سياسی

کوبا در تلاشى عظيم بر عليه اپيدمى ابولا

xcxfdeeye554

نويسنده: پاتريک پاٸولوف

مترجم: پيام پرتوى

 

۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴

هنگاميکه سازمان بهداشت جهانى در مورد مبارزه بر عليه اپيدمى – ى در حال رشد ابولا در آفريقاى غربى تقاضاى کمک ميکند کوبا در خط مقدم جبهه ايستاده است· کشور ۱۶۵ پزشک و پرستار را به منطقه اعزام ميدارد·

آمار و سابقه

کمک کوبا به جهان

در حال حاضر ۴۰۰۰ تن از کارکنان خدمات درمانى کوبا در ۳۲ کشور آفريقايى حضور دارند· اين بخشى از سنت طولانى کوبا در اراٸه خدمات اجتماعى در کشورهاى فقير در سراسر جهان است·

از ۱۹۶۹ جمعا ۳۲۵۷۱۰ پزشک٬ پرستار و ديگر کارکنان بخش خدمات درمانى کوبايى٬ در ۱۵۸ کشور٬ از اين جمع ۷۶۷۴۴ نفر در مجموعا ۳۹ کشور آفريقايى کار کرده اند·

در جريان نشست سازمان بهداشت جهانى در ژنو فعاليتهاى کوبا٬ متشکل از ۶۲ پزشک و ۱۰۳ پرستار٬ اعلام شد· اين به معناى اينست که کوبا- ى کوچک کشوريست که بزرگترين تيم پزشکى را بمنظور مبارزه با ابولا اعزام مينمايد·

رٸيس سازمان بهداشت جهانى٬ مارگارت خان٬ تاکيد نمود که اين مرگبارترين شيوع ابولا تاکنون بوده است· بر اساس آمار اراٸه شده٬ جمعه گذشته شمار موارد گزارش شده از عفونت ۴۸۰۰ نفر بوده است که از ميان آنها بيش از ۲۴۰۰ نفر جانسپرده اند·

او براى مبارزه با اپيدمى ابولا به نياز بسيار عظيم کمک بين المللى پزشکى تاکيد ورزيد و به اين مطلب اشاره نمود که تلاش وعده داده شده کوبا «تغييرات بسيار بزرگى را در سيرالٸون سبب خواهد شد»· در آنجا نياز به افراد آموزش ديده در حوزه درمانى بسيار شديد است·

مارگارت خان به همراه وزير بهداشت کوبا مورالس در کنفرانس ژنو شرکت نموده بود·

رٸيس سازمان بهداشت جهانى به کوبا بعنوان نمونه اى٬ هنگاميکه در مورد تلاشهاى امداد گرانه بين المللى صحبت ميشود٬ اشاره نمود·

مارگارت خان گفت٬ «کوبا بخاطر تربيت پزشکان و پرستاران برجسته و براى کمکهاى سخاوتمندانه خود به کشورهاى ديگر براى توسعه شان ازشهرت جهانى برخوردار است٬ و من از دولت کوبا و سخاوت کارمندان بهدارى آن که با تمام توان براى مبارزه با بدترين شيوع ابولا به ما کمک ميکنند سپاسگزارم·»

وزير بهدارى کوبا٬ روبرتو مورالز٬ تاکيد ورزيد که کوبا در خلال دورانى طولانى تجارب گسترده اى را در مورد خدمات درمانى در سراسر جهان بدست آورده است· تمامى آن ۱۶۵ پزشک و پرستارى که کوبا به سيرالٸون ميفرستد در گذشته از کار در آفريقا تجربه دارند·

روبرتو مورالز در نشست سازمان بهداشت جهانى به کشورهاى ديگر هشدار داد که مٽال کوبا را دنبال نمايند:

«من ميخواهم به نام کوبا اهميت اتحاد جهان را بمنظور شرکت در تلاشهاى بين المللى براى متوقف نمودن اپيدمى ابولا در آفريقا تکرار کنم· آفريقا به همبستگى بين المللى نياز مبرم دارد·»