سياسی

استقبال گرم از مادورو در برونکس

 

نويسنده: آگوست الياسون

مترجم: پيام پرتوى

۲ اکتبر ۲۰۱۴


رٸيس جمهور ونزوٸلا مادورو گفت: آنها به روشى توهين آميز به ما نگاه ميکنند٬ اما من به اينکه در کاراکاس يک کارگر بوده ام افتخار ميکنم·

براى پرزيدنت – ه ونزوٸلا٬ نيکولاس مادورو٬ نشست سران سازمان ملل متحد در نيويورک در درجه اول امکانيست براى ايجاد ارتباط با ديگر رهبران جهان· او پس از دادن درس عبرت به «حکومتهاى امپرياليستى» از روى سکوى سخنرانى٬ از منطقه کارگرى برونکس بازديد کرد٬ ونزوٸلا در آنجا به انجام فعاليتهاى همبستگى مشغول است·

نيکولاس مادورو٬ ۲۴ سپتامبر در جريان نشست سران کشورهاى عضو سازمان ملل متحد در نيويورک٬ اولين سخنرانى خود را در مقابل مجمع عالى ايراد نمود· او تضعيف دمکراسى توسط امپرياليسم آمريکا را شديدا محکوم کرد٬ حمايت خود را از مبارزه سوريه بر عليه تروريسم اعلام نمود و براى مبارزه با ابولا پنج ميليارد دلار وعده داد·

با اينحال تنها بر روى کرسى خطابه نبود که او مورد استقبال شديد قرار گرفت· او در منطقه کارگرى و فقيرنشين برونکس با هزاران تن از ساکنان مشتاق مواجه شد·

سخنرانى او در سازمان ملل متحد و انتخاب ونزوٸلا توسط رهبران آمريکاى لاتين براى شوراى امنيت خشم بسيارى از نماينده گان زعماى قوم را برانگيخت· سرمقالات روزنامه هاى سرمايه دارى٬ واشنگتن پست و نيويورک تايمز٬ خشمگين در مورد «راننده اتوبوس٬ مادور٬ بيسواد اقتصادى» نوشتند·

اما او در برونکس فردى بود از ميان مردم ونزوٸلا براى ملاقات همپايگان خود· مقامات امنيتى او را در فرودگاه بمدت ۴۵ دقيقه در انتظار نگاه داشتند٬ و بدنبال آن ۲۵ دقيقه انتظار اجبارى براى عبور کاروان زره پوشها براى عبور امن اوباما٬ و بهمين دليل نميتوان گفت که در آمريکا در مورد مادورا٬ بخاطر مقامش٬ تبعيض قاٸل شدند·

او براى جمعيت مشتاق در برونکس٬ که بسيارى از آنان تابلوهايى را حمل ميکردند که شعار «پرزيدنت مردم» بر روى آن نوشته شده بود٬ تشريح نمود: آنها به روشى توهين آميز به ما نگاه ميکنند٬ اما من به اينکه در کاراکاس يک کارگر بوده ام افتخار ميکنم٬ واشنگتن پست بايد اينرا بداند·

مادورو پيش از سخنرانى زمانى را نيز صرف دست دادن و گپ زدن با مردم حاضر در محل نمود·

بازديد از برونکس به اينکه يک پوپوليسم صرف بود متهم شده است· اما در واقع بخشى از يک طرح دراز مدت است که توسط پرزيدنت سابق هوگو چاوز در سال ۲۰۰۵ آغاز شد·

طرح ۹ ساله بخشى از کار همبستگى ونزو
لا با فقيران در سراسر آمريکا٬ از جمله ايالات متحده آمريکا است· توسط صندوق سيمون بوليوار و شرکت نفت سيتگو٬ شرکت – ه دختر شرکت نفت ونزوٸلا٬ پترولٸوس دى ونزوٸلا٬ بسيارى از برنامه هاى امدادى در حوزه هاى هنر٬ فرهنگ٬ آموزش و پرورش٬ محيط زيست و بهداشت در برونکس آغاز و فقط در آنجا حدود ۱٬۲۵ ميليون دلار صرف فعاليتهاى اجتماعى شده است·

يک بخش مهم از کار همبستگى با مردم سوخت است که ونزوٸلا به مناطق فقير نشين سراسر آمريکا اراٸه ميدهد·

بسيارى از فقرا در آمريکا بدليل نداشتن استطاعت مالى براى گرم نگاه داشتن خانه هايشان از سرما ميميرند· تخمين زده شده است که در سال ۲۰۰۶ ٬ ۳۴٬۴ ميليون نفر در آمريکا براى ايجاد گرما به حمايت نياز داشتند و تعداد بسيارى از آنان از مقامات دولتى آمريکا کمکى دريافت نکردند·

ونزوٸلا و سيتگو بهمين دليل صدها هزار آمريکايى را٬ حتى آنها قربانى سرمايه دارى وحشى و سياست جنگ طلبانه دولت امپرياليستى٬ با نفت-ه بشدت يارانه شده مجهز مينمايند· يک روش مشخص براى نشان دادن همبستگى با مردم آمريکا·

عليرغم برخى موانع٬ مانند زمانيکه شيکاگو بسادگى از همکارى سرباز زد و اختلال ايجاد شده حول و حوش بحران اقتصادى در سال ۲۰۰۸ ٬ اين طرح بمدت ۹ سال ادامه داشته است· همبستگى ونزوٸلا نه فقط خاريست در چشمان دست راستيهاى آمريکا٬ بلکه همچنين روشيست مشخص براى مبارزه با شونيسم و نژادپرستى· همانطور که نيکولاس مادورو در برونکس گفت:

– ما٬ در شرايطى که همان صاحبان سرمايه٬ که در خلال صد سال گذشته ما را غارت نموده همچنان تصميم ميگيرند٬ بايد درک کنيم که انسانيم· نبايد اجازه بدهيم که ما را به نفرت آلوده کنند٬ نبايد جنگ را که ما را از هم جدا ميکند بپذيريم·