گوناگون

دریایی

دریایی
دریا هنوزش بر لبان ،
لبخندِ باران
کوچیده با آن که هزاران
مرغ توفان!
 
جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)