پرش به محتوا

فرمان های نظامی اسراییل

نوشته صائب كريمي

«فلسطینی ها به خشونت دامن می زنند، فلسطینی ها به سمت شهر های اسراییل موشک شلیک می کنند، فلسطینی ها جنگ طلبند، فلسطینی ها تروریست هستند، فلسطینی ها باعث و بانی تمام این درگیری ها و خون های ریخته شده هستند. آنها میتوانند به راحتی در شهر هایشان زندگی کنند، حماس را از خود دور کنند، و در صلح و آرامش زندگی روزمره شان را ادامه دهند.»
از این دست مزخرفات را همیشه می شنویم، حرف های بی پایه و اساس در ستایش صلح و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز، شماتت مردم فلسطین به دلیل رای دادن به حماس و حمایت از آن، و تشویق به کنار گذاشتن درگیری و بازگشت به زندگی عادی. جدا از اینکهچه کسی اولین موشک را شلیک کرده، یا چه کسی دیگری را تحریک به حمله کرده، یا کدام طرف تروریست است، باید نگاهی انداخت به زندگی روزمره فلسطینیان، دقیقا همانچیزی که قرار است آنها را از جنگ و درگیری و حماس و نیروهای نظامی اسراییل جدا کند. اما نمیشود به زندگی روزمره ی فلسطینیان فکر کرد و محاصره ی کامل غزه را متصور نشد، نمیتوان انحصار کامل اسراییل بر منابع آب، گاز، برق و تمام اختیارات بی شرمانه اسراییل را نادیده گرفت، نمی توان زندگی فلسطینیان را مثل زندگی مردمان عادی در کشور های عادی در نظر گرفت.
برای آشنایی با تنها بخشی از مصائب فلسطینی بودن، باید نگاهی انداخت به فرمان های نظامی اسراییل. پس از اشغال سرزمین های فلسطین، و با تصویب و تایید کنوانسیون های دفاع از اسرای جنگی، حقوق کودک، حقوق انساندوستانه و حقوق بشر بین الملل، اسراییل به راحتی خیال خود را راحت کرد و مدعی شد فلسطین یک منطقه ی تحت اشغال نیست، و برای خودش دولت و دستگاه های مختلفی دارد. این تاکتیک به راحتی آنها را از شر پاسخگویی به مجاع و کنوانسیون ها راحت کرد. اسراییل حتی از این هم فراتر رفت و تعریفی جدید از «کودک» ارائه کرد، کودکی که از نظر ارتش اسراییل اگز عرب باشد نهایتا 14 سال سن دارد، اما اگر یهودی باشد نهایتا 18 سال سن باید داشته باشد. اما کنترل سرزمین های اشغالی هیچگاه کاملا تحت کنترل دولت های خودگردان نبوده است. دروس دانشگاه ها، دروس مدرسه ها، مطالب روزنامه ها، نشریه ها و کتاب ها، همگی توسط اسراییل کنترل می شود. هر نسخه از روزنامه های چاپ فلسطین ابتدا باید به تصویب اسراییل برسد. و فلسطینی ها برای جابه جایی حتی بین شهر و روستای خودشان باید مجوز رسمی بگیرند، و ورود به اسراییل هم که فرایندی طولانی و سخت است. اینها فقط بخشی از قوانینی هستند که به نیابت از دولت اسراییل بر غزه و کرانه های باختری حکمرانی می کنند. قوانینی که توسط فرماندهی ارتش بر اساس شرایط گوناگون اعلام می شوند و فقط در مورد فلسطینیان موضوعیت دارد و یهودی ها را شامل نمی شود. در واقع بر خلاف آنچه اسراییل ادعا می کند، این قانون ها به هیچ عنوان بر اساس منطقه تعریف نشده اند، بلکه معیارشان نژاد و دین است. این قوانین برای عرب ها و مسلمان ها وضع شده اند، در حالیکه یهودیان و دروزی ها تحت حمایت قانون مدنی اسراییل هستند، قوانین بازداشت و بازجویی متفاوتی دارند و در کل زندگی شان در برابر زندگی فلسطینیان میتواند همان بهشت موعود باشد.
توضیح این نکته ضروریست که تعداد این قوانین چنان زیاد است که به تنهایی و طی زمانی کوتاه قادر به ترجمه همه نیستم، بنابراین فقط تعدادی از قوانین را به عنوان نمونه ترجمه میکنم و با توضیحی در ادامه خواهم آورد.
فرمان شماره هزار و صد و پانزده:
این فرمان در مورد کاشت درختان میوه است. هر فلسطینی برای کاشت درخت میوه باید مجوز آنرا از ارتش دریافت کند، اگر فردی بدون مجوز درختی بکارد، درخت را از ریشه می کنند و می برند. در واقع حتی کاشتن درخت هم تحت شرایط خاصی انجام میشود.
متن کامل فرمان:
«بدین وسیله، به عنوان فرمانده نیرو های دفاعی اسراییل در منطقه، و برای حفظ نظم عمومی، و در جهت تامین رفاه و امنیت مردم و اجرای خدمات عمومی، این فرمان را صادر می کنم:
1-تعاریف
تعریف عبارات این فرمان:
«زمین»: هر قطعه زمینی که درخت های میوه روی آن کاشته شده باشد، به استثنای درخت هایی که برای استفاده شخصی یا تحقیقاتی کاشته شده اند و تعدادشان از بیست اصله بیشتر نیست.
«درختان میوه»: درخت هایی که در ضمیمعه ی این فرمان ذکر شده اند.
«مقام مربوطه»: هر کس که به عنوان مقام مربوطه برای نظارت بر اجرای این فرمان از سوی دولت تعیین شده است.
«کمیته اعتراص»: طبق تعریف کمیته اعتراض در فرمان شماره 172
2-ممنوعیت کاشت
هیچ کس حق ندارد درختان میوه بکارد، مگر با مجوز رسمی از مقام مربوطه بر اسسا اصول تعیین شده.
3-تغییر درختان
هیچکس حق ندارد نوع درختان در یک زمین را تغییر دهد، یا جابه جا کند، مگر با مجوز رسمی از مقام مربوطه بر اساس اصول تعیین شده.
4-گزارشدهی
تمام کسانی که صاحب زمینی هستند یا روی زمینی کار می کنند، تا نود روز پس از اعلام این فرمان زمان دارند تا گزارش کاملی از زمین ها و درختان خود به مقام مربوطه ارائه دهند.
5-مقام ها
(1)
مقام مربوطه میتواند بازرسانی برای نظارت بر اجرای این فرمان مشخص کند.
(2)
بازرسان حق دارند به هر زمین یا ملکی که درخت در آن وجود دارد برای بازرسی وارد شوند.
6-اعتراض
هر کس که مدعی ست بر اثر تصمیمات مقام مربوط دچار خسارت یا زیان شده، می تواند تا 15 روز پس از آن اقدام یا تصمیم، اعتراض خود را در کمیته ی اعتراض مطرح کند.
7-حفاظت از قوانین
هیچ اعلامیه ایی که برای این فرمان صادر شده باشد از پیروی از قوانین و اصول دیگری قانونی مستثنی نیست
8-هزینه ها
مقام مربوطه می تواند مبلغی را برای گرفتن مجوز بر اساس این فرمان مقرر کند. این مبالغ باید بر اساس اصولی که مقام های مطبوطه تعیین کرده اند تنظیم شوند.
9-تغییر ضمیمه
ریاست دولت مدنی [بدنه ی غالبا اسراییلی حاکم بر اوضاع فلسطین] میتواند ضمیمه این فرمان را بر اساس قوانینی که اعلام میکند تغییر دهد
10-مجازات
(الف) هر کس که بر اساس مفاد این فرمان جرمی مرتکب شود به یک سال زندان یا پرداخت هزار و پانصد شِکِل (Shekel) پول نقد یا هر دو محکوم خواهد شد. و اگر به این جرم ادامه دهد، بابت هر روز تدام آن باید مبلغ پانصد شِکِل بپردازد.
(ب)اگر فردی بر اساس این فرمان مجرم شناخته شود، دادگاه میتواند بر اساس درخواست دادستان فرمان کندن درختی که بدون مجوز کاشته شده را صادر کند و هزینه ی این کار را از فرد محکوم بگیرد.
(پ) اگر فردی محکوم شناخته شود، و خودش درخت بدون مجوز را قطع نکند، مقام مربوطه میتواند این را انجام دهد و هزینه آنرا از فرد بگیرد.
(ت)اگر فردی از پرداخت هزینه های قطع درخت سر باز زند، این هزینه های به هزینه های پرداخت نشده ی او به دولت اضافه خواهد شد و بر اساس قوانین مربوط به آن با او برخورد خواهد شد.
….
11-آغاز
این فرمان از تاریخ 27 آگوست 1982 (زمان امضای آن) لازم الاجراست.
12-عنوان
از این به بعد از این فرمان تحت عنوان «فرمان مربوط به نظارت بر درختان میوه 1982» یاد خواهد شد.»
 
 
فرمان شماره چهارصد و هفتاد و چهار:
این فرمان، بر اساس یک قانون قدیم اردنی که برای هر منطقه تعداد معینی درخت تعیین می کند، بازرسانی را موظف می کند به بررسی سرزمین های اشغالی بپردازند و در صورت وقوع جرمی بر اساس این فرمان، او را از خانه بیرون کنند و به اداره پلیس ببرند.
متن کامل فرمان:
«بر اساس اختیاراتی که به من به عنوان فرمانده نیروهای دفاعی اسراییل اعطا شده است،، و به دلیل اینمه باور دارم اجرای این فرمان برای رفاه ساکنین ضروری ست، فرمان شماه 474 را به این صورت صادر می کنم:
1-اضافاتی بر ماده های 3الف و 3ب
1-در قانون شماره 85 مربوط به حفظ درخت ها و گیاهان ، پس از ماده ی شماره 3، این موارد باید افزوده شود [متاسفانه هر چه تلاش کردم فرمان شماره 85 را به زبانی جز عربی و عبری نیافتم] :
(1) انتخاب بازرس:
3الف. فرمانده نظامی میتواند یک بارزس برای نطارت بر اجرای این فرمان انتخاب کند.
(2)اختیارات بازرس
(الف)این بازرس به نطارت بر اجرای این فرمان و هر دستور دیگری که به آن مرتبط است می پردازد و مختار است در سورت لزوم شخصا به صدور دستورات اقدام کند
(ب)علاوه بر موارد بالا، بازرس این اختیارات را نیز دارد:
(1) از هر کس که به نظرو او از این قانون تخطی کرده اوراق هویتی را طلب کند.
(2)هر کس که از این قانون تخطی کرده و یا اخلای در کار او ایجاد کرده را از زمینی که در آن جرم اتفاق افتاده اخراج کند.
(3) هر کس که فکر میکند از قانون تخطی کرده، و یا از ارائه اوراق هویتی سر باز زده را به پایگاه پلیس منتقل کند.
2-اجرای فرمان
اجرای این فرمان از اول آگوست 1972 الزامی است
 
3-عنوان
از این پس از این فرمان به عنوان «فرمان نظامی مربوط به اصلاح قوانین حفاظت از درختان و گیاهان» یاد خواهد شد.»
 
لینک فرمان:
 
فرمان شماره صد و سی و چهار:
بر اساس این فرمان، بردن تراکتور از اسراییل به کرانه های باختری به مجوز نیاد دارد. علاوه بر این، استفاده از تراکتور و ماشین های کشاورزی در سرزمین های اشغالی بدون ممجوز منوع است. تخطی از این فرمان با زندان، جریمه مالی یا هر دوی آنها همراه است.
متن کامل فرمان:
« بر اساس اختیاراتی که به عنوان فرمانده نیرو های دفاعی اسراییل در کرانه های باختری به من اعطا شده است این فرمان را صادی می کنم:
1-تعاریف
«منطقه» به معنای کرانه های باختری است
«فرد» به معنای افراد حقیقی و حقوقی است
«مقام رسمی» به معنای کسی است که از جانب من برای پیگیری این فرمان انتخاب می شود، یا هرکسی که به شکل مکتوب مسئول این کار شده باشد.
«تراکتور یا ماشین های کشاورزی اسراییل» یعنی: یک تراکتور یا ماشین کشاورزی که بر اساس قانون در اسراییل ثبت شده، یا یک تراکتر یا ماشین کشاورزی که در زمان شروع اجرای این قانون در اسراییل بوده است، یا یک تراکتور یا ماشین کشاورزی که از آن زمان به بعد وارد اسراییل شده باشد.
2-ممنوع
آوردن تراکتور یا دیگر ادوات کشاورزی از اسراییل به منطقه ممنوع است، و هیچکس حق ندارد به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، از تراکتور یا ماشین های کشاورزی که از اسراییل آورده شده اند استفاده کند، مگر اینکه مجوز آنرا از مقام مربوطه دریافت کرده باشد.
3-مجازات
هر کس که یکی از موارد زیر را مرتکب شود:
(1)
نقض هر یک از موارد این فرمان
(2)
تخطی از مجوزی که مقام مربوط برای افراد صادر می کند
به سه ماه زندان و هزار لیره ی اسراییلی، و یا هر
و محکوم خواهد شد.
4-اجرای این فرمان
اجرای این فرمان از تاریخ بیستم سپتامبر 1967 الزامی است.
5عنوان فرمان
از این فرمان تحت عنوان «فرمان مربوط به ممنوعیت وارد کردن تراکتور و ماشین های کشاورزی ار اسراییل به کرانه های باختری (1967)» یاد خواهد شد.
فرمانده نیروهای دفاعی اسراییل
منطقه کرانه های باختری»
لینک فرمان:
 
فرمان شماره دو:
این فرمان انتقال هر گونه حیوان یا گیاه از کرانه های باختری به اسراییل را ممنوع می کند.
متن کامل فرمان:
«بر اساس اختیاراتی که به عنوان فرمانده نیرو های دفاعی اسراییل در منطقه کرانه های باختری به من داده شده است، این فرمان را صادی می کنم:
1-اعمال قرنطینه،
بر اساس این فرمان، منطقه کرانه های باختری در قرنطینه خواهد بود.
2-ممنوع،
بر اساس این فرمان، آخارج کردن هر گونه گیاه با حیوان به قصد سرزمین های اسراییل یا جایی خارج از منطقه ممنوع است
3-مجازات
هر کس که به بند دوم این فرمان عمل نکند به سه سال زندان محکوم خواهد شد.
4-اجرای فرمان
اجرای این فرمان از تاریخ هفتم ژوئن 1967 الزامی است
5-عنوان
از این فرمان زین پس با عنوان » فرمان مربوط به قرنطینه کرانه های باختری سال 1967″ یاد خواهد شد
7 ژوئن 1967
فرمانده نیرو های دفاعی اسراییل در کرانه های باختری»
لینک فرمان:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: