پرش به محتوا

عکس العمل کشورهای خلیج فارس نسبت به ا نقلاب ستمکشان یمن

شیوخ قرون وسطائی امارات : ما درمقابل حوادث یمن دست بسته نخواهییم ایستا د

نوشته : احمد مزارعی ، دوم اکتبر 2014

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند ستمکشان یمنی ، ارکان حکومت شیوخ وپاد شاهی عربستان به لرزه در آمده است ، زیرا یمن از نظرموقعیت تاریخی ،فرهنگی وسیاسی خود بر کل منطقه جزیرت العرب تاثیرات فراوانی داشته و دارد ، ملت یمن در سال 1962 به رهبری عبد الله سلال و با کمک عبد الناصربر علیه حکومت امامیه حوثیها ، دست به انقلاب زده و نظام نوینی را در یمن شمالی تشکیل دادند ، در اکتبر سال 1963 مردم جنوب یمن به رهبری نیروهای سوسیالیست و دموکرات بر علیه استعمار انگلیس، دست به انقلاب زده و علیرغم ناتوانا ئیهای لجستیکی که داشتند ، بر خواسته های بر حق خود پا فشاری کردند، استعمار انگلیس با استفاده از انواع سلا حهای پیشرفته خود به کشتاروحشیانه وبیرحمانه جمعی مردم پرداخت ، اما نتوانست شعله فروزان انقلا ب را که هر لحظه لهیبش سوزان تر میشد ، خاموش کند و سر انجام نیز مجبور به فرار شدند ، یمن جنوبی طی چند دهه موجودیت خود در کنار جنبشهای انقلابی و دموکراتیک منطقه وجهان قرار گرفت ، کمکهای یمن به مبارزات مردم منطقه ظفار ، فلسطین و اریتره بسیار تاثیر گزار بود ، انقلا بیون قهرمان ایران همچون زنده یاد حوریه بازرگان از طرف مجاهدین خلق و رفعت و محبوبه افرازاز چریکهای فدائی خلق دوره ای از عمر خودرا در یمن و ظفار گذرانیدند ، قابل توجه اینکه مرکز اصلی شروع انقلا ب یمن جنوبی، تنگه باب المند ب و همانجائی بود که سالها قبل از آن ، انگلیسها اولین کشتی نفتی ایران را در زمان مصدق توقیف و مصادره نمودند.

در دوره ای که هر دو یمن مستقل بودند ، بویژه جنوب یمن ، جنبشهای دموکراتیک متعددی در کشورهای امارات بویژه در کویت سر بر آوردند زیرا جنبش ظفار در بسیاری از این کشورها دفتر سیاسی داشت ، در کویت تعدادی از نمایندگان مجلس، روزنامه نگاران ،وکلای مدافع، نویسندگان و دانشجویان ، فعالان جنبش زنان به عرصه های مبارزاتی کشیده شدند که اثرات آن تا هم اکنون وجود دارد ، در کویت نشریه ای هفتگی متعلق به همان فعالان سابق تحت ناهم»التیار التقدمی الکویتی» منتشر میشود ، و حوادث اخیر یمن قطعا تاثیر عمیقی بر آنان خواهد داشت، اما در منطقه جزیرت العرب قدرتمند ترین جنبش بلحاظ محتوائی ، در بحرین وجود دارد ، که در حقیقت ادامه فعالیتهای حزب کمونیست بحرین است که در سال 1953 تشکیل گردید و اکنون به خاطر تحولات جهانی و منطقه ای تحت نام های دیگری فعال است که نشریاتی مترقی هم دارند، ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از تبعیدیان توده ای و مصدقی که در بندر لنگه و …./ تبعید بودند ، پس از کودتای ننگین آمریکا و شاه خائن ، به بحرین فرار کرده و جنبش دموکراتیک و سوسیالیستی بحرین را تقویت کردند.

منظور این است که ملت یمن دارای سنتهای مبارزاتی بزرگی است و تهدیدات شیوخ امارات وشاه عربستان، آنان را از میدان به در نخواهد کرد. بدون شک انقلا ب یمن به مانند هر انقلا ب دیگری با موانع گوناگونی رو برو میشود که به قول کارل مارکس » انسان همیشه با مشکلا تی رو برو میشود که برای آن راه حل وجود دارد»

اکنون کشورهای امارات با همکاری عربستان و تحریک آمریکا بنای تهدید را بر علیه انقلا بیون یمن گذاشته و » تسلط انصا رالله»را محکوم وخواسته اند که آنها مراکز دولتی را که در کنترل خود گرفته و همچنین اسلحه هائی که » سرقت » کرده اند به دولت واگزار نمایند ،آنها همچنین امنیت یمن را «امنیت» خلیج دانسته و ا» اخطار» داد ه اند که در برابر حوادث موجود و دخالت دیگران (که منظور ایران است)، در امور یمن » دست روی دست» نخواهند گذاشت.

عجیب اینکه این تهدیدات هنگامی از طرف امارات و عربستان ابراز میشود که مسئولان یمنی از گرو ههای مختلف با حضور نماینده رسمی و دائمی سازمان ملل سند شراکت سیاسی را امضا کرده و قرار بر این گذاشته اند که حکومت وحدت ملی بر اساس شایستگی، وتوانا ئیهای افراد تشکیل شود و نه بر اساس اعمال قدرت امرای شیوخ ، دخالت سفارت آمریکا ، امارات و عربستان ، آ نچنانکه تا قبل از انقلاب فعلی مرسوم بود ، دریمن همگان میدانند که اکثریت قریب به اتفاق مسئولان مهم حکومتی حقوق بگیران سفارتخانه های مختلف بودند ، استقلا ل و حاکمیت ملی مفهوم نداشت. لذا طبیعی است که اربابان دیروزی امروز خشمگین شده و تهدید کنند که » دست روی دست نخواهند گذاشت».

اکنون دخالت بیگانگان در امور یمن تقریبا به صفر رسیده و » توصیه های کشورهای دهگانه» (منظور رهنمود ده کشور منطقه و استعماری بود که با این توصیه ها و صلاحدیدها یمن اداره میشد ) فعلیت خود را از دست داده و حتی نماینده سازمان ملل آقای جمال بن عمر، که کار گزار ناتو و آمریکا در یمن بود نیز اکنون به یک میانجی بیطرف تبدیل شده است.

کشور یمن از انواع دخالتهای اهانت بار و کمر شکن رها ئی یافته و به مرحله انتقالی ، که در خدمت اکثریت مردم است ، وارد شده که مردم میتوانند زندگی نوین خود را بر آن اساس قرار دهند .

» اتفاقیه صلح و شراکت» دارای ابعاد ی ملی ومترقی میباشد که در هیچ یک از اتفاقیه ها و قرار دادهای گذشته ، سابقه نداشته است ، زیرا مسئله بسیار مهم عدالت اجتماعی ، اضافه کردن دستمزدها ، که برای اولین بار در یمن اتفاق می افتد ، به اضافه شراکت سیاسی که به همه یمنیها امکان شرکت در تعیین سرنوشت خودشان را میدهد .

بدون شک صرف امضای اتفاقیه کافی نیست ، طرفها و نیروهای متعددی هستند که از انقلا ب زیان دیده ، لذا آنان ساکت نمی نشینند و با اقدامات گوناگونی میکوشند در روند حرکت نیروهای انقلا بی مانع ایجاد کنند، هم اکنون نیز میتوان به وضوح تبلیغات گسترده رادیو آمریکا ، العربیه و بسیاری رادیو تلوزیونهای متعلق به موسسات استعماری ، را مشاهده کرد که با اتهامات دروغ و تحریف حقایق ، میکوشند دست آوردهای انقلا بی مردم را از میان ببرند، در این میان همتایان مزدورایرانی تبلیغاتچیان آمریکائی عرب ، نیز فرصتی پیدا خواهند کرد که وارد معرکه شده و از «خوان نعمت» سی آی ا، تکه استخوانی» بقاپند»

هیچ شکی نیست که انقلا ب یمن تاثیر بزرگی در بخشی از منطقه خواهد داشت ، زیرا جهش و توانائی مبارزاتی مردم یمن بسیار قوی است ، انقلا بیون یمنی نسبت به حوادث منطقه و سیاستهای استعماری ساکت نخواهند نشست ، زیدی ها ویا همان حوثیها در گذشته به آمریکائیها اخطار داده بودند که حق ندارند در امور آنان دخالت کرده و یا در آسمان منطقه آنها بهپاد بفرستند و گرنه پاسخشان را در سفارتشان خواهند داد ، لذا آمریکائیها جرات ورود به منطقه آنان را نداشتند ، همچنین زیدیها در طول سالهای گذشته بطور دائم از مبارزات بر حق مقاومت فلسطین دفاع میکرده و تظاهراتهای ملیونی به راه می انداختند ، البته باید گفت که اکثریت مردم یمن بعلت داشتن اندبشه های ناسیونالیستی عربی و تا حدی سوسیالیستی همیشه از مبارزه مردم فلسطین دفاع میکردند، اما اقدام تازه زیدیها را بر ضد دولت بحرین باید دید ، آنان طی نامه شدید اللحنی به دولت بحرین هشدار دادند که از جنایت در حق مردم بحرین دست بردارد ، مسلما دولت بحرین به سادگی عقب نشینی نخواهد کرد ، ولی اقدام زیدیها در دفاع از مردم بحرین حائز اهمیت فراوانی است ، واین در حالی است که بسیاری از سازمنهای «چپ» ایرانی به خاطر وابستگیهائی که به آمریکا و اسرائیل دارند ، در برابر جنایات حاکمان جنایتکار بحرین خفقان گرفته اند.

در پایان باید گفت که انقلا ب یمن صفحه جدیدی را در حیات مبارزاتی ملتهای منطقه گشوده که اثرات بسیار عمیقی بر کل سیاستهای منطقه خواهد داشت بویژه که یکی از آبراههای مهم جهانی ، یعنی تنگه باب المند ب را از زیر کنترل آمریکا و عربستان بدر خواهد کرد که موجب احساس قدرت مردم یمن ومنطقه خواهد شد ، بدون شک راه تا حصول کامل آزادی بسیار طولانی خواهد بود ، اما » هرکه طوطی خواهد جور هندوستان کشد»

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: