سياسی

تشكيل يگان ويژه زنان براي برخورد با اغتشاشات

bghrethz

علي اصغر زاده

در پي جداسازي در اتوبوس و مترو و دانشگاه و ادارات شهر داري و ورزش و غيره و گسترش جدا سازي هاي جنسيتي در همه زمينه ها، اين بار شاهد شكل گيري نيروي انتظامي ويژه زنان در مقابله با اغتشاشات خياباني زنان هستيم . در خبر ها آمده است كه يگان و يژه زنان براي مقابله با اغتشاشات خياباني زنان دوره هاي مخصوص را مي گذراند .

پس زنان زحمت كش و رنجديده خوشحال باشند كه ديگر در خيابان از مردان سركوبگر سيلي نخواهند خورد. ديگر يك باتون بدست سبيل دار با باتون بجانشان نمي افتد. مرد در سركوب زنان نامحرم است و از نظر شرع اين بر خورد جسمي و فيزيكي اشكال دارد ..

واقعا كه چقدر به فكر برابري زن و مرد هستند. يا بهتر بگويم به فكر از ميان برداشتن فاصله زنان و مردان. زنان بايد منتظر بمانند تا در خيابان از دست زنان تا توان دارند كتك بخورند و نگران محرم ونامحرم نباشند .

نظام سرمايه داري در همه جاي دنيا نقشه مقابله در برا براعتراضات مردم را مي كشد و نيروي انتظامي ايران هم براي آنكه از آنها عقب نماند،هم نيروي مرد آماده مي كند و هم نيروي زن .

چقدر جالب است ،چند روزي است كارگران معدن سنگ آهن بافق به خاطر خصوصي سازي دست از كار كشيده اند و يگان ويژه نيروي انتظامي براي حل اين مشكل وارد مي شود. آيا بايد براي حل اين معضل كارگزاران اقتصادي و سياسي به محل مي رفتند تا حرف كارگران را گوش بدهند؟ يا نيروي انتظامي و يگان ويژه؟

در كودتاي سوم اسفند 1299 رضا خان باز سازي ارتش را به عهده مستشاران نظامي انگلستان گذاشت ، اما تا آن جا كه تاريخ به ياد دارد نه رضا ميرپنج و نه محمد رضا پسرش جنگي را عليه كشور ديگري انجام ندادند بلكه ساخت و ساز نيروهاي نظامي براي كشتار و قتل عام معترضين به حكومت پهلوي ها بود.

و پول هاي بادآورده از فروش نفت ديكته وار از سرمايه جهاني، بايد هزينه و خريد تسليحات نظامي مي شد.

امروز هم تاريخ تكرار مي شود، قدرت نيروهاي نظامي و انتظامي براي واكنش در برابر اعتراضات مردمي ساخته و پرداخته مي شود. چرا پس از گذشت سه دهه از سال 57 نيرويي براي رفع فاصله طبقاتي در ايران به وجود نيامده است؟ هيچ حكومت وابسته به بانك جهاني كه عامل سرمايه مي باشد قدمي در راستاي رفع نيازهاي اقتصادي طبقات محروم و مزدبگير نداشته و بر نخواهد داشت.

پس از سي سال گفته شده بود انقلاب مال پا برهنه هاست همچنان پاها برهنه و شكم ها گرسنه و بي خانمان ها آواره و مستاجر. رستوان برج ميلاد براي كارگري با ماهيانه 700000 تومان حقوق ساخته شده است؟ رستوران چيني ها، فرانسوي ها و …….. هتل هاي پنج و چهار ستاره، كيش و كجا و كجا كه يك وعده غذايش برابر حقوق مزدبگيران مي باشد براي كه ساخته شده است؟

دقت كنيد آمار فقر در ايران به 20ميليون نفر رسيده است، اين جمعيت با نان و سيب زميني شكم خود را سير مي كنند، اگر زنان گرسنه اين جمعيت به خيابان ها آمده و به اين فاصله طبقاتي اعتراض كنند با نيروي سركوبگر زن طرف هستند . مشكل فقر حل مي شود و محارم در برابر هم هستند كفر انجام نمي شود عيب است كه زنان فقير از مردان توسري بخورند . بر طبق بر خي بر اورد ها در سطح شهرها 3 ميليون زن تن فروش به كف سني 14 سال چه تدبيري بايد انديشيد؟ اين جمعيت از سر فقر روي به تن فروشي آورده اند يا براي عيش و لذت خويش؟ پس آن روز كه اين زنان درك اين مفهوم را داشته باشند مبارزه عليه تن فروشي و فاصله طبقاتي تنها راه مبارزه مي باشد و به خيابان ها بيايند جاي نگراني نيست توسري از زنان كماندو خواهند خورد.

رييس سازمان نهضت سوادآموزي مي گويد 10 ميليون بيسواد داريم. حدس بزنيد 5 ميليون آنها زن و دختر هستند. فرياد اعتراضشان گوش آسمان را كر مي كند، اما اندوه ندارد كه توسري از زن خواهند خورد.

7 ميليون بيكار و 3 ميليون معتاد باز اگر نيم آن ها را زن بدانيم 5 ميليون زن بيكار و معتاد 3 ميليون تن فروش 5 ميليون بيسواد 5 ميليون فقير ناگفته پيداست ترس از طغيان همه ره به تكاپو انداخته وانواع نيروي انتظامي …….. . اين امري طبيعي است كه با گسترش فاصله طبقاتي هر روز خطر شورش ها بيشتر ميشود . تاريخ جهان ثابت كرده، مردم ويتنام عليه آمريكا، مردم شيلي عليه پينوشه، مردم آفريقا عليه آپارتايد، مردم كوبا عليه باتيستا، مردم آرژانتين، يمن، مصر، فلسطين، ايران، و روزي ملت ها عليه دولت هاي سرمايه داري آن روز آن چه كه باقي مي ماند مشتي ويرانه از كاخ هاي تازه به دوران رسيده هاست مگر حاميان سرمايه داري چه تعداد است؟

ديديد روز پهلوي ر ا ارتش پهلوي در مردم شد و دست از بر مردم شدن برداشت.

دنياي متمدن مي داند كه هزينه تقابل با مردم بيشتر از هزينه تغذيه و درمان و مسكن و تحصيل آنهاست.

(پيشگيري ارزانتر از درمان است)

نفت را فروختيد، دماوند را فروختيد، سهند را فروختيد، كوير را فروختيد، درياي خزر را فروختيد، معادن را فروختيد، با اين همه فروش چه كرديد؟

خاصه خرجي هاي دولت هاي قبلي چه شد. دولت هاي قبلي كجا هزينه كردند، چند ويلا در سواحل شمال، كيش و ييلاقات ايران ساخته شده است، و چه تعداد در آن ها زندگي مي كنند؟

تهران را باد كرديد و هر وز يك بزرگراه و اتوبان ساختيد، اما آب آشاميدني ندارد. اما ظرفيت تحمل اين همه ماشين را ندارد، اما در مناطق فقيرنشين درمانگاه و مدرسه وجود ندارد. بچه هاي شين آباد فراموش شدند و شين آبادهاي ايران هم.

به گفته بزرگ مرد تاريخ صد سال گذشته ايران ميرزا كوچك خان جنگلي(تهران را آباد كردند ايران را ويران براي آباداني ايران تهران را بايد ويران كرد)

اعتراض و اغتشاشات خياباني علت است. معلول ها بايد حل بشود. با يگان ويژه مردانه و زنانه نه تنها مشكلي حل نخواهد شد. كه بر مشكلات افزوده مي شود.

كارشناسان اقتصادي حاكميت در كجا درس خوانده اند و چه درسي؟ چگونه است سر اين كلاف آشفته به دست نمي آيد؟ به كدام نارسايي جامعه اشاره كنيم كه گامي در ارتقاء و ترقي آن برداشته شده؟

دولت الكترونيك، عابر بانك ها، واريز حقوق مستمربگيران، حقوق بگيران و …. به كارتها واريز مي شود اما رئيس بانك مركزي تاكيد دارد روزانه بيش از دويست هزار تومان نمي توان دريافت كرد. نمي گويم صاحب كارت روزي به علت نيازش بيشتر مي شود، اما مي دانيم با نگهداري ميليون ها تومان پول مردم يعني نقدينگي بانك ها بيشتر و سود بيشتر. بحران در كشاورزي به جايي رسيده است كه تمام نشريات داخلي مي نويسند. حاصل كشاورزان از آن دلا ل هاي ميدان تره و بار است.

هر ظرفي به اندازه مظروفش حجم دارد و اين فرمول در مورد انسان ها استثنا نيست. كارد به استخوان رسيده است، دولت سر در زير برف كرده است، اين اعتصابات پي در پي كارگري نشان از باران قطره قطره است. روزي خواهد رسيد كه باران رگبار شود و ويران ساز.

(در امتداد يك سكوت طولاني فرياديست ممتد و طوفاني. )

روزي شاهد بودم خيابان پهلوي چهار راه امير اكرم رژه يگان ويژه شهرباني شاه را كه زمين را مي لرزاند و روزي ديگر كه در ميدان 24 اسفند جوان طغيانگر تفنگ از دست ارتشي مزدور گرفت و فرار كرد.0

وقتي استخوان كارگران و زحمت كشان لاي گيره يگان هاي سركوبگر فشرده تر شود واكنش هم فشرده تر خواهد گشت. جبر شورش و طغيان را نمي توان با هيچ دارويي درمان كرد. وقتي دماوند طغيان كند و آتش درونش را به بيرون بريزد كدام يگان ويژه را تاب تحمل است.

به اين آمار با دقت توجه كنيد روزنامه همشهري 13 مرداد 93 –مبلغ 87 هزار ميليارد تومان از تسهيلات ارائه شده، به شبكه بانكي بازنگشته است. ميزان بدهي 61 نفر از بدهكاران به 15 ميليارد تومان بالغ شده است. اين بدهكاران كه بدهي آنها بالاي 100 ميليارد تومان است 19 درصد از كل مطالبات را در اختيار دارند.

سازمان توسعه صادرات غيرنفتي طي 3 ماه نخست سال جاري 1393- رقم 8 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال گذشته 5 درصد اضافه شده است.

قسمت اول آمار بدهي بانكي، توصيه مي شود يگان ويژه زنان به جاي مقابله با حق خواهي بانوان كارگر و محروم ضربتي به سراغ غارتگران بروند. به يقين اين بدهكاران از نور چشم هاي دولتي هستند و گرنه ما شاهد هستيم اگر وام دار بانكي مثل من باشد تنها خانه 45 متري او را به چوب حراج مي زنند و دمار از روزگارش در مي آورند. اين همه صادرات در آمار دوم ازآن چه كساني است، كشاورز پياز را در زمين كيلويي 50 تومان مي فروشد، صنعت كار براي صادرات مجوز ندارد، صنايع دستي، فرش بافي و ….. .

همه بايد محصول خودشان را تحويل بدهند يكي تو سر خود يكي تو سر پول حاصله بزنند و كاسه گدايي به دست گيرند

اين جزيي از آمار كشوريست كه بايدمال پا برهنه باشد. پا برهنه هايي كه فقط 20 ميليون فقير دارد. 20 ميليون انسان هايي كه هميشه گرسنه هميشه آواره هستند و اما هر كس در اين كشور زير 5/1 ميليون تومان حقوق داشته باشد هم جزء فقرا هستند. نتيجه قيام سال 57 اين شد؟

فاصله طبقاتي كه از آغاز سال 58 مانند خوره روز به روز بيشتر و بيشتر شد. تا جائيكه در آمار ثابت گرديد 8 درصد از افراد جامعه نزديك به 98 درصد ثروت ملي را از آن خود كرده اند و 92 درصد جامعه فقط 2 درصد از درآمد ملي را دارند.

بيش از 50 ميليون جمعيت ايران زير خط فقر و مرز خط فقر زندگي را سپري ميكنند . آمار جرائم اقتصادي و مجرمين اقتصادي ، به خاطر حفظ آبروي مجرمين در دادگستري مخفي ميباشد .

اما دو لت سر مايه داري ايران براي بقاء خود هيچ مقابله اي با رانت خواران و دانه درشت ها ندارد و لي براي اعتراض هاي صنفي مردم يگان ويژه تا بن دندان مسلح به مقابله بر مي خيزد .

اين دولت تدبير و اميد است كه در عرصه سياسي و اقتصادي شعار برابري و يكسان سازي جامعه را در راس قرار داده .

نمي شود كتمان كرد كه در بعضي بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، ساخت و سازهايي انجام شده اما اين جبر است يك طرفه معادله غارتگري و چپاول و يك طرف معادله حلوا حلوا كردن براي شيريني دهان غارت شده ها. هيچ دولتي سر كار نيامد مگر براي حل مشكلات سرمايه و سرمايه داري.

در منشور شهروندي آقاي رئيس جمهور آمده، مردم حق اعتصابات و اعتراضات خود را دارند اما بر اساس موازين قانون اساسي و در قانون اساسي و قوانين كارگري اعتصاب حق كارگران و زحمت كشان نيست و به همين دليل روز به روز بر نيروهاي سركوبگر افزوده مي شود.

و يگان ويژه زنان آخرين آن ها نيست، چرا كه تا ظلم هست فقر هم هست و تا فقر هست مبارزه هم هست.

سالهاست كه تجربه كرده ايم دولت هاي گذشته را و نظام حاكم بر ايران را در تاريخ و از دوران هاي بسيار دور به خصوص قاجاريه و پهلوي اين نابساماني ها را0 ديگر خوني در رگ هايمان باقي نمانده است تا زالو صفتان سرمايه داري به عيش و عشرت بپردازند.

بر كارگران و زحمتكشان است كه زنانه و مردانه با تمام وجود در تشكلات مستقل خود با هر گونه ستم و نابرابري مقابله كنند و با همبستگي هاي زنانه و مردانه در برابر سودپرستي هاي سرمايه داران براي غارت دسترنجشان به مقابله بر خيزند.