شوراي مستقل ملي كمونارد در ونزوئلا تشکیل شد

xsdget456rtrg

ایوان رابرتسون

برگردان: بابک پاکزاد

مریدا، ششم جون ۲۰۱۴ – هفته گذشته، فعالان از سراسر ونزوئلا، جهت تشکیل شورای ملی کمونارد و با هدف هماهنگی جنبش کمونی کشور و ارایه تقاضاهایش به دولت ملی با یکدیگر دیدار کردند. طی نشست سه روزه دوهزار تن از کموناردها ( اعضای کمون) از سراسر کشور که بیشتر آنها نماینده کمون خاص خود بودند، شورا در ایالت غربی لارا تشکیل شد. این نشست پنجمین گردهم آیی ملی شبکه مستقل ملی کمونارد از زمان تاسیس این سازمان در سال ۲۰۰۹ بود

این حرکت نمایانگر گامی دیگر به جلو برای کموناردهای ونزوئلاست که درصدداند جایگزین ساختارهای سیاسی نمایندگی حکومتی شوند، بویژه آمدن محمل های مشارکت مستقیم نظیر شوراهای محلی و کمون ها و جایگزین شدن با ساختارهایی که مربوط به حکمرانی منطقه ای و محلی می شود.

شوراهای محلی در ونزوئلا ، سازمان های کوچک محلی هستند که ساکنین، جهت توسعه جامعه محلی و پیشبرد امور آن، اقدام به سازماندهی می کنند. آن ها همچنین می توانند از بودجه های عمومی تغذیه کرده و پروژه های متنوعی را در ناحیه خود در دست گیرند.

این در حالی است که کمون ها از گروهی از شوراهای محلی ساخته می شود. کمون هنگامی خلق می شود که ساکنین محلی جهت برگزیدن سخنگو از هر شورای محلی در یک ناحیه مفروض، جهت شکل دهی به یک پارلمان محلی اقدام به برگزاری انتخابات می کنند که پارلمان نیزبه نوبه خود، کمیته های مختلفی را جهت رسیدگی به امور جامعه در یک ناحیه قلمرویی وسیعتر منصوب می کند.

کمون می تواند وظایف و مسئولیت هایی در مقیاسی وسیعتر از شوراهای خاص و منفرد را عهده دار شود. آنها همچنین می توانند در وزارت کمون ها ثبت شوند که ان ها را جهت راه اندازی پروژه های تولیدی، آموزشی، فرهنگی، زیرساختی و دیگر پروژه های توسعه ای، واجد شرایط تقاضا برای بودجه های عمومی می کند.

طی نشست هفته گذشته، کمونارد آبراهام خیمنز برخی اهداف جنبش کمونی را برای سایت ونزوئل آنالیسز تشریح کرد.

وی اظهار داشت « جنبش کمونی سکوی پرتابی است جهت تحکیم فرآیند تحول به سوی سوسیالیسم، این که مردم را در راس قرار دهیم. آن مسیری است برای ما تا به حکومت به شیوه جاری و مرسومی که ساخته و پرداخته شده پایان دهیم، همچنین نقطه پایانی باشیم بر دولت های ایالتی در مناطق و شهردارها. همچنین جنبش کمونی برای ما مسیری است برای رسیدن به ایالت کمونی

با قدرت تصمیم گیرنده ( مشارکت مستقیم بدنه ها) که مبنای آن کمون ها هستند».

این فعال جنبش ادامه داد« از طریق کمون ها و جوامع سازمان یافته است که می توانیم پروژه هایمان را ( به دولت ملی) پیشنهاد دهیم و بودجه عمومی کسب کرده و به سود جامعه آن ها را به اجرا درآورده و محقق کنیم»

خلق ساختارهای جدید

نیروی پیش برنده در پس پشت ایجاد شورای ملی کمونارد در هفته گذشته، شبکه ملی کمونارد ملی بود که بسیاری از کمون های سراسر کشور را گرد هم جمع کرد.

هدف شورا ارائه مستقیم تقاضاهای جنبش کمونی به رئیس جمهور مادورو از طریق شورای حکمرانی کمونی ریاست جمهوری است. شورا همچنین در مسیر تقویت سازماندهی اجتماعی منطقه ای و جنبش های مردمی کار می کند و خود در صد کسب قدرت و اختیارات حکومتی معینی خواهد بود، نظیر تقاضا برای برعهده گرفتن برخی کنش ها و عملکردهایی که هم اکنون توسط وزارت کمون به انجام می رسد

شورای ملی کمونارد ترکیبی است از سخنگویان کمون از هر ایالت و شوراهای زیر گروه با موضوعات اقتصاد محلی، سازمان سیاسی، ارتباطات، آموزش، امنیت و دفاع، و جوانان

پیرامون ویژگی ها و عملکرد خاص هر شورا پس از نشت کموناردها و یک روز بحث گروهی تصمیمات مقتضی اتخاذ شد. نتایج در جلسه نهایی ارائه شد که شوراهای مختلف طی آن ادای سوگند و عهد و پیمان کردند

در نتیجه بحث های گروهی اعلام شد که درخواست ها از دولت ملی شامل انتقال مدیریت ثبت کمون ملی از وزارت کمون و برعهده گرفتن آن، و همچنین اعطای کنترل کانال تي وی ای اس از تلویزیون ملی است. از دیگر پیشنهاداتی که بر سر آن توافق حاصل شد می توان به تقویت اقتصاد کمونی، پی ریزی موسسات نوین آموزش عالی، ایجاد یک روزنامه کمونی، و تشکیل یک نهاد اطلاعاتی کمونی و تقویت میلیشیای کمونی اشاره کرد.

بحث ها و تفاسیر

رینالدو ایتوریزا، وزیر کمون، جهت ایراد سخنرانی به نشست دعوت شد. پس از آن، وی تاملات خویش پیرامون ایجاد شورا را با ونزوئل آنالیسز در میان گذاشت.

وی اظهار داشت « شورای ملی کمونارد ابتکار عمل بسیار ارزشمندی است زیرا هدف آن هماهنگ کردن تلاش های پراکنده کمون ها در سراسر کشور است. تجربه های موازی ( تکمیل کننده) در این زمینه وجود دارد از جمله تشکیل گروه های سرزمینی اقلیمی از کمون ها و شهرهای کمونی. قریب به شصت تجربه در این زمینه در کشور در حال انجام است»

وزیر افزود « من این ابتکار عمل را به مثابه یک پلاتفرم سیاسی یکپارچه و واحد درک می کنم که دولت بولیواری ناگزیر نیست درباره خوب و بد آن اظهار نظری کند. دولت مشاهده می کند که چطور جنبش مردمی، در این مورد جنبش کمونی، تصمیم می گیرد که چگونه خود را سازمان دهد،.وظیفه ما همراهی با این تجربه است

برخی از کموناردها طی نشست به تجارب خود در امر سازماندهی کمونی رجوع کردند. خورخه فرانکو، زارع قهوه، گفت کشاورزان در ناحیه اش سازماندهی کرده و خودشان، تاسیسات و ظرفیت فرآوری قهوه را توسعه داده اند و دست بخش خصوصی را از زنجیره فرآوری، توزیع و فروش کوتاه کرده اند.

وی گفت برای متحقق کردن این هدف، کشاورزان مجبور شدند خود را در قالب کمون ها متشکل کنند و بودجه عمومی جهت کمک به امرشان دریافت کردند. وی توضیح داد « از زاویه ملی، دولت با این ایده که به جای این که کارگران روستایی برای کار به شهرها بیایند، در روستا بمانند و خود را وقف کشت و زرع کنند، سعی می کند به هر طریق از کشاورزان حمایت کند

در عین حال، برخی کموناردها طی نشت بیان داشتند که در حالی که آن ها توانسته اند با چهره ها و مقامات دولتی « متحد و همراه» و نهادهای حکومتی جهت پیشبرد اهداف اشان کار کنند، اما موانع و مخالفت های نهادی با پروژه هایشان نیز وجود داشته است.

هماهنگ کننده یکی از گروه های مباحثه اظهار داشت « کسانی هستند که قصد دارند بیایند و تلاش کنند این اقدامات عقیم بماند و ما باید بر این وضعیت غلبه کنیم».

یاسمی کوئینتانا، فعال کمونارد از ایالت آنزوا تگی اظهار داشت در صورتی که جنبش کمونی پیش می رفت به ویژه شهرداران و مسئولان ایالات، استقلال عمل ومسئولیت هایشان را از دست می دادند ، به همین دلیل، تعداد زیادی مخالف حرکت بسوی آن چه فعلان « ایالت کمونی» می نامیدند بودند.

وی گفت « ما هنوز افرادی را داریم که می گویند انقلابی هستند و به روندهای بولیواری تعلق دارند اما از قدرت مردم حمایت نمی کنند. به این دلیل است که ما جدا از آن که محترمانه با ما از چیز های خوب سخن گویند ، باید هوشیار باشیم که این کلام و عبارات خوب به عمل بدل شود. ما تنها یک پوشش شیرین و شکری بر الفاظ نمی خواهیم، ما عمل می خواهیم. ما تازه آغاز کرده ایم. ما باید پایه و ریشه امان را از پایین محکم کنیم وبه سوی رفرم های قانونی حرکت کنیم….تا استقلال رای را از شهرداری ها و دولت های ایالتی بگیریم و از دست آن ها خارج کنیم

این کمونارد بحث خود را ادامه داد و گفت که اگاهی رو به رشد مردم و خواست خودگردانی منابع کشور دلیل ترس ایالات متحده از روند سیاسی جاری در ونزوئلا بوده است.

کموناردها همچنین طی نشست به بحث پیرامون استراتژی های متفاوت پرداختند. یک مبحث آن بود که آیا جنبش کمونی باید درصدد یک انتقال تدریجی قدرت از از اشکال نمایندگی به ساختارهای کمونی باشد یا ان که این قدرت باید به سرعت « گرفته» شود.

بر اساس آمارثبت ملی سازمان های اجتماعی تا سپتامبر گذشته، ۴۰۰۰۰ شورای محلی و ۱۴۰۰ کمون تشکیل شده یا در حال شکل گیری در کشور وجود دارد.

نشست ملی بعدی کموناردها این هفته در کاراکاس با هدف به اشتراک نهادن دانش فنی، تولیدی و سازمانی کمون ها برگزار خواهد شد .