارانی که فکر

کنند قبل از ان که حرف بزنند؟ ویا منابع خبری(ژور نالیسم) که به توضیح وروشن کردن مشکل بپردازند به جای ان که ایجاد ترس و وحشت کنند؟

شما از دنیا ی غرب متنفر می شوید به همان َشکل که ا ز قاتلان ومظنونین به جنا یات بشری- دزدان مسلح و دشمنان انسانیت و زن وآزادی با استد لال های درست یا نادرست.

آخر غرب در باره ی آنچه هست و آنچه باید باشد هر روز تصمیم نوئی می گیرد.

این روز ها در نیویورک بحث وجدلی در مورد اپرای» مرگ کلینگ هوفر » بر پاست. سوال این است: آیا هنرپیشه ای که نقش یک تروریست فلسطینی را بازی می کند اجازه دارد بر ضد یهود یان اظهار نظرکند؟!

آ یا او( در این نقش) اجازه کشتن » کلینگ هو فر » را دارد؟!

یا در پاریس مورد یک مجسمه بادی بسیار بزرگ سبز رنگی که » مک     کارتی» هنرمند امریکائی در محل «وا ن دوم» بپا داشته است که برخی آن را به صورت درخت اسباب بازی می بینند وعده ای به مثابه چیزی شبیه آلت تناسلی مرد.

من که تا به حال نفهمیده ام که چیست. شاید چیزی شبیه چوب پنبه ای برای فرو کردن در مقعد بجای شیشه.. باید واقعا یک اسباب بازی سکسی باشد که به هر حال واپس گرایا ن مسیحی آن را خوب می شناسند و برعلیه این اثر هنری اعتراض کرده و در پا یان با دش را خالی می کنند.

یا به تازگی رئیس جمهور چین «ایکس ای» اعلام کرده که در کشور نباید ساختمانی با نقشه ی عجیب وغریب ساخته شود. منظورش ساختمان های بلند به فرم » دو نات»( نان شیرینی گرد ومانند حلقه) است. منظورش ساختمان های جنجال برانگیز » رم کول هاس » (آرشیتکت هلندی) هم هست.

این چنین است دوران ما

آ ز ادی اندیشه- آزادی بیان- آزادی هنر- همیشه مورد نفرت- زور مداران و

واپسگرا یان – است. برای این که سخت وپیچیده است و شاید هم واقعا

توهین آمیز   چر ا که انسان باید آن را تحمل کند در غیر این صورت لیاقت آزادی را ندارد.

آ یا واقعا ما به «ای اس » نیاز داریم تا همه ی این ها را توضیح دهیم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: