سياسی

دروغپراكني، پروپاگاندا و ايجاد بي اعتمادي نسبت به اخبار مخالفان اسرائيل

بهمن كبيري
دولت اسرائيل با تجربه است و از امكانات قابل توجهي در مقايسه با دولتهاي مخالفش برخوردار است، دستگاه عظيم پروپاگانداي اسرائيل فراتر از مرزهاي اشغالگران با حمايت مالي يهوديان جهان در مراكز تبليغاتي رسانه اي مانند مرداك و يا هاليوود فعالند و صميمانه دولت اسرائيل را مورد حمايت قرار ميدهند، همه با فيلمهاي سينمائي كه نقش بد و منفي آنرا اعراب و نقش متمدن ومثبت آنرا يهوديان هومانيست بازي ميكنند آشنائيم، اسرائيل سالهاست كه نور چشم سينما و رسانه هاي كلاسيك بوده و از امتيازات ويژه اش مانند قتل عام يهوديان توسط رژيم فاشيستي آلمان نازي همواره مانند برگي برنده استفاده نموده تا دهان مخالفان را ببندد.
 
با راه افتادن اينترنت و قوام يابي فضاي مجازي و دستيابي صدها ميليون كاربر به سيستم بلاگ نويسي بار ديگر اسرائيل با مشكلات جديدي از نوع و كيفيت بيشتر روبرو شد، تاثير بلاگ و تارنماهاي مخالف و حقيقت طلب موازنه را ميان كاربران بهم زد و در دهه دوهزار ميلادي اسرائيل را به دردسر انداخت، صهيونيسم اما ساكت ننشست و با سرمايهگزاري در بخش مجازي تلاش كرد در برابر اين افشاگريها مقاومت كند.
 
در فرصتي ديگر تلاش خواهيم كرد به نقش سيستم هاي كنترل و مهندسي طرفدار اسرائيل مانند فيسبوك، وايبر و … بپردازيم، اما نكته ي قابل اشاره مربوط ميشود به اطاق جنگ دروغ پراكني اسرائيل كه از امكانات گسترده اي برخوردار است و با اهداف معيني فعاليت ميكند:
 
هدف اول اينكه اگر جنگي رخ بدهد كه اسرائيل يكسوي آن باشد، مهم اين است كه مخاطبان توجيه شوند كه اسرائيل را تحريك كرده اند و يا به اسرائيل حمله شده و يا شهروندان اسرائيل مورد حمله قرا گرفته اند، در يك جمله اسرائيل فقط عكس العمل نشان ميدهد و جنگ افروز نيست.
 
عقبه اي كه منجر به حمله اسرائيل به مخالفانش و جنگ افروزي اين كشور شده و فلسطيني ها را به اين وضعيت اسفبار انداخته با چاقوي تيز پروپاگانداي جراحي شده و يك سناريوي ترو تميز ارائه ميدهند براي مثال:
 
حماس مسلمانان عقب مانده افراطي اند، حماس ضد زن و مخالف آزادي ها مدني اند، حماس تروريست و آدمكش و قدرت طلبند، جنگ حماس با اسرائيل بر سر نابودي يهوديان و ايجاد حكومت اسلامي است، حماس متجاوز و موشك انداز است و امنيت اسرائيل را تهديد ميكند، اسرائيل تنها حكومت منطقه با فرهنگ متمدن آتلانتيسم و دمكراسي غربي است، اعراب لياقت دمكراسي ندارند براي مثال نگاه كنيد چگونه حماس و فتح همديگر را سركوب ميكنند
 
تاثير اين پروپاگاندا در بهترين شرايط براي اسرائيل را ميتوان به مراحل مختلف كيفي تقسيم بندي كرد:
ممتاز
 
مرحله ممتازي كه اسرائيل بدنبال أن است: اسرائيل در برابر نقض حقوق شهروندانش توسط تروريست هاي ضد زن اسلامي حماس از مردمش دفاع ميكند!و حق حمله و نابودي آنها را در غزه دارد!(آيپك، سلطنت طلبان، نئوكانها، هواداوان صهيونيسم و بخش قابل توجهي از اپوزيسيون ليبرال ايراني)
درجه يك
مرحله درجه يكي كه اسرائيل بدنبال آن است: اسرائيل در برابر نقض حقوق شهروندانش در برابر تروريست هاي اسلامي حماس بايد به غزه حمله آنها را تنبيه و ماشين جنگي آنرا از كار بيندازد.اما رعايت موازين جنگي را در اين حملات بكند تند روي نكند(سوسيال دمكرات ها، روشنفكران چپ ليبرال، بيشتر كشورهاي اروپائي و بخش از چپ سابق ايران)
مطلوب
مرحله مطلوبي كه اسرائيل بدنبال آن است كه با تبليغاتش به آن برسد ايجاد اختلاف نظر در ميان دشمنانش است كه منجر به بي عملي و ضعف مقاومت در برابر اين كشور شود: اسرائيل متجاوز و همدست غرب است اما براي خودش قدرتي است پس نبايد تحريكش كرد، حماس تروريست و مرتجع اسلامي و رفتارهاي ضد دمكراتيك داشته و با حمايت كشورهاي معيني به تحريك اسرائيل ميپردازد، اگر حماس عامل اصلي جنگ افروزي نباشد گناهش كمتر از اسرائيل هم نيست! جنگ فعلي يك جنگ ارتجاعي از سوي هردو طرف بوده و نيروهاي مترقي بايد آنرا محكوم كنند! و خواستارقطع فوري آن شوند!
 
اين موضع گيري چند امتياز پر آب و تاب براي رژيم اسرائيل دارد:
 
اولا اينكه اسرائيل بد است همه ميدانند و مهمتر اينكه لازم به معرفي نيست، ترجمه اش: گذشته ها گذشته و تكرار آن فايده اي ندارد(همه ميدانند كوكا كولا نوشابه است و همه جا هم قابل تهيه است معلوم نيست چرا ميلياردها دلا رهر سال صرف تبليغات روزانه اين نوشابه در تمام رسانه هاي دنيا ميشود ايا نيازي به معرفي دارد) اين تفكر اسرائيل را با تيغ جراحي تيز خود با اين استدلال كه اسرائيل كه وضعش معلو
م است از عامل و تبه كار خيلي نرم خارج ميكند
تصوير اين است حماس كه ميداند اسرائيل حيوان درنده و شرشري است چرا با پرتاپ موشك تحريكش ميكند پس قصد مظلم نمائي و جنگ افروزي و راه اندازي جنگ نيابتي براي ايران عليه اسرائيل را دارد
 
سالها محاصره، كستار مردم، گرسنگي دادن از هست ساقط كردن قطع آب و برق و ممانعت از معالجه و ورود دارو، خراب كردن تونلها و كشتن بي دليل جوانان غزه اي و راه اندازي سناريو هاي ادم دزدي و قتل كه اساس شروع جنگ است البته جز خصوصيات شير است و نفهم است نبايد تحريكش كرد؟
و در مرحله بعد ابلهه ها مغز دستكاري شده بدنبال بدنبال مغفول ميگردند و آنرا هم ميجويد چه كسي بهتر از حماس!
 
اسرائيل را به عنوان قدرتي غير قابل چشم پوشي به رسميت ميشناسد و طبعا مسئله تاريخ كشتارو قتل عام و بيخانماني و نسل كشي و ترور مردم فلسطين را به پشت پرده استتار تاريخي كه رخ و گذشته و همه با آن آشنايند و تكرارش بي فايده است داده ميبرد و جنگ فعلي را يك جنگ ارتجاعي ارزيابي كرده و حداكثر جنگ قدرت ميخوانند و از تجاوز و اشغال و نسلكشي قتل عام كودكان با يك بيانيه در ميگذرند.
 
اصولا مدتها ست كه بخشي از چپ ايران سعي دارد هر اتفاقي را جنگي ارتجاعي در منطقه ارزيابي كند: حمله عراق به ايران ارتجاعي، اسرائيل به غزه ارتجاعي، اسرائيل به لبنان ارتجاعي، جنگ سوريه ارتجاعي است و حالا تجاوز رژيم نژاد پرست و ارتش فاشيستي و صهيونيستي اسرائيل به غزه! شعار چپ مستقل و خيلي باهوش از هر طرف كشته شود به نفع … است بيائيم براي كودكان دل بسوزانيم و ..
 
اسرائيل براي تغيير مسير واقعي خبر رساني و پنهان سازي واقعيت ها سعي دارد خطر افراطي اسلام را كه خود وي در اختراع و ساخت گروه هاي افراطي اش بيشترين نقش را داسته و دارد بزرگنمائي كند، در اينجا مورد مشخص حماس اگر نه گناهكار تر از اسرائيل حداقل همطراز
از انتشار تصاوير جنايت هايش جلوگيري كند كه نشان دادن تصاوير كودكان متلاشي شده و مدارس و بيمارستانها و خانه هاي مسكوني منفجر شده خلاف شان انساني و قانون است!
 
دشمنانش را به بزرگنمائي اطلاعاتي خبري متهم كرده حس اعتماد به اخبار مربوط جنايات اسرائيل را تكراري و غير قابل اعتماد جلوه دهد
براي اينكار مركزي از دانشجويان اسرائيلي وظيفه دروغسازي و دروغ پراكني در جهت اهداف اسرائيل را به عهده دارند كه در پائين با لينك اصلي مشاهده ميكنيد، شايد سوال كنيد كه آيا اين كارها اثري هم دارد؟ نگاه كنيدبه اطلاعيه اخير «روشنفكران» ايراني در اخبار روز تا متوجه شويد چطور ميتوان توان فكر مستقل از انسانهاي مدعي عدالت اجتماعي و انسانيت گرفت و آنان را به نشخوار كنندگان ترهات صداي آمريكا و بي بي سي ومن و تو تبديل كرد، چگونه ميتوان مبارزان باسابقه با تيترهاي وكلا و اقتصاد دان، اديب و مبارز كارگري را كه با يك امضا مورد سو استفاده تبليغاتي قرار داد.
نقش دانشجویان اسرائيل در مركز تبلیغات دروغین اسرائیل بر عليه مخالفانش
این دانشجویان در سالن‌های مجهز به جديدترين رايانه ها و سرورها موسوم به اتاق‌های جنگ، نشسته اند و به تولید خبر «موثق» در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از جنایات ارتش اسرائيل می‌پردازند. این سالن‌ها از فردای حمله اسرائيلها به غزه افتتاح شدند و اکنون حدود 400 دانشجو در آن‌به فعاليت در جهت جلو بردن اين اهداف مشغولند
دانشجویان اسرائيلي در این پروژه به 30 زبان دروغپراكني مشغولند، هم به صفحات شبکه‌های اجتماعی حامی فلسطینی‌ها پاسخ می‌دهند و هم در سایر فضاهای اینترنتی به حمایت از اقدامات رژیم اسرائيل می‌پردازند. علاوه بر متن هاي هواداري از عمليات ارتش،‌ تولید فیلم، تصویر و گرافیک هاي تبليغاتي نیز جزو فعالیت‌های آنها است. به عنوان مثال، در این پروژه تصاویری از حضور بی‌خطر خانواده‌های اسماعیل هنیه و ابومازن در مناطق امن توليد و فتوشاپي شده و به نمایش در آمده که هدف از آنها ايجاد اين شبه است كه رهبران در جاي امن و مشغوا عيش و نوشند و مردم عادي را گرفتار جنگ كرده اند.
فعالیت دیگر این افراد، شناسایی صفحات فعال در فیس‌بوک و توییتر در حمایت از حماس و تلاش برای حذف این صفحات از شبکه‌های اجتماعی است. یکی از این دانشجويان گفته است که با اعمال فشار به فیس‌بوک، توانسته‌اند صفحه ضد صهیونیستی که 120 هزار طرفدار داشته را ببندن
د.
این پروژه در راستای برنامه رژیم صهیونیستی در استفاده از دانشجویان به عنوان سربازان جنگ نرم است که از سال گذشته آغاز شد. در این برنامه، به دانشجویان حقوق پرداخت ميشود