سياسی

حقيقتي که آشکار نشد بخش ٣

حقيقتى که آشکار نشد
تحقيقات جديد افسانه ميليونها زندانى و کشتار در اتحاد جماهير شوروى در دوران استالين را نشان ميدهد.
نويسنده:ماريو سوسا
مترجم: پيام پرتوى
۵۲ سال براى افشاى يک دروغ!
در تبليغاتى که دمکراسيهاى غربى بر عليه سوسياليسم و اتحاد جماهير شوروى به پيش ميبردند٬ نه تنها براى يافتن حقايق اثرى از علاقه پيدا نميشد بلکه به انکارهاى اتحاد جماهير شوروى نيز توجه اى نميشد.
 
افشاى اکاذيب نشريات هرست در مورد ميليونها انسان از قحطى جان داده در اوکراين٬ سال ١٩٣٤ ٬ ناگزير تا ١٩٨٧ در انتظار ماند! طى اين سالها چندين نسل از انسانها در سراسر جهان تحت تاثير قرار گرفته و به سوسياليسم و اتحاد جماهير شوروى به ديده اى منفى نگاه ميکردند.
 
ويليام هرست در سال ١٩٥١ در خانه خود در بورلى هيلز درگذشت. او امپراطورى رسانه اى از خود بجاى گذاشت که حتى امروز نيز به انتشار پيامهاى ارتجاعى خود در سراسر جهان ادامه ميدهد.
 
در حال حاضر شرکتهاى متعلق به او در شرکت هرست گرد هم آمده اند٬ يکى از شرکتهاى رسانه اى
بزرگ در جهان با ١۰۰ شرکت مختلف که در آن ١٥۰۰۰ نفر به کار مشغولند. اين شرکت دامنه فعاليت خود را در زمينه هاى صدور و توزيع روزنامه ها٬ مجلات و کتب٬ برنامه هاى راديويى و تلويزيونى٬ خبرى و چند رسانه اى گسترش داده است.
 
کارزار فريبکارانه نازيها در مورد اوکراين٬ حتى پس از شکست آلمان نازى در جنگ جهانى دوم٬ همچنان ادامه يافت. انتشار اکاذيب نازيستى توسط سيا و ام آى-۵ انگليسى ادامه يافته و در جنگ تبليغاتى بر عليه اتحاد جماهير شوروى همواره وجود داشته اند. حتى پس از جنگ جهانى و در دوران مک کارتى نيز اين اکاذيب با تيتر «مرگ و مير ميليونها انسان از قحطى در اوکراين» ادامه يافته است.
 
در سال ١٩٥٣ کتابى در مورد اين موضوع٬ اعمال سياه کرملين٬ توسط يک پناهنده اوکراينى٬ جاسوس نازيها و جنايتکار جنگى طى جنگ جهانى دوم٬ اکنون ملبس به لباس دمکراتها و از اعضاى دستگاه ادارى دولت آمريکا٬ منتشر شد·
 
با به روى کار آمدن ريگان در آمريکا و همراه با آغاز کارزار ضد کمونيستى در دهه ٨۰ توسط او٬ داستان «ميليونها انسان جان داده در اوکراين» دوباره از سر گرفته شد. در سال ١٩٨٤ يکى از استادان دانشگاه هاروارد کتابى را٬ با از جمله اکاذيب منتشر شده در روزنامه هاى هرست از سال ١٩٣٤ ٬ با تيتر زندگى بشر در روسيه منتشر نمود. در سال ١٩٨٤ به اکاذيب نازيها و تقلبات دوران دهه٣۰ در آمريکا پوششى دانشگاهى داده شد·
 
در سال ١٩٨٦کتاب ديگرى نيز در اين باب منتشر شد. اين کتاب برداشت غم و اندوه نام دارد و توسط پليس جاسوس در دستگاه امنيتى انگليس٬ رابرت کانکوست٬ در حال حاضر استاد دانشگاه در دانشگاه استانفورد در کاليفرنيا٬ نوشته شد. اين کتاب از طرف موسسه بشدت دست راستى انجمن ملى اکراين سفارش داده شده بود. کانکوست براى انجام اين کار ٨۰۰۰۰ دلار دستمزد دريافت کرد.
 
در سال ١٩٨٦ فيلمى نيز٬ برداشت نوميدى٬ از جمله با کمک نوشته هاى کانکوست و با مخارج اوکراينى هاى هوادار نازيسم در آمريکا٬ ساخته شد. در آنزمان رقم مرگ و مير در اوکراين تا ١٥ ميليون نفر افزايش يافته بود!
 
اما مرگ و مير چندين ميليونى از قحطى در اوکراين٬ منتشر شده در نشريات آمريکايى هرست و ادامه دهندگاه راه او در کتابها و فيملها٬ اکاذيبى بيش نبودند. روزنامه نگار اتحاديه اهل کانادا داگلاس توتتل در کتاب تقلب٬ قحطى و فاشيسم افسانه نسل کشی در اوکراین از هیتلر تا هاوارد منتشر شده در تورنتو در سال ١٩٨٧ ٬ قلابى بودن اين اخبار را با دقت به اثبات رسانده است.
 
از جمله او نشان داده است که تصاوير٬ تصاوير غم انگيز از کودکان باد کرده٬ از انتشارات سال ١٩٢٢ بودند٬ زمانيکه ميليونها انسان در جريان جنگ و قحطى طى تجاوز نيروهاى نظامى ٨ کشورخارجى به اتحاد جماهير شوروى در دوران جنگ داخلى ١٩١٨ – ١٩٢١ کشته شده بودند. داگلاس توتتل منابع گزارشات روزنامه ها و سفرهاى نويسنده را بررسى و معجون و آميزه اين اکاذيب را٬ نوشته شده در نشريات هرست٬ نشان ميدهد.
 
روزنامه نگارى که طى مدت زمانى دراز از مناطقى که ادعا ميشد در آنجا قحطى رخ داده گزارش و تصاوير «ارسال» نموده بود٬ فردى که گفته ميشود توماس واکر نام داشت٬ هرگز در آن مناطق زندگى نکرده بود٬ او فقط بمدت پنج روز در مسکو زندگى کرده بود. اين را روزنامه نگارى به نام لوئيس فيشر٬ مفسر روزنامه د نيشىن برملاء نمود.
 
فيشر اين را نيز افشاء نمود که روزنامه نگارى به نام ام پارروت٬ مفسر واقعى روزنامه هرست در مسکو٬ در مورد برداشتهاى بسيار موفق در اتحاد جماهير شوروى در سال ١٩٣٣ و در مورد شکوفايى يک اوکراين تحت نظر روسيه٬ گزارشاتى به آمريکا ارسال نموده بود اما اين گزارشها هرگز منتشر نشدند.
 
در ادامه نشان داده شد که توماس واکر٬ کارمند روزنامه هاى هرست که در حقيقت رابرت گرين ناميده ميشد٬ يک محکوم فرارى از زندان کلورادو بود. واکر٬ با نام مستعار گرين٬ هنگام بازگشت به آمريکا دستگير و در دادگاه به اينکه هرگز در اوکراين نبوده است اعتراف نمود·
 
توجه داشته باشيد٬ ابتدا در سال ١٩٨٧ بود که شرايط براى پى بردن به حقايق در مورد ميليونها انسانى که در دهه١٩٣۰ در اوکراين از قحطى جان داده بودند٬ که از «اعمال سياستهاى استالين» ناشى شده بود٬ فراهم آمد·
 
به ميليونها ميليون انسانى فکر کنيد که هرست نازيست٬ جاسوس پليس کانکوست و بسيارى ديگر٬ با اکاذيب و گزارشات تقلبى خود تحت تاثير خود قرار داده اند. در حال حاضر نيز داستانهاى هرست –ه هوادار نازيسم٬ منتشر شده در کتابها در سوٸد٬ براى مثال در کتاب پيتر انگلوند نامه از نقطه صفر مورد استفاده قرار ميگيرد.
 
نشريات هرست در بسيارى از شهرهاى بزرگ و دفاتر خبرى در آمريکا با بهره بردارى از جايگاه انحصارى خود در دنياى مطبوعات٬ در سراسر جهان به بلند گوى گشتاپو مبدل شدند. در جهانى که رسانه هاى خبرى توسط سرمايه هاى مونوپولى اداره ميشوند٬ اکاذيب مطبوعات هرست در سراسر جهان٬ در بسيارى از نشريات٬ ايستگاههاى راديويى و بتدريج ايستگاههاى تلويزيونى به حقيقت مبدل شدند.
 
سيا در پايان جنگ جهانى دوم٬ با انحلال گشتاپو٬ وظيفه جنگ تبليغاتى بر عليه سوسياليسم و اتحاد جماهير شوروى را بر عهده گرفت. کارزارهاى ضد کمونيستى در مطبوعات آمريکايى در ابعادى وسيع ادامه يافت. «معاملات بر اساس معمول»٬ ابتدا گشتاپو سپس سيا.
 
رابرت کانکوست- خالق افسانه
در اين رابطه بجاست فردى را٬ يک کودک نازپرورده براى سرمايه دارى٬ حضور شما معرفى نماييم· فردى که در اين زمينه سزاوار برخى از توجهات خاص است و از او در مطبوعات سرمايه دارى غالبا نقل قول ميشود· نام او رابرت کانکوست و بدفعات در اين مورد «مرگ ومير ميليونها انسان در اتحاد جماهير شوروى» نوشته و سخن گفته است· او در اين زمينه «پدر» اصلى قلمدا ميشود.
 
کانکوست در درجه اول بخاطر کتابهاى خود ترور بزرگ ١٩٦٩ و برداشت غم و اندوه ١٩٨٦مشهور شده است٬ او در مورد ميليونها انسان کشته شده در اردوگاههاى کار اجبارى و ميليونها قربانى٬ طى پاکسازيها در اتحاد جماهير شوروى در پايان دهه١٩٣۰ ٬ مينويسد.
 
منابع او اغلب پناهدگان متعلق به احزاب دست راستى اوکراينى هستند٬ پناهنده گانى که طى جنگ جهانى با نازيها همکارى مينمودند. بسيارى از قهرمانان کانکوست جنايتکاران جنگى شناخته شده اى هستند که در کشتار يهوديان در اوکراين شرکت و آنرا رهبرى نمودند.
 
سبک نگارش کتابهاى کانکوست بشدت ضد کمونيستى و با تعصب و کوته فکرى در کلاس خودش قوام يافته است. او در سال ۱۹۶۹ در کتاب خود رقم مرگ و ميرهاى ناشى از قحطى در اتحاد جماهير شوروى را٬ ١٩٣٢-٣٣ ٬ حدود پنج تا شش ميليون اعلام نمود· نيمى از آنها در اوکراين· در سال ١٩٨٣ طى دوران هيستريک و ضد کمونيستى حکومت ريگان٬ او سالهاى وقوع قحطيها را تا ١٩٣٧ گسترش و رقم کشته ها تا ١٤ ميليون نفر افزايش داد!
 
از اقدام او قدردانى بعمل آمد . در سال ١٩٨٦ وظيفه نوشتن بخش اصلى کارزار ريگان به مردم آمريکا بر عهده کانکوست نهاده شد. او در اين کتاب به مردم آمريکا ميگويد که چه بايد بکنند٬ اگر آمريکا توسط ارتش سرخ اشغال بشود! اين کتاب چه بکنيد وقتى که روسها مياند: يک راهنماى زنده ماندن نام دارد. کارى عجيب براى يک مورخ.