سياسی

خاطرات ليبى از پيش جنگ

yydfsrert44llkjنويسنده: پاتريک پاٸولوف

مترجم: پيام پرتوى

۴ سپتامبر ۲۰۱۴

مقايسه وضعيت کنونى کشور جنگ زده و در راه فروپاشى ليبى با خاطرات سال ۱۹۹۵ بسيار دشوار است·

من در آنزمان بدون کوچکترين نگرانى از ربوده شدن و يا گرفتار شدن ميان جنگ و جدل شبه نظاميان متخاصم٬ در کوچه هاى تنگ طرابلس قدم ميزدم·

من در آنزمان با دانشجويان دانشگاه الفتح صحبت کردم که ميگفتند که پول نفت در راه تحصيلات رايگان مورد بهره بردارى قرار ميگرفت·

در آنزمان من با کشورى مواجه شدم که مغرورانه يک کارخانه جديد داروسازى را در بيابان خارج از پايتخت نشان ميداد٬ و به همان ميزان مغرور به ما بازديد کننده خارجى اجازه ميداد که با چشمان خودمان به ايجاد بزرگترين طرح آبيارى جهان٬ « Great man-made river» «رود بزرگ دست ساز» نگاه کنيم·

اين پروژه براى انتقال آب از منابع در جنوب به مناطق پرجمعيت در شمال و شکوفا نمودن بيابان طراحى شده بود·

اينها بخاطر اين گفته نشد که از حکومت معمر قذافى و «انقلاب سبز» او که پس از کودتاى نظامى ۱۹۶۹ آغاز نمود بتى بسازم·

سرکوب مخالفان اغلب خشن٬ فساد گسترده و دمکراسى بر روى کاغذ به مراتب بهتر از واقعيت بود· روشن است که در ۲۰۱۱ ناخشنودى وجود داشت٬ امرى که ناتو و شورشيان اسلامگرا از آن بهره بردارى نمودند·

با اينحال ليبى ۱۹۹۵ در مقايسه با هرج و مرج و خرابيهايى ايجاد شده توسط بمباران چيزى شبيه به يک رويا بنظر ميرسد·

در آنزمان٬ ۱۹۹۵ ٬ کشور در معرض تحريمهاى سازمان ملل٬ تحريک شده از جانب آمريکا٬ قرار داشت· اين امر محدوديتهاى شديدى را در حوزه صادرات نفت ايجاد و امر تجارت با جهان غرب را دشوار نمود· اما حاکمان ليبى با اينحال مراقب بودند که ٽر
تهاى کشور در جهت منافع تودهها مورد بهره بردارى قرار گيرد
·

و آن نتيجه داد· مردم ليبى در آفريقا از بالاترين سطح زندگى برخوردار بودند·

ديگر اينچنين نيست·

UNDP٬ برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد٬ روند توسعه در کشورهاى جهان را با در نظر گرفتن مواردى چون فقر٬ سواد و ميزان درازاى عمره مورد انتظار٬ مورد اندازه گيرى قرار ميدهد· در گزارش UNDP٬ ۲۰۱۴ ٬ از ليبى نام برده ميشود· ليبى يکى از سه کشوريست که در آن توسعه جهش بزرگى را به عقب برداشته است·

سکوت آنهايى که براى جنگ ناتو در سال ۲۰۱۱ سر ودست ميشکستند٬ در حاليکه زد و خوردها در خيابانهاى طرابلس جريان دارد٬ بسيار عجيب بنظر ميرسد·

Patrik Paulov

patrik.paulov@proletaren.se