سياسی

اهمیت استراتژیک ومعنوی شهر کو بانی برای کردها

نوشته : احمد مزارعی ، 10 اکتبر 2014

شهرکوبانی برای کردها دارای اهمیت استراتژیکی ومعنوی مهمی میباشد، به همین دلیل شاهد بودیم وبه عیان می بینیم که همه کردهائی که مستقل هستند(1) با تمام وجودشان به میدان آمده و تقریبا در سراسر جهان به اعتراضات بسیار عظیمی برخاسته به ویژه در ترکیه که تاکنون تعداد زیادی کشته داده اند و نباید شک داشت که کردها ، این نسل کشی و جنایت اردوخان را بدون پاسخ نخواهند گذاشت ودامنه مبارزاتشان را بسیار گسترش خواهند داد ، اضافه بر این برای کردها کوبانی نماد وحدت ومباهات است ، اما ببینیم اهمیت واقعی کوبانی در چیست و چرا کردها اینهمه برایش فداکاری میکنند ؟

کوبانی یکی از شهرهای بزرگ وتاریخی کردستان است که در مرز ترکیه و سوریه قرار دارد وتابع استان حلب بوده و یکصد و پنجاه کیلومتر با حلب فاصله دارد ،و جمعیت آن 450000 نفر میباشد .

اکثریت ساکنان آن را کردها تشکیل میدهند ، کوبانی دارای 350 روستا میباشد.

در این شهر بسیاری آثار باستانی از تمدنهای آشوری و آرامی وجود دارد ، اهمیت استرا تژیک دیگر این شهر این است که بعد از قامشلی و عفرین این سومین شهر بزرگ کردستان تاریخی است که بدست دولت ترکیه سقوط میکند ، آمریکا و ترکیه و اقمارشان اهداف خطرناکی برای منطقه دارند که میخواهند سوریه را آنچنان محاصره کنند که مانعی برای نقل و انتقال گاز و آب به اروپا و اسرائیل نداشته باشند ، بازی موش و گربه میان آمریکا و ترکیه مبنی بر شرط و شروط نیروی زمینی تر کیه برای «نجات» کوبانی از وجود داعش، سیاستی رسوا و وقیحانه بیش نیست ، آنان از مدتها پیش تصمیم گرفته بودند که این شهر را نه فقط اشغال کنند ، بلکه آن را که نماد وحدت کردها بود کاملا تخریب کنند . ترکیه عضو حقیر و گوش به فرمان ناتو وآمریکا است و مجبو راست تابع سیاستهای آمریکا باشد. اهمیت دیگر کوبانی برای کردها اینست که وجه تسمیه این شهر ، یعنی ترکیب کلمه » کوم بانیا» به معنی جمع شدن، هنگامی به این شهر اتلاق شد که دو عشیره کردی در دو منطقه حسکه و عین العرب با هم متحد شدند ، از این نظر نیز کوبانی در وجدان و ملیت کردها ، رمز همبستگی ملی و قدرت است ، لذا سقوط این شهر ضربه سختی به احساسات ملی گرائی و آزادیخواهی کردها وارد میاورد ، پس از جنگ جهانی اول و انعقاد قرار داد سایکس و پیکو، فرانسویها علاقه داشتند این شهر را برای خود نگهدارند ، اما با مقاومت مسلحانه ای که از طرف ملت سوریه که شامل کردها نیز میشد مجبور به ترک آن شدند . ترکیه نیز کوشش زیادی بکار برد تا سراسر شمال سوریه شامل کوبانی و حتی شهر حلب را متصرف شود و لی با مقاومتی که از طرف مردم منطقه شد ، اجبارا انصراف دادند ، اما استان اسکندرون سوریه را که آنهم اکثریت ساکنانش علوی و کرد هستند به کنترل خود درآوردند ، کردهای علوی ، ایزدی ، درزی، شبک ، نقشبندی، کسنزانی و گروههای مذهبی گونا گون دیگری که در میان کردها وجود دارند ، در اساس زرتشتی بودند ،اما پس از ورود اسلام و سقوط امپراتوری گسترده ساسانی که شامل کردستان تاریخی نیز میبود ، مجبور شدند در عین حالی که «همرنگ جماعت» شوند با روی آوردن به شیوه های فلسفی و تعبیرات گوناگون از اسلام ، عقاید سا بق خود را در اشکال گوناگونی حفظ کنند و بهمین جهت نمیتوانستند با حاکمان زمان به آسانی کنار بیایند ، برای مثال علویها همچون سایر کردها وایرانیها نوروز را جشن میگیرند اما علویها روز تولد سلمان فارسی راهم جشن
میگیرند و تعطیل میکنند ، شورشهای بزرگ میدان تقسیم را بیشتر علویها تشکیل میدادند ، یکی از اعتراضات آنها این بود که اردوخان کینه توز، نام پلی را که بر روی بسفر زده بودند ،» سلطان سلیم» گذاشته بود ، سلطان سلیم از نظر ترکها عثمانی قهرمان بوده زیرا چهل هزار علوی را قتل عام کرده بوده است ، از نظر علویها سلطان سلیم شخصی فاسد و خونخوار بوده است، علویها درمقابل این حماقت وکینه توزی اردوخان ، درخواستشان این بود که نام فرودگاه تازه ای که در حال اتمام است را «شاه اسماعیل صفوی» بگذارند . ترکهای عثمانی نسبت به علویها کینه ودشمنی ویژه ای دارند زیرا بیشتر خیزشهائی که در دوره امپراتوری عثمانی اتفاق می افتاد ، بتوسط کردهای علوی بر پامیشد . جنایات وایلغارهائی که در ماههای گذشته بر علیه ایزدیها بتوسط داعش انجام گرفت ، در حقیقت سیاست عثمانیها ونماد امروزی آنها اردوخان ، بود، که کینه توزانه در حق کردها بطور عموم وعلویها بویژه اعمال شد، داعشیها دست پروردگان نظامیان ترکیه هستند که به شیوه » ینی چریها» ی دوره پادشاهان عثمانی تربیت شده اند، ینی چریها نیروی ضربتی عثمانیها بودند که ابتدا به شهرها ی مورد نظر حمله کرده وآن جاها را مغول وار تخریب میکردند وهر چه غنیمت میگرفتند بمثابه اموال شخصی انها محسوب میشد ، شیوه اسارت گرفتن زنان و کودکان ایزدیها در امروز ، درست سنت واقعی ینی چریهای سابق بوده است، در روزهای اخیر صدها کودک کرد ایزدی بتوسط داعشیها به اسرائیلیها فروخته شده است ، در مطبوعات کشورهای عربی قیمت آنها نیز نوشته اند، این عملکرد عثمانیهای قدیم و جدید در عین حال ریشه در مناسبات قبایل مختلف مهاجر ترک همچون سلجوقیها، غزنویها، مغول ها ، اغر ها و دهها قبایل مشابه دارد.

موضوع مهم دیگری که در اینجا قابل ذکر است اینکه اکثر کاد رهای برجسته حزب پ ک ک ، را کردهای علوی تشکیل میدهند که از اهالی شهر کوبانی هستند.

دولت ترکیه شهروندان غیر ترک را همچون ، ارمنیها ، کردها و یونانیها را بیگانه دانسته و همیشه شاهد بوده ایم که آنها را با قصد» پاکسازی» سرکوب میکرده و نه با عنوان مخالفان سیاسی ، در ترکیه یک ارمنی ویا یک کرد احساس امنیت نمیکند ، در صورتی که د ر ایران ، عراق وسوریه اینچنین نیست .

اما کردها بنا به مناسبات وسابقه تاریخی و فرهنگی عمیقی که داشته ، هیچگاه نه تسلیم ونه در دیگران ادغام نشده اند ، در ایران بعد از دوره صفویه برای حفظ هویت مستقلانه خود مذهب سنی را در مقابل مذهب رسمی ایران که شیعه شده بود ، انتخاب کردند ، در ترکیه در برابر مذ هب حنفی رسمی دولتی ترکیه ، مذهب سنی شافعی را برگزیدند ، تا از این طریق در آنها ذوب نشوند.

در پایان باید گفت که مبارزات کردها در کل منطقه را نمیتوان سرکوب کرد ویا آن را ندیده گرفت ، دیر یا زود دولتهای حاکم منطقه مجبور خواهند شد که حقوق مساوی شهر وندی را برای آنان به رسمیت بشناسند.

(1) منظور از کردهای مستقل و بر عکس ، طرفداران بارزانی ، طالبانی و نوکران مزدور و حقیر ایرانی آنهاست که با لطایف الحیل کوشیدند اقدامی جدی برای کمک به کوبانی نکنند، بارزانی حقیر و نوکر اسرائیلیها ، از چندی پیش میان» کردستان خودش» و کردستان ترکیه اقدام به حفر خندق بزرگی نموده که ارتش فاشیست ترکیه به راحتی بتواند پیشمرگه های پ ک ک ، را قتل عام مکند .