رویارویی

dtxw45434

مائیم درمحاصره ی خیل دشمنان


از
«خُرد» و از«کلان» –


ا ز ما مگیرخرده
،اگر داده ایم تن،

در ره گهی به همرهی «خُرد» دشمنان

اندر هوا ی آن که گردیم توامان

دندان شکن مشتی

بر پوزه ی «کلان»!

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)