گوناگون

هسته ی هلو

 

هسته ی هلو

نوزایی و نوآیی

از بدو زادنش

           بودش آرزو،

سرما ی بی‌دریغ

ره بسته بود لیک

بر گوهر نهفته و

            عطر نهان او،

این هسته ی اسیر

با آن که بود هر آن

           با مرگ روبرو،

می راند ش از خود اما

          با سحر ِ آرزو.


جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)