سياسی

جنگ غزه معادلات نظامی را درهم ریخت

نوشته : علی العبادی

مترجم ، احمد مزارعی ، 24 جولای 2014

صرف نظر از آرزوهای تازه اسرائیل برای جنگ غزه ، ولی میتوان گفت تا امروز این جنگ دردناک ترین ضربات را در رودر روئیها ی طولانی خود با اشغالگران ، ودر طول سالیان دراز گذشته ، بر اسرائیل وارد کرده است .» اسرائیل » در شری سقوط کرد که خود ساخته بود ، دولت اشغالگر فلسطین در سالهای گذشته ، هر گونه کوشش و پیشنهادی که برای برداشتن محاصره از غزه بعمل آ مد ، رد نمود از آ نسو با استفاده از نیروی هوائی ، بمثابه شمشیری مسلط بر گردن فلسطینیها ، هر حرکت آنان را مورد هجوم قرار میداد ، اما همه این کوششها نتوانست اهداف برنامه ریزی شده اسرائیل را در مهار کردن مقاومت، تحقق ببخشد ، مقاومتی که بیکباره همچون غول عظیمی از شیشه بیرون آمد وآنچنان عملکرد ی از خود نشان داد که به کلی با حجم مساحت کوچک منطقه ای همچون غزه ، که بمدت هشت سال هم بسته و در محاصره بوده ، خوانائی نداشت.

انتظار میرود که این جنگ خسارتهای همه جانبه ا ی از نظر نظامی ، تبلیغاتی و سیاسی ، بر اسرائیل وارد آورد . در زمینه نظامی ، مقاومت تا کنون موفق شده است اهداف متعددی را بدن قرار، در زمین دشمن وارد کند:

* توانائیهای مقاومت بسیاری ، از جمله خود اسرائیلیها را شگفت زده کرد ، اسرائیلیها تاکنون برخود میبالیدند که دارای اطلاعاتی دقیق از منطقه غزه بوده و همچنین امکانات نظامی پیشرفته و افسانه ای که دارند ، نیروهای مقاومت نخواهند توانست به هیچ اقدامی دست بزنند ودر چند مورد «قهرمانیهای خود را در توقیف کشتیهائی که اسلحه به غزه حمل کرده بودند ، به نمایش گذاشته بودند» اما همه این امکانات محدودیت و نا کار امدی خود را در جنگ فعلی نشان داد ، اکنون اسرائیلیها آشکارا می بینند که خیل موشکها ، از غزه بسوی شهرهایشان شلیک میشود و قبه آهنین نیز کاری نمیتواند انجام دهد .واین در عین حال مرتبط به انبار موشکی عظیم و متنوعی است که در اختیار مقاومت قرار دارد ، و این اولین باری میباشد که بازوان مقاومت میتواند از غزه تا دور ترین نقطه شمال فلسطین اشغالی دراز شود ، بطوریکه اکثریت عظیمی از صهیونیستهای اسرائیل را با قدرت تمام زیر پوشش موشکهای خود قرار میدهد.

از این پس شعار » تل اویو را زیر ضرب قرار دهید » که فلسطینیها در تظاهراتهای خود فریاد میکردند ، دیگر آرزو نیست ، بلکه عمل انجام شده ای است که اسرائیلیها و ارتش این کشور ، هر روزه شاهد آ ن است . این موضوع بسیار مهمی است که مقاومت فلسطین خود در غزه ؛ در محاصره قرار دارد ، ولی در عین حال شعار » غزه در مقابل تل اویو » را بوسیله موشکهای خود در تل اویو و عمق اسرائیل تحقق مببخشد.

* در این زمینه ، نیروی هوائی اسرائیل تا کنون نتوانسته است از پرتاب موشکهای دور برد نیروهای مقاومت ، جلو گیرد ، موشکهائی که به اسانی نمیتوان آنرا پنهان کرد ، یا بسادگی نقل و انتقالشان داد وبرای پرتاب کردشان به وقتی نیاز است تا آ نرا آماده ساخت ، از طرفی امید بستن به اینکه انبار این موشکها بزودی به پایان خود خواهد رسید ، بنظر توهمی بیش نیست ، بویژه اینکه اطلاعات دشمن بر این باور است که تا کنون تنها 20% از قدرتهای موشکی مقاومت بکار گرفته شده ، ویا بوسیله هواپیماهای نظامی منهدم شده است .

* نیروهای مقاومت در غزه خود را برای جنگ زمینی نیز آماده کرده ، جنگی که نتنیاهو ، در مورد شروع آن تردید داشت ، ودر جنگ گذشته نیز از دست زدن به آن در ماه نوامبر 2012 ،علیرغم اینکه نیروهای احتیاط را فرا خوانده بود ، پرهیز کرد . در جنگ اخیر رزمندگان مقاومت ، موفق شدند ، با استفاده از تونلهای از قبل آماده شده ، به پشت جبهه دشمن و از طریق دریا رخنه کرده ، و زیانهای بسیار زیادی را به دشمن وارد کردند ، نیروهای مقاومت با این عمل قهرمانانه خود به دشمن نشان دادند که از عالیترین عزم واراده ، برای ضربه زدن به دشمن صهیونیستی ، بر خوردار بوده واز هیچگونه فدا کاری وتحمل مشکلات ، ابائی ندارند ، با این حساب اکنون مساله تونلها برای فرماندهان نظامی صهیونیست تبدیل به کابوسی شده و دیوانه وار ، اماکن زیادی را تحت عنوان غزه پائینی ( زیر زمینی) بمباران میکنند و این حتی برای سربازان اسرائلی هم وحشت آفرین شده است . از طرفی دیگر وجود انواع موشکهای پیشرفته ضد زرهی ، از نوع «کورنت » ، «مالوکا» ، و» کونکرس» که به وفور در اختیار مقاومت قرار دارد ، وسائط نقلیه زرهی گوناگون دشمن را از میان میبرد، واین به غیر از مینهای شدید الا نفجاری است که نیروهای مقاومت بر سر راه دشمن صهیونیستی کاشته اند و مانع پیشروی آ نان میشوند.

* تا این لحظه که این کلمات نوشته میشود ارتش صهیونیستی ، نتوانسته است هیچیک از فرماندهان مقاومت را ترور ویا شناسائی کند ، بر عکس مراحل قبلی ، این نشاندهنده باتجربگی وآماده شدن از قبل برای این جنگ میباشد.

شکست اسرائیل در جنگ تبلیغاتی

این مرحله از جنگ نشان داد که دشمن توانائی خود را بر تسلط بر معلومات ، از طریق فیلمبرداریهای هوائی ، از دست داده است ، تحقیق در این امر نیاز به بر رسی جداگانه ای دارد ، اما در عین حال میتوان بر روی نقاطی چند و سریع ،توقف نمود :

آ – نیروهای مقاومت از خلا ل مجموعه ای از وقا یع توانستند ، مصدا قیت خود را به اثبات برسانند ، منهدم کردن مرکز و گذرگاه کرم ابو سالم متعلق به اسرائیلیها در جنوب غزه ، که از طریق زدن کانال خود را به انجا رسانیده و مرکز را منهدم کردند ، عملیات رفتن به پشت جبهه دشمن ، از طریق کانال دیگری ، و وارد آوردن خسارتهای زیادی به دشمن در داخل اسرائیل ، و به اسارت در آوردن یک سرباز ، که اکنون در اختیار نیروهای مقاومت قرار دارد.

ب – کتمان کردن خسارتهای جنگ ، از طرف اسرائیل، نمیتوانست برای روزهای زیادی ادامه پیدا کند ، سرانجام مسئولان نظامی مجبور شدند با استناد به مجموعه متکاملی از موانع ، اطلاعاتی را انتشار دهند ، که از زمان درگیریها ی زمینی سالهای نود در داخل اسرائیل، میان نیروهای مقاومت فلسطینی و ارتش اسرائیل تا کنون بی سابقه بوده است ، اگر درگیری اردوگاه جنین در غرب رود اردن را در آوریل سال 2002 استثنا قرار دهیم که در آن دشمن صهیونیستی 23 سرباز خود را از دست داد ، در این جنگ اخیر اسرائیل بیشترین خسارتها را متحمل شده است.پس از آن دوره با گذشت زمان و با کتمان کردن هرچه بیشتر کشته های ارتش اسرائیل ، اعتماد مردم نسبت به آمار های دولتی بیشتر شد ، اما اکنون مردم به مراکز مختلف اینتر نتی مراجعه و اماکن سقوط موشکهای مقاومت را کشف میکنند ویا معلومات خود را از سایتهای نیروهای مقاومت میگیرند ، لذا ارتش اسرائیل نمیتواند به آسانی و همچون گذشته حقایق را کتمان کند.

ت – پس از شروع جنگ وگذشت دوهفته از آن ، ما در رسانه ها ی اسرائیل نمی بینیم که در تل اویو ، قدس حیفا یا دیمونا ، موشکی سقوط کرده باشد ، واین نشاندهنده «زیرکی و هشیاری» اسرائیل در مخفی نگهداشتن اطلاعات ، عکسها و همچنین هما هنگ کردن ، منضبط وتحت کنترل نگهداشتن تاثیر رسانه های بین المللی ، در راستای این پنهان کاری ، وبدون اینکه هیچ ملاحظه ای در این خصوص مبذول بدارد . اخیرا اشغالگران تصمیم گرفتند عکسی را از محل سقوط یکی از موشکها در تل اویو ، انتشار دهند ، بدون اینکه توضیح دهند که چگونه سیستم قبه آهنین نتوانست آنرا کشف کند ، هدف از انتشار این عکس هم این بود تا کشتارهای گسترده ای که ارتش اشغالگر در منطقه شجاعیه و یا جاهای دیگر غزه مرتکب میشود ، توجیه کند .

ث – حکومت اشغالگر در روزهای اول جنگ کوشید تا نشان دهد که ارتش اسرائیل پایبند به «اخلاقیات» بوده و نمیخواهد به شهروندان آسیب وارد کند ، لذا بادادن اخطار از طریق ارتباط تلفنی با بعضی خانواده ها تماس گرفت و به بهانه اینکه انهابه جنگجویان پناه داده اند ، بهتر است آنها خانه های خود را ترک کنند و البته مهلتی که داده میشد چند دقیقه ای بیشتر طول نمیکشید ، مسئولان کشورهای غربی به فوریت از این عمل «انسانی» اسرائیل استقبال کرده و آنرا ستودند ، اما بسیاری از خانوادها پیش از آنکه فرصت فرار پیدا کنند در زیر آوار ماندند .

ج- در اولین روزهای شروع جنگ نشان داده شد که سیستم ضد موشکی «قبه آهنین » تو همی بیش نیست ، از مدتها پیش چنین شایع کرده بودند که این منظومه با صرف مبالغ بسیار زیادی ، که بخشی از آنرا مالیات دهندگان امریکائی پرداخته بودند ، از یک قدرت افسانه ای برخردار بوده و میتواند تا 90% موشکهای ئشمن را از میان ببرد ، اما به فوریت و پس از شروع جنگ مشخص شد که تبلیغات مذکور دروغ بزرگی بیش نبوده و رهبران کشور، عمر این دروغ را بیهوده طولانی کرده بودند . و در غالب روی این گفته تاکید واصرار کرده بودند که البته بعضی از این موشکها «انحرافا» از تیر رس سیستم نجات یافته و در اراضی دور افتاده و غیر مسکونی سقوط کرده است ، و تنها تاثیر آ ن این بوده که برای بعضی شهرک نشینان ناراحتیهای روحی ایجاد کرده است ، این دروغها را آنچنان اشاعه میدادند که گویا موشکهائی که حامل دهها و صدها تن مواد انفجاری میباشد ، همانند بمهای صوتی و یا دینامیتهای ترقه ای است ، اما مسئولان اسرائیلی در غالب از مشخص کردن اماکن سقوط این موشکها و خسارتهای وارده ، امتناع میکردند.

نتنیاهو ادامه دهنده مسیر المرت

در جنگ دوم اسرائیل ، در جولای 2006 لبنان ، اسرائیل جنگ را با عملیات محدودی شروع کرد که هدف ظاهری آن بنا بگفته اسرائیلیها ازادسازی دو سرباز اسیر بود ، (1)اما جنگ گسترش یافت و 33 روز بطول انجامید و بشکل فاجعه باری در منطقه وادی الحجیر و سهل الخیام در نزدیکی مرز ، پایان یافت. در جولای 2014 ، اسرائیل همان تجربه سابق را تکرار میکند ، این جنگ نیز از عملیات » پاکسازی استوارانه» ( نامی که اسرائیلیها به این جنگ داده اند) ، به جنگی باز و نا محدود تغییر یافته و در نتیجه نبود افقی روشن ، برای خروج آبرومندانه از جنگ ، اسرائیل میکوشد به هر طریق ممکن به یک نوع پیروزی دسترسی پیدا کند که بتواند با ارائه آن به مردم اسرائیل ، جنگ را متوقف کند .

این درست است که نتنیاهو با اقدام به ورود به جنگ زمینی در غزه ، مرز ترس را در «نوردید » ، اما این به آن کسی میماند که بهراحتی بالای درختی برود ، وانتظار بکشد که که کسی نورد بانی را برای پائین آمدنش در اختیارش بگزارد ، نتنیاهو میخواهد با آرامش طولانی و تخریب زیربنای مقاومت همچون تونلها و موشکهای دور برد و بدون اشغال کردن غزه ، به پیروزی برسد ، اما چه کسی این نتیجه گیری را برای وی تضمین خواهد کرد؟

اهداف نتنیاهو ابتدا با دستاویز دفاع از شهرکهای اطراف غزه آغاز شد ، سپس به متوقف کردن موشکهای دور برد مقاومت و تخریب تونلها گسترش یافت ، اما چشم نتنیاهو بسوی داخل اسرائیل است ، در ابتدا نتنیاهو متهم به ضعف شد ، اما اکنون به مسیر المرت نزدیک میشود که باید مسئولیت شکست در تحقق اهداف اعلام شده خود را بپذیرد.

«جنگ تونلها» درگیریهای موجود را به خارج منطقه غزه انتقال داد و اسرائیلیها کشف کردند که کمر بند امنیتی شهرکهای مقابل غزه مورد تهدید قرار دارد ، از طرفی موشکهای دور برد مقاومت نشان داد که عمق «جبهه داخلی اسرائیل » نیز امنیت ندارد ، در اینجا معادله نظامی بهم خورد و شعور اسرائیلیها دچار آسیبگردید ، و به این حقیقت پی بردند که بدون تضمین امنیت فلسطینیها ، انها نیز امنیت نخواهند داشت : معادله ای که هیچگاه در گذشته به این شکل تحقق نیافته بود .

توضیحات مترجم :

(1) بنا به نوشته سیمور هرش ، جنگ در جولای 2006 بر علیه مقاومت لبنان نه برای نجات دو سرباز اسیر بلکه برنامه این جنگ در ژانویه سال 2006 در پنتاگون بوسیله ماموران امنیتی سه کشور آمریکا ، انگلیس و اسرائیل تحت نام سناریو شش روزه طراحی شده بود ، که به موجب آن میباست ، روز اول ،لشکر پیاده نظام اسرائیل وارد حومه بیروت شده وهمه مراکز مقاومت را منهدم کند ، روز دوم، مراکز اطلاعاتی ، مخابراتی و خطوط حمل ونقل مقاومت را به اشغال در اورند. مقاومت امکانات مذکور را بشکل مالکیت در اختیار خود دارد. روز سوم ، اعضای مقاومت را دستگیر و حومه بیروت را از وجود انان پاکسازی کنند. روز چهارم، همه سران مقاومت از جمله حسن نصرالله را دستگیر و به «گوانتانامو» بفرستند . روز پنجم
ناو هوا پیما بر ششم آمریکا که در نزد یکی آبهای لبنان لنگر انداخته بود وارد بندر بیروت شود و روز ششم سربازان ناتو در مرز لبنان و اسرائیل مستقر شوند . » کارپت بامب » کردن سوریه و ایران نیز در دستور کار قرار داشت و……. /. در روزهای جنگ 4 هوا پیمای اف 16 آمریکائی بطور دائم از پایگاه «طریف » در ابو ظبی به پرواز در میآمد ند و بر سر مقاومت لبنان بمب میریختند ، اما در طی 33 روز جنگ مذکور، ارتش اسرائیل حتی نتوانست شهرک کوچک مرزی» بنت جبیل» را هم به اشغال در آورد .