سياسی

آری یا نه، در ١۹ سپتامبر هنوز سیتی و اتحادیۀ اروپایی حکم می‌رانند

مشکلات حادی که مردم اسکاتلند با آن روبرو هستند اساساً ماهیت ملی ندارند. استثمار، ستم و بی‌عدالتی شالوده طبقاتی دارند. «کارت ناسیونالیستی» از کیسه بیرون آورده می‌شود تا عامدانه توجه را از این منحرف سازند که اسکاتلند چه رأی آری بدهد چه رأی نه، حملات طبقه حاکم ادامه خواهد یافت. این یک مبارزه رهایی‌بخش نیست… این یک دام است. استیصال و سرخوردگی کارگران اسکاتلند از سرعت رویهم‌رفته آهسته ساختمان مقاومت در برابر حملات طبقاتی علیه ما، در میان بسیاری در جنبش در انگلستان و ولز نیز منعکس است. اما این استیصال و سرخوردگی نباید به پذیرش نومیدانه «پاسخ‌های آسان» شبیه توهماتی که ناسیونالیست‌ها ارایه می‌کنند منجر شود- پاسخ‌های آسانی که در واقع دامی است که سرمایه‌داری را تقویت و طبقه ما را در سرتاسر اسکاتلند، ولز، و انگلستان تضعیف خواهد کرد

تارنگاشت عدالت

منبع: مورنینگ استار

١٣ سپتامبر ٢٠١۴

نویسنده: بیل گرین‌شیلدز، صدر حزب کمونیست بریتانیا

آری یا نه، در ١۹ سپتامبر هنوز سیتی و اتحادیۀ اروپایی حکم می‌رانند

بیل گرین‌شیلدز هشدار می‌دهد که وعده استقلال دروغین دامی است که وحدت طبقه کارگر را تضعیف می‌کند.


چگونه است که طی چند روز آخر قبل از همه‌پرسی استقلال اسکاتلند ما شاهدیم که مردم اسکاتلند در ارتباط با پرسش درست از وسط دو قسمت شده‌اند؟

وجه مشترک مبارزات ظفرمند حقیقی برای استقلال ملی این است که وحدت کل مردم را بنا‌می‌کند، نه این‌که آن‌ها را به خودزنی‌های ۵٠-۵٠ تقسیم کند. در این میان چیزی نادرست است.

و شاید دیدن چیزی که خطا است چندان دشوار نباشد. این ابداً یک مبارزه واقعی برای استقلال نیست.

مشکلات حادی که مردم اسکاتلند با آن روبرو هستند اساساً ماهیت ملی ندارند.

استثمار، ستم و بی‌عدالتی شالوده طبقاتی دارند. میلیونرهای اسکاتلند، در کنار همتایان انگلیسی و ولزی خود ، خدا را شکر وضع خوبی دارند.

این طبقه کارگر اسکاتلند است که از جانب کل طبقه سرمایه‌دار بریتانیا و دولت آن تحت حمله است- همان طبقه سرمایه‌داری که با متحدین خود در اتحادیۀ اروپایی به همه کارگران در بریتانبا بمثابه یک کل حمله می‌کند.

«کارت ناسیونالیستی» از کیسه بیرون آورده می‌شود تا عامدانه توجه را از این منحرف سازند که اسکاتلند چه رأی آری بدهد چه رأی نه، حملات طبقه حاکم ادامه خواهد یافت. این یک مبارزه رهایی‌بخش نیست… این یک دام است.

طبقه حاکم و دولت وست‌مینستر آن مصمم‌‌اند اقتصاد بریتانیا را «دوباره متوازن» کنند- یعنی در سرتاسر بریتانیا از طريق کاهش دستمزدها، حذف مزایای بازنشستگی، تضعیف شرایط کار، گسترش کار نیمه‌وقت و موقت، کاهش مالیات شرکت‌ها و مالیات ثروتمندترین‌ها، کاهش هزینه عمومی، خصوصی‌سازی هرچیزی که سودده است، در پی بحران اقتصادی نرخ منفعت را مجدداً برقرار نمایند. ناسیونالیست‌ها رهائی جزئی از دولت وست‌مینستر، اما نه رهائی از طبقه حاکم را، ارایه می‌کنند.

چیزی که طبقه کارگر بوضوح به آن نیاز دارد حداکثر ات
اد در مبارزه است. پیوندهای مستحکم‌تر، همبستگی بیش‌تر بین جوامع طبقه کارگر. مقاومت هماهنگ‌تر و مقاومت گسترده‌تر از نظر اقدام صنعتی و اقدام مستقیم اجتماعی. رشد مجلس مردم. بازیافت یا ایجاد دوباره یک حزب توده‌ای واقعی طبقه کارگر. توسعه پایدار ائتلاف ضدانحصاری. یک استراتژی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدیل برای همه کارگران در بریتانیا.

همچنین چیزی که به آن نیاز است یک استراتژی برای پیروزی است که طبقه سرمایه‌دار بریتانیا را متفرق کند، و آن‌را از حمایت باشگاه «ریاضتی» نئولیبرالی اتحادیه اروپایی محروم نماید.

رأی آری چگونه کارگران را تقویت و حمله سرمایه‌داری را تضعیف خواهد کرد؟ رأی آری چنین نخواهد کرد.

استیصال، خشم و ناامیدی در میان کارگران اسکاتلند، همراه سرعت بسیار آهسته پیشرفت در توسعه یک مقاومت واقعی در سرتاسر بریتانیا است که موجب شده بسیاری در شکل ناسیونالیسم بدنیال یک پاسخ آسان بگردند. اما همه واقعاً می‌دانند که این نه یک مبارزه ملی، بلکه یک مبارزۀ طبقاتی است. تقسیم‌بندی پاسخ به پیشنهاد «استدلال» نیز چنین است.

«کاغذ سفید» استقلال چه خواهد کرد؟ دقیقاً خلاف چیزی که واقعیات مبارزه طبقاتی می‌طلبد. این طبقه سرمایه‌دار بریتانیا و همه مؤسسات آن‌را دست‌نخورده و مستحکم رها خواهد کرد، و جنبش طبقه کارگر را از نقطه‌نظر تشکیلاتی تقسیم خواهد کرد و اقدام هماهنگ، سراسری و همبستگی را در بین مرزهای ملی تازه کشیده شده حتا دشوارتر خواهد نمود.

این اسکاتلند را با سلطه کنونی شرکت‌های انحصاری بین‌المللی بر صنعت و خدمات مالی آن رها خواهد کرد.

این پوند و ترتیبات پولی کنونی را، با نظارت بانک انگلستان بر مالیات و قرض حفظ خواهد کرد.

این کاهش هزینه‌ها و ریاضت را، با وعده کاهش حتا بیش‌تر مالیات شرکت‌ها و «مشوق‌های» مالیاتی آن‌ها حفظ خواهد کرد.

این ادامه بی‌وقفه کنترل نابکارانه همه‌گیر سیتی لندن [بخش مالی] را شاهد خواهد بود. هیچ نشانه‌ای از الغای قوانین ضدسندیکایی وجود ندارد. حتا سلطنت باقی خواهد ماند، خداوند به آن‌ها برکت بدهد!

این برنامه کاهش‌ هزینه‌ها و خصوصی‌سازی مندرج در معاهده ثبات را (اکنون «قرارداد برای ثبات، همکاری و حکمرانی» نامیده می‌شود)، که بدون تردید در قانون اساسی جدید اسکاتلند گنجانده خواهد شد، تقویت خواهد نمود. بدهی ملی سرانه اسکاتلند بلافاصله آن‌را در برنامه کسری بیش از حد اتحادیۀ اروپایی قرار خواهد داد، آن‌را به اقدامات ریاضتی بیش‌تر- کاهش هزینه عمومی، کاهش دستمزدها و خصوصی‌سازی بیش‌تر ملزم خواهد نمود.

مقررات اتحادیۀ اروپایی به کمیسیون اروپایی حق نظارت بر پیش‌نویس بودجه هر دولت عضو را می‌دهد. بعبارت دیگر، اتحادیۀ اروپایی و بانک انگلستان در یک اسکاتلند مستقل یک قفل مضاعف بر ریاضت خواهند داشت.

عضویت اتحادیۀ اروپایی از مداخله در اقتصاد، مانند کمک دولت یا مالکیت عمومی بر صنابع استراتژیک- براساس این استدلال که این نوع کمکِ دولت بازار را از شکل می‌اندازد و ضدرقابت است، پیش‌گیری می‌کند.

توانایی برای چالش قدرت سرمایه کلان، آوردن اقتصاد تحت کنترل دموکراتیک، بازتوزیع ثروت و ارتقاء مالکیت عمومی، بیش‌تر از آن‌چه اکنون هست نخواهد بود.

با برافراشتن موانع قانون اساسی و حقوقی بین طبقه کارگر اسکاتلند و رفقای انگلیسی و ولزی آن‌ها، در واقع آن بلندپروازی‌های سیاسی و اقتصادی- که واقع‌بینانه فقط از طريق تشکیلات و مبارزه طبقاتی متحد و فعال قابل حصول‌اند-از دسترس حتا دورتر خواهند بود.

با این چه کسی تقویت، چه کسی تضعیف می‌شود؟ چه کسی پیروز جنگ طبقاتی خواهد بود؟

استیصال و سرخوردگی کارگران اسکاتلند از سرعت رویهم‌رفته آهسته ساختمان مقاومت در برابر حملات طبقاتی علیه ما، در میان
بسیاری در جنبش در انگلستان و ولز نیز منعکس است.

اما این استیصال و سرخوردگی نباید به پذیرش نومیدانه «پاسخ‌های آسان» شبیه توهماتی که ناسیونالیست‌ها ارایه می‌کنند منجر شود- پاسخ‌های آسانی که در واقع دامی است که سرمایه‌داری را تقویت و طبقه ما را در سرتاسر اسکاتلند، ولز، و انگلستان تضعیف خواهد کرد.

___________________________________

عدالت: همچنین نگاه کنید به سایت حزب کمونیست بریتانیا در اسکاتلند

http://scottishcommunists.org.uk/?mc_cid=92eecdf37d&mc_eid=f4fd39e9e9