گوناگون

گلدانه ی امید

گلدانه ی امید
 

ای نازنین من !

وقت است

بردمی!
بر سینه ی کویر
بالی و
بر دهی!
بی تو بهار هم
آخر بهار نیست !

گیسوی یار هم ،

جز شام تار نیست!
 
بی تودر این قفس ،
از بس که تار یأس

بسته ره نفس
گویی نمانده کس!
 
ای گل طلوع کن!
نور بهاره شو!
خورشید واره شو!
دیگر
درنگ
بس!
 
جعفر مرزوقی( برزین آذرمهر)