آیا دستی هست که دستانم را بگیرد…

آیا دستی هست که دستانم را بگیرد…
برای فلسطین خونین
 
کودکان تکه تکه شده
صدای ضجه مادران و پدران در بند
نعره وحشیانه حاکمان جلاد…
در مسجد و کنیسه و دفترهای حقوق بشر دین و سرمایه
برای ریختن خون کودکانمان دسیسه می چینند
بوق و کرنای ارگان های رنگارنگشان گوش فلک را کرکرده است
فرزندانم در دامن خونینم دست وپا می زنند
پریشان و سرگردان
آیا دستی هست که دستانم را بگیرد
دستی که تکه پاره های عزیزانم را بیابد
آیا قلبی هست که هنوز بتبد
قلبی برای آزادی و رهایی انسانها
دستانم بسته و قلبم شکسته
اما چشمانم هنوز به امید روشنایی ست
 
پروانه قاسمی 30/07/2014