گوناگون

گلدانه

گلدانه

بن بست‌ها در پشتِ بن بست

دیوار‌ها در پشتِ دیوار،

گلدانه می کاریم ما در این حصاران

گلدانه هایی کاندران خونِ بهار ان!

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)