گوناگون

من عاشق پر بسته ام، پرواز را دل بسته ام

091914drez_0913_1

من عاشق پر بسته ام، پرواز را دل بسته ام

(به آزادی (۱))

مهران زنگنه

من عاشق پر بسته ام، پرواز را دل بسته ام

ای آرزو

آتش بزن بر بند من، آتش بزن بر جان من

آتش بگیرد چون دلم، پرمی زنم، ای جان من

گر مُرده ام، آتش کُنَد پُر زنده ام

در آسمانِ قهقهه رقصی و من رقصان شوم

می پربگیرد جان من، چون ذره ای

در آسمان می پرزنم من لحظه ای

تا خندی و خندان شوم

خنده تویی، خنده به لب، خندان شوم

اشک شوی، چشم شوم

بی تو ز دنیا می روم

با تو به دنیا می شوم

بی تو شوم من نیستی

بی تو خلاء، با تو ملاء

بی تو سکون و سرنگون

بی تو منم آن واژگون

با تو که هستم چون توام

رویای ی من، رویای ی من

این عاشق پر بسته را،

پرواز را دل بسته را، با خود ببر

رویای رویاهای من

آدرس: mehran.z@gmx.net