سياسی

خسارات فراوان براى کيف

fdhf66mm
نويسنده: ماريو سوسا
مترجم: پيام پرتوى
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴
جمعه ۵ سپتامبر٬ پروشنکوى کودتاچى بالاخره در مورد برقرارى آتش بس تصميم و آن در «جمهوريهاى» لوگانسک و دنتسک مورد استقبال شورشيان قرار گرفت· اما چه عواملى سبب اتخاذ اين تصميم شد؟
تصميم پروشنکو چرخشى کاملا مشهود بود· او چهار ماه پيش همراه با بدست گيرى پست رياست جمهورى نابودى شورشيان را در «عرض يک هفته» وعده و فرمان جنگى تمام عيار را اعلام نموده بود·
براى آنهايى که به اکاذيب رسانه هاى خبرى در مورد جنگ در شرق اوکراين ماهها اعتماد نموده اند قطعا عجيب به نظر خواهد آمد· و عجيب و غريب و گيج کننده تر بايد اظهارات باراک اوباما در اين مورد باشد· در جلسه ناتو در ولز٬ که پروشنکو نيز در آن حضور داشت٬ اين اوباما بود که با آتش بس و مذاکرات صلح با لوگانسک و دونتسک مخالفت نمود·
آن تصميم پروشنکو را تغيير نداد و تحت تاٽير وعده ميلياردى جلسه ناتو براى ادامه جنگ نيز قرار نگرفت·
اين چرخش به چه سبب روى داد؟ کسى که بيرون از رسانه هاى خبرى سرمايه دارى غرب بدنبال يافتن اطلاعات تلاش نموده است يقينا علت آنرا ميداند· نيروهاى شورشى لوگانسک و دونتسک در خلال هفته هاى اخير ضربات فاجعه بارى را٬ يکى پس از ديگرى٬ به سربازان مزدور و ارتش اوکراين وارد آورده اند·
همه چيز با عقب نشينى تاکتيکى نيروهاى نظامى شورشى از اسوويانسک و کراماتورشک٬ چند ميل در شمال دونتسک٬ آغاز شد· اين امر از جانب نيروهاى اوکراينى به منزله نقطه ضعفى تلقى شد·
نيروهاى نظامى کيف ترغيبات پروشنکو براى حمله بسمت جنوب را٬ با افزايش قدرت٬ دنبال نمودند· آنها آنچ
را که در توان داشتند بکار گرفتند
· اما در هم شکستن جبهه شورشيان امکانپذير نشد· عقب نشينى از اسلوويانسک و کراماتورشک به دامى مبدل شد که نيروهاى نظامى کيف در آن گرفتار آمدند·
همزمان نيروهاى شورشى در جنوب شرقى دونتسک به ضد حمله دست يازيدند· و شگفت انگيز آن دشمنى که بايد تضعيف شده باشد و نزديک به تسليم نيروها نظامى کيف بودند٬ وضعيت بصورت فزاينده اى رو به وخامت نهاد و نيروهاى کيف به عقب نشينى ناگزير شدند·
اين وضعيت نااميدانه براى کيف هنگاميکه فاشيستها در گردان آزوف جبهه را ترک و به ماريوپول گريختند به فاجعه اى مبدل شد· آنها چهل نفر را از دست داده بودند و بنظرشان شرايط نامساعد آمد· دم را لاى پا نهادند و ارتش اوکراين را به حال خود رها نمودند· فاشيستهاى آزوف در خلال چند روز مبلغى برابر با درآمد يکسال يک کارگر اوکراينى دريافت ميکنند· اما ظاهرا آنچنان ارزش نداشت که بخاطر آن جان خود را به خطر بياندازند·
شکستهاى ارتش کيف در جنوب شرقى دونتسک قابل پيشگيرى نبود· تمام جبهه جنوب شرقى در هم ريخته شده و صدها سرباز کيفى روزانه ارتش را ترک و به روسيه ميگريزند·
اطلاعات بدست آمده از جانب هکرها٬ که به سيستم کامپيوترى وزارت دفاع اوکراين نفوذ نموده اند٬ در مورد تقريبا ۱۲۰۰۰ کشته٬ ۱۹۰۰۰ زخمى و ۵۰۰۰ ناپديد شده صحبت ميکند·
ارقام معتبرند· از تظاهرات رخ داده در خارج از يک پادگان نظامى٬ که در شبکه اينترنى قابل مشاهده است٬ ميتوان ديد که فرمانده نظامى چگونه به ارسال ۴۷۰۰ سرباز از پادگان اش به جبهه اعتراف مينمايد· از ميان آنان ۸۷ نفر بازگشته اند·
شکست عظيم ارتش کيف مورد تاييد ايگور کوروشنکو٬ سردبير نشريه روسى دفاع ملى نيز قرار گرفته است· او در مصاحبه اى ميگويد که ارتش کيف در جريان فرار تجهيزات نظامى فراوانى را از خود باقى گذارده است· صدها تانک٬ توپ٬ راکت و مسلسل به تصرف شورشيان در آمده که براى سازماندهى و تسليح گردانهاى جديد در جنگ بر عليه کيف مورد بهره بردارى قرار ميگيرند·
اما فاجعه نيروهاى نظامى کيف تنها به جنوب ختم نشد· آن در شمال لوگانسک ادامه يافت· در شهر کوچک ايلووايسک تيپ ملى ۷۹ مورد حمله شديد شورشيان قرار گرفت· ايلووايسک يک محل استراتژيک براى توسعه جنگ است·
شهر در اشغال تيپ ۷۹ که از مزدوران و تبهکاران خارجى و اوکراينى٬ با دستمزد خوب تشکيل ميشد٬ بوده است·
نيروهاى نظامى شورشى در هنگام حمله از برترى کامل برخوردار بودند· چند سرباز زنده تنها چيز باقى مانده از نبرد ايلووايسک بود·
شکست ايلووايسک براى کيف به ضربه اى در ابعاد بزرگ مبدل شد· بخصوص به اين دليل که يکى از آنها٬ که جسد بى جانش از ايلووايسک منتقل شد٬ دميترو ياروسى فاشيست و نوکر سيا بود· او بلندپايه ترين مقام در جناح دست راست و يکى از چهره هاى پيشرو در اعتراضات ميدان در کيف در اوايل سال جارى محسوب ميشد·
اين امر به اين منجر شد که فاشيستها در اسوبودا و جناح راست در پارلمان دست به اعتراض بردارند و در مقابل ساختمانهاى وزارت دفاع و کاخ رياست جمهورى تظاهرات کنند· آنها برکنارى رٸيس جمهور و ژنرالها را مطالبه مينمودند·
اما تضعيف فاشيستها مشهود شده است· اعتراضات تنها چند صد نفر را بدنبال خود کشيد· چندى پيش بود که که فاشيستها در کيف متعدد و مسلح بودند و مردم از آنان ميهراسيدند· فرار گردان آزوف و شکست کامل تيپ ۷۹ نشان از ارزش آنان دارد·
بر اساس اعلاميه وزرات دفاع اوکراين ۵۰۰ سرباز در ايلووايسک کشته شدند· آندرى بوروداوکا اين رقم را مردود ميداند· او رٸيس موسسه سياستهاى منطقه اى است و از چارکف٬ شرق اوکراين٬ ميايد·
بنا بر اظهارات او در سيستم بهداشت عمومى٬ از تيپ ۷۹ ٬ ۱۴۳۷۸ کشته و زخمى وجود دارند· اغلب اجساد به Zaparozhe٬ که در آنجا کليه سردخانه ها پر هستند٬ ارسال شدند·
در حال حاضر شرايط در اوکراين چنين است·
شورشيان در لوگانسک و دونتسک نيروهاى نظامى ارتش کيف را به فرار ناگزير نموده اند· اين هر دو٬ ارتش معمولى و مزدوران در گارد ملى را شامل ميشوند· حتى نيروى هوايى کيف زيانهاى فراوانى را متحمل شده است·

تقريبا کليه جنگنده هاى عملياتى و هلى کوپترهاى حمله اى توسط شورشيان سرنگون شده اند
·
در اين شرايط بود که دفتر پوروشنکوى کودتاچى٬ بسادگى٬ ناگزير به پذيرش آتش بس شد· اما تصميم پروشنکو نبايد به معناى پايان جنگ تلقى شود· براى او و جناح راست اوکراين٬ از جمله فاشيستها٬ آتش بس٬ تا پيش از ارسال نيروهاى جديد توسط ناتو٬ تنها مجالى است براى استراحت·
آتش بس براى شورشيان٬ ضد فاشيستها و چپها مهم است· اين به اوکراينيها و جهان نشان ميدهد که پيروز اين مبارزه آنها هستند٬ که پيروزى بر فاشيستها و ميلياردرها امکانپذير است·
آتش بس اين امکان را براى شورشيان فراهم ميسازد که به مبارزه سياسى خود ادامه داده و در جريان مبارزه خود بر عليه فاشيستها افراد٬ روستاها و شهرهاى بيشترى را جذب خود نمايند·