سياسی

پیروزی غزه شکست مهمی برای سیاستهای تسلط جویانه غرب بر منطقه است

پیروزی غزه شکست مهمی برای سیاستهای تسلط جویانه غرب بر منطقه است
 
سایت : العهد
 
 
 
ترجمه : احمد مزارعی ، 22 جولای 2014
 
بالای درخت رفتن چیزی و لی پائین آمدن چیز دیگری است ، کوششها وپیشنهادات کشورهای عربی برای برقراری آتش بس موفق نخواهد شد تا اسرائیل را ، از ورطه هولناکی که در آ ن افتاده نجات دهد ، شکست اسرائیل در مقابل غزه گام مهمی در مسیر متلاشی شدن رژیم صهیونیستی ونظامات کشورهای عربی میباشد ، که بقاء خودرا به اسرائیل گره زده اند .
 
صاحبنظران زیادی دلایل متعددی ر ا ارائه داده اند که قتل سه شهرک نشین اسرائیلی بوسیله موساد انجام گرفته تا با استفاده از این دستاویز ،اسرائیل بتواند سرکوبهای وحشیانه خود را در غرب رود اردن توجیه کرده و در تکامل این سیاست ، تهاجم به غزه واشغال مجدد آن را به انجام رساند.
 
از لحظه های اولیه تهاجم به غزه ، مقوله حق «اسرائیل » در دفاع از خود از طرف نیروهای بین المللی معروفی که همیشه و بدون قید وشرط طرفدار رژیم صهیونیستی هستند ، به گستردگی تلیغ شد ، همچنین همین نظریه از طرف روزنامه نگاران و نویسندگان عرب در کشورهای امارات ومصر نیز دامن زده شد که بدون شک مورد حمایت حاکمان این کشورها هم بود.
 
سابقه ای تاریخی
 
اما بزودی در حول وحوش این جنگ خونین مطالبی با اهدافی معین مطرح شد ، مبنی بر اینکه اسرائیلیها آتش بس پیشنهادی مصر را پذیرفته و شخص نتنیاهو تاکید کرد ه است که «حل دپلوماتیک» بهتر از راه حل نظامی میباشد ، واین امری کاملا بیسابقه و نا منتظره بود ، زیرا اسرائیل تا کنون برای به تسلیم واداشتن اعراب ، فقط از، راه حل نظامی استفاده میکرده است.
 
«حل د پلوماتیک» که بوسیله مصر پیشنهاد ، شد مورد قبول کشورهای مختلفی از جمله قطر ترکیه با حمایت آمریکا، اتحادیه اروپا وحکومت فلسطین وسایر پایتختهای کشورهای عربی قرار گرفت و بفوریت بسیاری مسئو لان امریکائی و اروپائی وبا عجله برای اجرای آ ن بسوی خاور میانه شتافتند .
 
اما آنچه در این جنب وجوشهای «صلح طلبانه » شگفت انگیز مینمود، اینکه ، همه اینان از مدتها پیش انتظار میکشیدند تا مقاومت در غزه و در دو روز اول متلاشی شود تا آنها به راحتی بتوانند برنامه سیاسی تسلط جویانه خود را در منطقه به اجرا در اورند ودر درجه اول ، هدف تصفیه قضیه فلسطین وخلع سلاح نمودن مقاومان بود.
 
غزه در این نبرد پیروز شد
 
راز این تحول سریع وناگهانی رژیم صهیونیستی که بیکباره از مرحله «انتقام » به طرح پیشنهادات و پذیرش حل دپلوماتیک میرسد چیست ؟ پاسخ اولیه به این سئوال ، به ارزیابی اولیه اسرائیل از طرح پیشنهادی مصر باز میگردد ، در پیشنهاد بطور ضمنی از خلع سلاح مقاومت نیز سخن بمیان آمده ، که معنی حقیقی آن تسلیم شدن عملی مقاومت به اسرائیل است ویا اینکه حماس در زیر کنترل دولتی قرار بگیرد که مورد توافق اسرائیل باشد وسپس تغییر غزه به «دولت فلسطینی » و مستقل از حکومت رام الله .
 
برای توضیح بیشتر ، اجرای پیشنهاد مصر در حقیقت به معنی بر آورده شدن خواسته های اسرائیل بود.
 
غیر از اینکه هدف پیشنهاد مصر تحقق مطالب اسرائیل است ، این مطلب مهم نیز، در بر دارد تا بدین وسیله اسرائیل را از ورطه ای که بدان دچار شده ، نجات دهد ، اسرائیل در روزهای گذشته وپس از بمبارانهای وحشیانه ملت فلسطین در غزه ، نتوانست موفقیتی بدست آورد و در حقیقت شکست خورد ، تنها اسرائیل موفق به کشته وزخمی کردن هزاران نفری گردید که غالب آنان را کودکان و زنان تشکیل میدهند ،واین در شرایط سختی بود که سالها مردم غزه در آن بسر میبرد ند ،و تنها هدف اسرائیل به تسلیم واداشتن این ملت در غزه بود.
 
اضافه بر همه اینها، مقاومت در غزه توانست ضربات سخت و نامنتظره ای را به اسرائیل و در عمق سرزمینهای فلسطین اشغالی وارد کند و از شهر ایلات در جنوب تا شهر نهاریا در شمال ، سپس تل ا ویو ،حیفا ، قد س غربی و بسیاری از شهرها و مراکز تجمع شهرک نشینان را مورد تهاجم مو شکی قرار دهد ، این ضربات شامل پایگاه های دریائی ، ایستگاه هسته ای دیمونا ، فرودگاههای کشوری و لشکری ، از جمله فرودگاه بن گوریون نیز گردید .
بعضی کشورهای عربی نیز مقوله رسوای » حق اسرائیل در دفاع از خود» را سردادند
 
گزارشاتی در ا سرائیل انشار می یافت که از وجود ترس و وحشت در میان مردم خبر میداد ، از کشته شدن یک شهرک نشین و زخمی شدن پنج» شهروند » ، اما رسانه های رسمی برای آرام نگهد اشتن روحیه نظامیان و شهرک نشینان میکوشنند سانسور خبری را اعمال کنند ، بویژه از کشته شدن بیشتر نظامیان کمتر سخن بگویند مسئولان خبری رسانه های اسرائیلی تصمیم گرفته اند تا گزارشات کامل را پس از پایان جنگ اعلام کنند تا از تضعیف شدن روحیه مردم و نظامیان جلو گیرند.
 
 
اما مرحله پایان جنگ بسیار بعید بنظر میرسد ،زیرا مقاومت پیشنهاد مصر را رد کرد ، وبجای نشان دادن نرمش بر شدت دفاع از منافع مردم ، وادامه جنگ کوشید ، چون پیشنهاد هیچ حقی را برای مردم غزه به رسمیت نمیشناخت ، لذا اسرائیلیها به ماجراجوئی تازه ای دست زده با تهاجم زمینی و تشدید بمباران مردم ، با این امید که کشته های فراوان وسیله فشار بر نیروهای مقاومت شده و از موضع خود عقب نشینی کنند.
 
در این کوشش تازه اسرائیلیها ، برای فشار بر مقاومت ، رسانه های کشورهای عربی نیز همراهی کرده ، بویژه شخص عباس ابو مازن با گفتن چند باره این جمله معروفش مبنی بر » موشک پرانیهای بیهوده » که در بیابانهای خالی از سکنه به زمین میخورد ، مسئولیت جنگ را به دوش مقاومت افکندند .
 
اما بربریت رژیم صهیونیستی ، در کشتار محله شجاعیه واز طرفی خباثت خط تسلیم و شکست عربی ، مردم غزه صبور را ، از ادامه میارزه پشیمان نکرد بلکه بر عزم جزم وقدرت گروههای مختلف در غزه، بسیار ا فزود و ثابت کردند که غزه گورستان صهیونیستا میباشد.
 
تا هم اکنون اسرائیلیها قیمت بسیار گزافی را برای هجوم زمینی خود به غزه مقاوم پرداخته اند ، خسارتهای آنان مادی ، بشری و اسارت سربازانشان بوده است ، همه اینها بیش از توانائی تحمل آنها میباشد ، وهرگونه اصرار بیشتر از طرف آنها بر ادا مه جنگ موجب شکستهای بیشتر ، برای آنها ، ودر مقابل موجب عزت و غرور عظیمی خواهد شد که از غزه سرزمین استقامت و پایداری ، بسوی شریانهای ملت عرب ، جاری شده و با دفاع بیشتر از مقاومت ، ودر ادامه شرکت مستقیم در آن ، اوضاع را بر ضد حاکمان توطئه گر عرب ، تغییر خواهند داد.