کتاب های انتخابی

حقيقتى که آشکار نشد متن کامل

تحقيقات جديد افسانه ميليونها زندانى و کشتار در اتحاد جماهير شوروى در دوران استالين را نشان ميدهد.
نويسنده:ماريو سوسا
مترجم: پيام پرتوى

داونلوود