سياسی

جنبش کارگری

hgffcgfre4356

پروفسور دکتر گونتر هیدن

برگردان شین میم شین

منتشر شده در دایره المعارف روشنگری

·        جنبش کارگری به مبارزه بین المللی طبقه کارگر اطلاق می شود که در راه رهائی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی این طبقه از قید و بندهای نظام اجتماعی سرمایه داری صورت می گیرد.

1

·        جنبش کارگری بنا بر تضاد سرمایه با کار در کاپیتالیسم (سرمایه داری مبتنی بر رقابت آزاد) در سندیکاها، انجمن ها و احزاب توسعه می یابد.

2

·        جنبش کارگری در آغاز، در فرم مبارزات محلی و خودپو بر ضد سرمایه داران منفرد و یا بر ضد گروهی از سرمایه داران برای بهسازی شرایط اقتصادی بلاواسطه خود صورت می گیرد.

3

·        با پیوند جنبش کارگری با سوسیالیسم علمی از طریق حزب طبقه کارگر ـ بمثابه عالی ترین فرم سازمان طبقاتی آن ـ جنبش کارگری برنامه سیاسی مستقل خود را مبنی بر سرنگونی نظام اجتماعی سرمایه داری و استقرار نظام اجتماعی سوسیالیستی توسعه می دهد.

4

·        اتحادیه های محلی و موقتی جنبش کارگری که برای رهبری مبارزات محلی تشکیل شده بودند، به سازمان های طبقاتی سیاسی بین المللی تبدیل می شوند تا به رهبری آگاهانه بخش های ملی جنبش کارگری در مبارزه مشترک بر ضد سرمایه و به نفع صلح، دموکراسی و سوسیالیسم بپردازند.

5

·        سازمان موسوم به «انجمن کمونیست ها» که بوسیله مارکس و انگلس تأسیس یافته بود و مانیفست حزب کمونیستی جریانات خودپوی جنبش کارگری را با سوسیالیسم علمی، با تئوری رسالت تاریخی ـ جهانی طبقه کارگر برای نجات بشریت از استثمار، ستم و جنگ و برچیدن بساط سرمایه داری و برقراری جامعه کمونیستی پیوند می دهند.

6

·        انجمن کمونیست ها و اتحادیه بین المللی کارگری تأسیس یافته در سال 1864، جنبش کارگری را از زیر نفوذ ایدئولوژیکی، سیاسی و سازمانی بورژوازی بیرون می آورند و به تدارک تشکیل احزاب کارگری انقلابی در تک تک کشورهای سرمایه داری می پردازند.

7

·        بدین طریق، حزب سوسیال ـ دموکرات آلمان در سال 1869 در آیزناخ تأسیس می شود.

8

·        نقطه اوج این دوره مبارزه ی سازمان یافته، جنبش کارگری را کمون پاریس تشکیل می دهد.

9

 

 کمون پاریس (18 مارس 1871 ـ 28 ماه مه 1871)

اولین انقلاب پرولتری

اعضای کمون را کمونار می نامیدند.

کمون پاریس الگو و سرمشق دموکراسی شورائی محسوب می شود.

·        کمون پاریس اولین تلاش قهرمانانه انقلاب پرولتری و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا بوده است.

·        در اواخر قرن نوزدهم، کاپیتالیسم (سرمایه داری مبتنی بر رقابت آزاد) بتدریج وارد مرحله انحصاری امپریالیسم می شود.

·        تضاد اصلی جامعه سرمایه داری در کلیه کشورهای پیشرفته شدت می یابد.

·        جنبش کارگری نیرو می گیرد و قوی تر می شود.

1

 

 آگوست ببل (1840 ـ 1913)

از مؤسسین جنبش سوسیال ـ دموکراتیک کارگری سازمان یافته

از همکاران ویلهلم لیبکنشت

از مؤسسین حزب سوسیال ـ دموکرات کارگری آلمان

از دست اندرکاران اتحاد میان انجمن های کارگری آلمان و حزب سوسیال ـ دموکرات کارگری آلمان

مؤلف آثار بیشمار، از آن جمله 

«زن و سوسیالیسم» (1879)

·        در این زمان، سوسیال ـ دموکراسی آلمان به پیروی از رهنمود های مارکس و انگلس و تحت رهبری ببل و لیب کنشت در مبارزه بر ضد قانون ضد کارگری موسوم به «قانون سوسیالیست ها» (1878 ـ 1890) به متنفذترین و معتبرترین حزب توده ای جنبش کارگری بین المللی بدل می شود.

2

·        سوسیال ـ دموکراسی آلمان اما از کمون پاریس درس نمی گیرد و به انتقاد مارکس در کنگره گوتا (1875) در جریان وحدت همه کارگران آلمان در «انجمن کارگری سراسری آلمان» که بوسیله لاسال تأسیس یافته بود، اعتنا نمی کند.

3

·        بین الملل دوم که در پاریس تشکیل یافته بود، بنا بر نیاز رشد سریع جنبش کارگری بین المللی، تشکیل احزاب کارگری در تک تک کشورهای اروپا را برای اشاعه و پیشبرد مارکسیسم و برای آماده کردن پرولتاریا به نبرد تعیین کننده در جهت برچیدن بساط سرمایه داری توصیه می کند.

4

·        با شروع توسعه امپریالیستی کاپیتالیسم در نقطه عطف قرن، تضاد میان بورژوازی انحصاری میلیتاریستی و توده های خلق تشدید می شود.

·        مبارزه طبقاتی ـ اجتماعی طبقه کارگر و متحدین آن در هر کدام از کشورها فرم تمام ملی به خود می گیرد.

5

·        جنبش کارگری در حزب بلشویک، تحت رهبری لنین رشد می کند.

الف

·        حزب بلشویک حزبی رزمنده، بلحاظ سیاسی یکپارچه و وحدتمند و بلحاظ نظری (تئوریکی) آماجگرا و انقلابی طراز نوین بوده و تنها حزبی بوده که تحت شرایط نوین قادر به رهبری توده ها به سوی انقلاب بوده است.

ب

·        این حزب به پیشاهنگ جنبش کارگری بین المللی بدل می شود و طبقه کارگر روسیه تحت رهبری آن در انقلاب سوسیالیستی بزرگ اکتبر به تسخیر قدرت دولتی نایل می آید.

ت

·        انقالب اکتبر موج نیرومندی از جنبش های رهائی بخش ملی و انقلابی در سراسر جهان پدید می آورد و دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم در مقیاس جهانی را به راه می اندازد.

6

·        در کشورهای دیگر، اوپورتونیسم و رویزیونیسم جنبش کارگری را تحت تأثیر قرار می دهد.

·        مراجعه کنید به اوپورتونیسم، رویزیونیسم در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

7

·        بورژوازی امپریالیستی در این کشورها می تواند از طریق لایه های به فساد کشیده شده طبقه کارگر و بوروکراسی حزبی و سندیکائی به تجزیه و تلاشی وحدت ایدئولوژیکی، سیاسی و سازمانی جنبش کارگری نایل آید.

8

·        از سوی دیگر، در کلیه احزاب بین الملل دوم ـ کم و بیش ـ نیروهائی گرد می آیند که به مارکسیسم وفادارند و آماج ها و منافع طبقه کارگر را قاطعانه نمایندگی می کنند.

9

 روزا لوکزمبورگ (1871 ـ 1919)

نماینده مهم جنبش کارگری اروپا و انترناسیونالیسم کارگری

تئوریسین مارکسیست سوسیال ـ دموکراسی لهستان و آلمان

مبارز ضد جنگ و ضد میلیتاریسم

در مخالفت با  طرفداری حزب سوسیال ـ دموکرات آلمان از جنگ جهانی اول (1914) 

همراه با کارل لیبکنشت به تأسیس «گروه بین المللی» همت گماشت که ازآن «انجمن اسپارتاکوس» سر برکشید.

مؤلف مقالات و تحلیل های بیشمار در روزنامه خلق لایپزیگ

ناشر روزنامه «پرچم سرخ» در انقلاب نوامبر

از مؤسسین حزب کمونیست آلمان (1918 ـ 1919)

تدوین کننده برنامه حزب

پس از سرکوب قیام اسپارتاکیست ها در سال 1919 همراه با کارل لیبکنشت 

بوسیله عناصر فاشیست ترور شد.

 آثار او در زمینه سوسیالیسم، همبستگی طبقه کارگر، آنتی میلیتاریسم و مخالفت با جنگ

 از اعتبار جهانی برخوردارند.

آثار:

منشاء ماه مه

رفرم یا انقلاب

حقوق انتخاباتی زنان و مبارزه طبقاتی

انجمن اسپارتاکوس چه می خواهد؟

برنامه و اوضاع سیاسی کنونی

انقلاب روسیه

اقتصاد چیست؟

دین از دیدگاه روزا لوکزمبورگ

نامه به سونیا لیبکنشت

مجموعه آثار (5 جلدی) (1970)

مجموعه نامه ها (6 جلدی) (1983 ـ 1993)

راجع به تئوری خودپوئی (1970)

·        در آلمان، گروه اسپارتاکوس تحت رهبری لیبکنشت و روزا لوکزمبورگ کارگران را به مبارزه انقلابی بر ضد جنگ و امپریالیسم سوق می دهد، به لنینیسم نزدیکتر می شود، ولی به گسست سازمانی بموقع از نیروهای اوپورتونیستی و رویزیونیستی نایل نمی آید.

10

·        پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی بزرگ اکتبر، اولین کشور سوسیالیستی جهان برای جنبش کارگری وظایف نوینی تعیین می شوند که به شرح زیرند:

الف

·        اداره کشور.

ب

·        سازماندهی اقتصاد.

ت

·        اجرای انقلاب فرهنگی.

پ

·        رهبری توده ها در راه سوسیالیسم.

ث

·        پیشاهنگی جنبش کارگری بین المللی و بدل شدن به سرچشمه نیرو برای آن.

·        با تشکیل بین الملل سوم (در سال 1919 در مسکو) جنبش کارگری ـ کمونیستی در مقیاس بین المللی پا می گیرد.

·        در کشورهای منفرد، احزاب کمونیستی تشکیل می شوند.

·        مارکسیسم ـ لنینیسم در جنبش کارگری انقلابی کسب اعتبار می کند و تقویت می یابد.

1

 انقلاب نوامبر (1918 ـ 1919)

این انقلاب در فازهای نهائی جنگ جهانی اول 

به سرنگونی سلطنت مشروطه 

و  برقرار جمهوری دموکراتیک پالمانی در آلمان منجر شد.

سخنرانی کارل لیبکنشت در انقلاب نوامبر

در برلین (1918)

·        در دسامبر سال 1918 در آلمان ـ در جریان انقلاب نوامبر ـ حزب کمونیست آلمان تأسیس می شود و ملاط تشکیل یک حزب مارکسیستی ـ لنینیستی ریخته می شود.

2

 ارنست یوهانس فریتس تلمان (1886 ـ 1944)  

سیاستمدار

نماینده حزب کمونیست آلمان در رایشتاگ

(1924 ـ 1929)

رئیس فراکسیون حزب در رایشتاگ

(1925 ـ 1929)

از فعالان تجدید ساختار حزب  و تبدیل آن به حزب طراز نوین

بازداشت به سال 1933 توسط گستاپو

11 سال زندان

تیرباران به دستور مستقیم آدولف هیتلر

(8 اوت 1944)     

·        حزب کمونیست آلمان تحت رهبری ارنست تلمان به حزب توده ای انقلابی و به پیشاهنگ مبارزه بخاطر آزادی اجتماعی و ملی خلق آلمان بدل می شود.

3

·        رهبری سوسیال ـ دموکراسی راستگرا ـ اما برعکس ـ نه فقط با چند دسته کردن جنبش کارگری به بورژوازی انحصاری خدمت می کند، بلکه به نماینده دستگاه دولتی سرمایه داری انحصاری بدل می شود و به سرکوب جنبش کارگری انقلابی می پردازد.

4

·       
رهبری سوسیال ـ دموکراسی راستگرا از همکاری با کمونیست ها در جبهه متحد سر باز می زند و بدین طریق به تضعیف طبقه کارگر می پردازد.

5

·        در نتیجه، نیروی کافی برای جلوگیری از پیروزی فاشیسم فراهم نمی آید.

6

·        حزب کمونیست آلمان با قاطعیت و سرسختی تمام بر ضد فاشیسم به مبارزه برمی خیزد و تلفات سنگینی را متحمل می شود.

7

·        سوسیال ـ دموکراسی گرایش نیروهای ضد فاشیستی مبتنی بر عمل مشترک بر ضد فاشیسم هیتلری را ـ حتی در صفوف خود ـ لگدمال می کند.

8

·        حزب کمونیست آلمان اما برعکس، در برنامه مصوبه خود در (در بروکسل به شال 1935، در برن به سال 1939)، با شعار برچیدن بساط فاشیسم و بر قراری جمهوری دموکراتیک ضد فاشیستی به مبارزه بر می خیزد و آنتی فاشیست ها و مردم آلمان را به مبارزه فرا می خواند.

9

·        پیروزی اتحاد شوروی بر فاشیسم به رشد نیرومند جنبش کارگری انقلابی در همه کشورهای جهان منجرمی شود.

10

·        پس از غلبه بر تشتت و تفرقه در جنبش کارگری، راه برای پیروزی انقلاب دموکراتیک خلقی تحت رهبری طبقه کارگر در کشورهای مختلف هموار می شود.

11

·        در شرق آلمان، حزب کمونیست و حزب سوسیال ـ دموکرات متحد می شوند و «حزب سوسیالیستی متحد آلمان» تشکیل می شود.

الف

·        در جمهوری آلمان دموکراتیک بزرگترین انقلاب در تاریخ آلمان صورت می گیرد.

ب

·        در سال 1963 پلنوم ششم حزب تشکیل می شود و برنامه حزب به تصویب می رسد.

·        «اندیشه اصلی برنامه را آموزش مارکسیستی ـ لنینیستی مربوط به رسالت تاریخی طبقه کارگر ـ بمثابه بانی نظام اجتماعی سوسیالیستی و نماینده منافع کل خلق و ملت آلمان تشکیل می دهد.»

·        (تاریخ جنبش کارگری آلمان، جلد 8، ص 406)

ت

·        در آلمان غربی و برلین غربی، سرمایه داران بزرگ و زمینداران مرتجع در همدستی با امپریالیسم آمریکا و رهبران راستگرای سوسیال ـ دموکرات مانع وحدت جنبش کارگری می شوند و راه را برای احیای سرمایه داری انحصاری و تقسیم آلمان هموار می سازند.

پ

·        در سال 1956 حزب کمونیست آلمان را ممنوع اعلام می کنند و جناح راست سوسیال ـ دموکراسی در آلمان غربی آشکارا به نمایندگی از سیاست امپریالیستی می پردازد و به کرنش در مقابل احزاب انحصارت تن در می دهد.

·        در اتحاد شوروی، حزب کمونیست در سال 1961 شکوفاسازی جامعه را در دستور کار خویش قرار داد.

·        «پلنوم 22 حزب کمونیست اتحاد شوروی فصل نوینی را در تاریخ جنبش کارگری بین المللی و تمامت بشریت گشود.

·        برنامه جدید حزب که بر مارکسیسم ـ لنینیسم استوار بود، برای اولین بار در تاریخ بشریت ساختمان جامعه کمونیستی را بر طبق برنامه علمی آغاز کرد.»

·        («تاریخ جنبش کارگری آلمان»، جلد 8، ص 305)

1

·        وحدت نظر احزاب کارگری و کمونیستی بین المللی بر بنیان مارکسیسم ـ لنینیسم، آنها را در مبارزه بخاطر صلح، دموکراسی و سوسیالیسم به کانون قدرت جنبش های رهائی بخش ملی، جنبش های سندیکائی، جنبش های دموکراتیک زنان و جوانان و صلح جهانی بدل کرد.

2

·        بدین طریق، سیستم جهانی سوسیالیستی به نیروی مهمی تبدیل شد و برای اولین بار در تاریخ، جبهه متحد همه طرفداران صلح امکان طرد جنگ از زندگی خلق ها را بدست آورد.

3

·        در حالیکه رهبران راست سوسیال ـ دموکراسی به حمایت مستقیم از سیاست ضد سوسیالیستی، ضد دموکراتیک و امپریالیستی بورژوازی انحصاری می پرداختند، منافع ملی را فدا می کردند و زحمتکشان را به قربانگاه میلیونرها روانه می ساختند، جنبش کارگری ـ کمونیستی انقلابی به دفاع از منافع ملی و بین المللی خلق ها برخاست.

4

·        ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی جهان بینی احزاب کارگری و کمونیستی و جنبش کارگری انقلابی را تشکیل می دهد و آنها را به درک ضرورت گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم و نقش تاریخی طبقه کارگر آگاه می سازد.

5

·        این جهان بینی وحدت و یکپارچگی در هر حزب منفرد، در جنبش کارگری و در سیستم جهانی سوسیالیستی را تضمین می کند.

6

·        فلسفه مارکسیستی ـ لنینیستی از کانال کردوکار احزاب کارگری ـ کمونیستی با جنبش کارگری گره می خورد.

7

·        نفوذ ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی در مقیاس جهانی با توسعه جنبش جهانی کارگری رشد می کند.

·        مراجعه کنید به طبقه کارگر، مبارزه طبقاتی، حزب مارکسیستی ـ لنینیستی در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

پایان