وقتی که مست عشقی…

gffdzr765hgr5


وقتی که مست عشقی

سازت هزار آواست .

تلخ ات به دل گوارا

شامت چو صبح زیبا ست.

وقتی که مست عشقی

هر سنگ ریزه ات ،کوه؛

هر شبنم ات چو دریا ست.

وقتی که مست عشقی

در تو امیدِ فردا

در تو شکوهِ دنیاست!

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)