سياسی

«اتحاديه اروپا از دولت اسلامى نفت ميخرد»

«اتحاديه اروپا از دولت اسلامى نفت ميخرد»

مترجم: پيام پرتوى

نويسنده: پاتريک پاٸولوفwwwehguzktrztczc

 

۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴

سفير اتحاديه اروپا در عراق

اتحاديه اروپا در آوريل ۲۰۱۳ اجازه صدور نفت از مناطق تحت تصرف شورشيان در سوريه را صادر نمود· امروز اين داعش است که از طريق صادرات پول پارو ميکند·

آمار و پس زمينه

داعش سلاح آمريکايى دارد

  • تحقيقات جديد انجام شده توسط موسسه انگليسى٬ پژوهش تسليحات جنگى٬ نشان ميدهد که داعش با سلاحهاى ساخت آمريکا و تسليحاتى که عربستان سعودى براى ارتش آزاد سوريه ارسال نموده است٬ ميجنگد·

  • در ميان دسته اخير راکتهاى ضد تانک ساخت يوگسلاوى وجود دارند که سعوديها سال گذشته به شورشيان سورى تحويل داده بودند·

  • تحقيقات بر روى تسليحاتى قوام يافته است که نيروهاى کرد٬ در جنگ با داعش٬ در خلال يک دوره ده روزه در ژوٸيه بدست آوردند·

تندروهاى داعشى از طريق فروش نفت سوريه و عراق پول فراوانى به جيب ميزنند· اين غارتيست که تعداد زيادى در آن شرکت دارند· بسيارى از کشورهاى اتحاديه اروپا در ميان آنهايى هستند که نفت ميخرند و به ترور کمک ميکنند· اين را سفير اتحاديه اروپا Hybaskova Jana در عراق ميگويد·

در جلسه کميته خارجى اتحاديه اروپا در بروکسل٬ ۲ سپتامبر٬ مبارزه با دولت اسلامى مورد بحٽ و گفتگو قرار ميگيرد· سفير اتحاديه اروپا در عراق پس از ۲۰۱۱ ٬ Jana Hybaskova٬ با اعتقادى راسخ بيان نمود که «نفت يک مسٸله کليدى است» ·

او تنها کسى نيست که نقش پولها را براى موفقيت دولت اسلامى برجسته مينمايد· درآمدهاى ميليونى روزانه از صدور نفت نقش تعيين کننده اى را براى ايجاد دولت اسلامى در بخشهايى از عراق و سوريه ايفا نموده اند·

پول نفت امکان خريد سلاح و اراٸه پاداش به جنگجويان را براى داعش فراهم مياورد· آن پولها فرصت خريد حمايت را٬ از طريق اراٸه شکلى از خدمات اجتماعى و دولتى به مردم٬ حداقل براى آنهايى که از نظرات افراطى سنى / وهابى تبعيت مينمايند٬ امکانپذير ميسازند·

وزير سابق نفت عراق٬ عصام چلبى٬ ميگويد که مسٸله در مورد مقدار بسيار زيادى از نفت است که داعش غارت نموده و بفروش ميرساند· يکى از برآوردها اينست که سازمان در خلال ۲۰۱۴ ٬ ميان ۱۰۰۱۵۰ ميليون دلار٬ تنها از فروش نفت عراق کسب درآمد نموده است·

حصام چلبى در مصاحبه اى براى روزنامه اردونى ازمان تشريح مينمايد که نفت از سوريه و عراق ابتدا به ترکيه وارد ميشود و سپس بخشى از آن منتقل ميشود· بنا بر اظهارات او شرکتهاى بين المللى نفتى در اين جريان دخالت دارند چرا که از قاچاق اين کالاى ارزان سود سرشارى را نصيب خود مينمايند·

نفت دولت اسلامى به کجا ميرود؟

Jana Hybaskova سفير اتحاديه اروپا هفته گذشته در جريان گفتگو با بروکسل به اين سوال پاسخ داد· او در ضميمه اى که در سايت کميسيون اتحاديه اروپا وجود دارد ميگويد که متاسفانه هستند برخى از اعضاى اتحاديه اروپا که اين نفت را ميخرند· او عليرغم سوالات نماينده گان حاضر٬ از ذکر نام کشورها خوددارى ورزيد·

با سکوت از کنار اين افشاگرى گذشته ميشود· اين افشاگرى بايد٬ با توجه به اينکه شوراى امنيت سازمان ملل متحد به تازگى دولت اسلامى را در ليست گروههاى تروريست قرار داده است٬ به اعتراض منجر ميشد· کشورهاى اروپايى خريدار نفت داعش قوانين بين المللى را زير پا نهاده و از تروريسم حمايت مينمايند·

اين سکوت شايد بخاطر اينست که اتحاديه اروپا نيروى محرکه در پشت٬ ابتدا قطع صدور رسمى نفت سوريه٬ براى اينکه پس از آن شورشيان مسلح را به غارت و فروش نفت ترغيب نمايد٬ بوده است·

اتحاديه اروپا در سپتامبر ۲۰۱۱ تحريمهايى را که دقيقا شامل توليدات نفتى ميشد٬ که بخشى از تلاش فعال براى سرنگون نمودن دولت کشور بود٬ اعمال نمود· کارل بيلد –وزير امور خارجه سوٸدو وزراى خارجه ديگر کشورهاى اروپايى در آوريل ۲۰۱۳ در مورد مستٽنى نمودن تحريمهاى نفتى –ه مناطق تحت کنترل مخالفان سوريه تصميم گيرى و آنرا بعنوان کمک به «مردم غير نظامى و مخالفان» اراٸه نمودند·

اين تصميم مشخصا به معناى اين بود که اتحاديه اروپا خريد نفت را براى کشورهاى عضو اتحاديه از مناطق تحت کنترل شورشيان در سوريه قانونى و همچنين راه را براى کشورهاى اتحاديه اروپا جهت فروش تسليحات و تکنولوژى براى صنعت نفت و گاز در مناطق شورشى٬ با هدف افزايش امکانات براى استخراج نفت و گاز٬ هموار فراهم نمود·

ما از ميزان نفت وارد شده سوريه به اروپا٬ و فروخته شده توسط شرکتهاى نفتى مستقر در کشورهاى اروپايى٬ چيزى نميدانيم· اما جسورانه نيست اگر بگوييم که داعش از کانالهاى صادراتى فراهم آورده شده توسط اتحاديه اروپا در آوريل ۲۰۱۳ بهره بردارى مينمايد· به همين دليل نفت به کشورهاى اتحاديه اروپا وارد ميشود٬ امرى که سفير اتحاديه اروپا Jana Hybaskova به آن اشاره دارد·

همچنين بايد گفته شود که شورشيان «ميانه رو» ى مورد علاقه غرب هرگز کنترلى برروى نفت شمال سوريه نداشته اند· قبل از بدست گيرى حاکميت منطقه توسط دولت اسلامى در يکسال پيش٬ گروه القاعدهى جبهه النصره قدرت حاکم در منطقه بود·

کارل بيلد سکوت اختيار نموده و در رابطه با تقويت دولت اسلامى٬ هيچگونه انتقاد از خودى رخ نداده است· بقول معروف٬ در مورد اينکه اين پولهاى متلعق به کشورهاى اروپايى هستند که امکان اين جنايات را فراهم ميسازند٬ کسى حتى يک جيک هم برنياورده است·