خام خیالی …

dtrezter54

خام خیالی

سیمرغک دروغ

شیرانه سهم خویش چو از فتح قاف یافت

کرد دشمنان بهانه ،

               در آمد به شکلِ دال !

از رهروان هر آنچه توانست سر بکند

برچید پَر ز هر که به سر داشت شورِ باز

با این خیال خام که نبیند در اوج باز

بال و پر ی گشوده به پرواز!

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)