گوناگون

درد را چاره کنیم

 
«درد »
این است امروز،
فاصله‌ها چندان گویا نیست،
بین خوبی و بدی؛
دربزنگاه سخت دوران
که به خواب غفلت بود ،
گرفتار ، جهان


با هزاران نیرنگ
«خوب»‌ها را کشتند؛
آنچه که ماند ز «خوبی»
کم ، کم
به بدی آلودند،
و سر انجام شد آن که امروز
« خوب »‌ها کم رنگند
«بد»‌ها اما بدتر از بد،


و بدل گشته بدی،
به یکی غده ی بد خیم که گویی نپذیرد درمان.
آن کشاکش که جهان را می برد
رو به زایندگی و نو زایی
این چنین شد که از رفتن ماند.
این « دو قطبی » امروز،
نیست دیگر کارا ،
مگر آن که خوبی
سر بر آرد از نو
و بگیرد در دست
بار دیگر سکان.
جعفرمرزوقی ( برزین آذرمهر)