ویدیو

احمد مزارعی: کوبانی میان سه دشمن : آمریکا ، ترکیه و بارزانی

کوبانی میان سه دشمن : آمریکا ، ترکیه و بارزانی