ویدیو

در ضرورت الغاء دستگاه روحانیت » سخنرانی وزیر فتحی در دالاس»

 
این فیلم ، بخشی از سخنرانیِ وزیر فتحی تحت عنوانِ «موانعِ سازمان‌یابی و رهائیِ کارگران» است که به مناسبتِ روزِ جهانیِ کارگر در ماهِ می ۲۰۱۴ در دالاسِ تگزاس ایراد شده است و از آن‌جایی که نظرات و مواضعِ مشخص و مهمی را در ضرورتِ الغاء دست‌گاهِ روحانیت مطرح می‌کند، این‌جا و به این ترتیب به طورِ جداگانه و مستقل در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.