افزایش سود مجتمع صنعتی نظامی٬ افزایش هزینه تلفات نظامی

افزایش سود مجتمع صنعتی نظامی٬ افزایش هزینه تلفات نظامی
نویسنده: جیمز پتراس
برگردان: آمادور نویدی
مقدمه
در دو جنگ بزرگی که دولت آمریکا راه اندازی کرد دو ذینفع اصلی وجود دارد: یکی داخلی و دیگری خارجی. در پانزده سال گذشته سه تولید کننده بزرگ داخلی سلاح٬ لاکهید مارتین٬ نورثروپ گرومن و ریتیون رکورد بازده را برای سرمایه گذاران٬ مدیران اجرایی و بانک های سرمایه گذار شکسته اند.
رژیم اسرائیل٬ از طریق سلب مالکیت فلسطینی ها با گسترش قلمرو و موقعیت خود بعنوان هژمون منطقه ای ذینغع خارجی جنگ است. اسرائیل از حمله آمریکا که منجر به نابودی عراق٬ متحد عمده فلسطین شد بهره برده است. حمله آمریکا پوششی برای گسترش عظیم شهرک سازی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطنیان فراهم آورد. واشنگتن در طول حمله و اشغال با برنامه ریزی دقیق زیرساخت مدنی و نیروهای نظامی عراق را نابود کرد٬ بافت دولت وجامعه مدرن آنرا تکه تکه کرد. با انجام اینکار٬ اشغال آمریکا یکی از رقبای اصلی منطقه ای اسرائیل را حذف کرد.
از لحاظ هزینه٬ صدها هزار سربازی که در مناطق جنگی خدمت کرده اند مبتلا به آسیب های روانی و فیزیکی شدید گشته اند٬ در حالی که هزاران نفر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق بیماری همه گیر خودکشی سربازی جان سپرده اند. حمله و اشغال عراق سه تریلیون دلار برای آمریکا خرج برداشته و شمارش هنوز هم ادامه دارد. علیرغم هزینه بسیار زیادی که برای آمریکایی ها داشته٬ مجتمع صنعتی نظامی و هیئت قدرتمند طرفدار اسرائیل(در کنگره آمریکا- م) خواهان ادامه اقتصاد جنگی دولت آمریکا – تضعیف شبکه امنیت اجتماعی داخلی و استاندارد زندگی میلیونها نفر آمریکایی هستند.
هیچ فعالیت اقتصادی صلح آمیزی نمیتواند رقیب سود بسیار زیادی شود که مجتمع صنعتی نظامی در زمان جنگ از آن لذت میبرد. این لابی قدرتمند برای حفظ بودجه عظیم پنتاگون همچنان به ایجاد جنگهای ادامه دار جدید اصرار دارد. به همین گونه برای هیئت قدرتمند هوادار اسرائیل(در کنگره آمریکا- م)٬ هر گونه مذاکرات اساسی دیپلوماتیک صلح آمیز در خاورمیانه به معنی پایان دزدی آشکار سرزمین(فلسطینیان- م)٬ کاهش یا جلوگیری از انتقال سلاح های جدید و تضعیف بهانه برای تحریم یا حمله به کشورهایی مثل ایران است٬ که مخالف دیدگاه «اسرائیل بزرگ» تل آویو٬ و بدون رقیب در منطقه است.
هزینه تقریبا ۱۵ سال جنگ بر وزارت خزانه داری/اقتصاد و رأی دهندگان آمریکایی بشدت سنگینی میکند. جنگ ها شکست ملالت انگیز اگر نه شکست آشکار بوده اند. درگیریهای فرقه ای جدید سربرآورده در سوریه٬ عراق٬ و اکنون٬ در اکراین- فرصتهایی برای صنعت نظامی آمریکا و لابی های طرفدار اسرائیل برای کسب سود و قدرت بیشتر است.
هزینه های وحشتناک رو به افزایش گذشته و ادامه دار جنگ٬ راه اندازی مداخله نظامی جدید را برای میلیتاریست های(هواخواه توسعه یا سیاست نظامی) اسرائیل و آمریکا سخت تر میکند. عموم آمریکا نارضایتی گسترده را ناشی از فشار جنگهای اخیر ابراز میکند و نشان میدهد که هیچ علاقه ای برای جنگهای جدیدی ندارد که بنفع مجتمع صنعتی نظامی و تقویت بیشتر اسرائیل است.
سود حاصل از جنگ
قدرت و نفوذ مجتمع صنعتی نظامی در ترویج جنگ های ادامه دار منجر به نرخ فوق العاده سود شده است. طبق یک مطالعه اخیر توسط مورگان استنلی(ذکر شده در بارون ۹/۶/۲۰۱۴ ٬ ص ۱۹)٬ سهام سه تولید کننده بزرگ سلاح آمریکایی در بیش از پنجاه سال گذشته٬ به ۲۷/۶۹۹ درصد در مقابل ۶/۷۷۷ درصد برای بازار گسترده افزایش یافته است. در سه سال گذشته به تنهایی٬ ریتیون ۱۲۴ درصد٬ نورثروپ گرومن ۱۱۴ درصد و لاکهید مارتین ۱۴۹ درصد برای سرمایه گذاران خود سود داشته است.
رژیم اوباما با یک نمایش بزرگ عمومی از کاهش بودجه نظامی از طریق لایحه تخصیص بودجه سالانه صحبت میکند٬ و سپس٬ برمیگردد و اعلان بودجه مکمل اضطراری برای پوشش هزینه های این جنگها میکند… بنابراین٬ در حالی که پرچم «کاهش هزینه» را برداشته و تکان میدهد در واقع هزینه های نظامی افزایش می یابد. نمایش تئاتر اوباما مجتمع صنعتی نظامی را با سود فربه ساخته است.
سود حاصل از جنگ با مجموعه ای از مداخلات نظامی (ادامه دار) در خاورمیانه٬ آفریقا و جنوب آسیا افزایش یافته است. لابی صنعت(صنایع) نظامی به تصمیم گیرندگان کنگره و پنتاگون فشار وارد می آورد تا با لابی طرفدار اسرائیل برای ترویج حتی مداخله مستقیم نظامی عمیق تر آمریکا در سوریه٬ عراق و ایران ارتباط برقرار سازد. روابط بین اسرائیل و صنایع نظامی آمریکا در واشنگتن٬ قدرت سیاسی رو به رشد خود را در همکاری با مداخله گران لیبرال و نومحافظه کاران تقویت میکنند. آنها به اوباما برای بمباران نکردن سوریه و خروج پرسنل نظامی از عراق و افغانستان حمله میکنند. آنها حال برای اعزام دوباره پرسنل نظامی آمریکا به عراق و درخواست مداخله در اکراین هیاهو براه انداخته اند. اوباما استدلال کرد که علیرغم تقاضای مجتمع صنایع نظامی٬ جنگ های پروکسی(نیابتی) بدون دخالت مستقیم پرسنل نظامی آمریکا نیاز به هزینه های سنگین ندارد. رژیم اوباما خروج از عراق و افغانستان را همچون گامی ضروری برای کاهش تلفات نظامی و مالی آمریکا معرفی کرده است. این در پاسخ به فشار وال استریت برای کاهش کسری بودجه بود. تلاش اوباما برای پیوستن به تقاضای بخش مالی آمریکا به ازای کاهش سود بالقوه مجتمع صنعتی نظامی و همچنین خشم و حقارت اسرائیل و طرفداران افراطی او در کنگره آمریکا آمده است.
مبارزه برای بودجه نظامی: باز نشستگان نظامی در برابر مجتمع صنعتی نظامی آمریکا و لابی اسرائیل
مجتمع صنعتی نظامی آمریکا و همدستان صهیونیست آنها در برابر فشار رو به افزایش داخلی برای کاهش کسری بودجه و هزینه نظامی٬ جهت حفظ سهم خود٬ مشغول مبارزه برای حذف برنامه های طراحی شده در خدمت به نیاز سلامت و بهداشت پرسنل نظامی فعال و بازنشسته هستند. افزایش هزینه های معلولین ناشی از جنگهای اخیر برای دهه ها ادامه خواهد داشت. انتظار میرود هزینه سلامت سربازان جنگی به دو برابر یعنی ۱۵ درصد بودجه دفاعی در پنج سال آینده برسد. طبق گفته تحلیگران مالی٬ هزینه عظیم عمومی برای پرسنل و باز نشستگان نظامی به معنی «اخبار بد برای سهام دفاعی» است(بارون٬ ۹/۶/۲۰۱۴).
به این دلیل است که چرا صنایع نظامی تحت بهانه مبارزه با فساد٬ بی کفایتی و کیفیت پائین خدمات در مقایسه با «بخش خصوصی»٬ مشوق بسته شدن بیمازستانهای دولتی سربازان بازنشسته و کاهش مزایای بازنشستگی هستند. همان جنگ سالاران شرکتهای بزرگ و لابی پر هیاهویی که در خط مقدم مبارزه برای کاهش بودجه مراقبت های پزشکی سربازان٬ ارسال دوباره پرسنل نظامی آمریکا به عراق و جنگهای جدید در سوریه و اکراین هستند٬ جایی که جان٬ جسم و سلامت روانی جوانان در معرض خطر بزرگ است. اقتصاد دانان مدتها پیش اظهار داشته اند که هرچه دلار بیشتر برای مراقبت های پزشکی سربازان جنگی و بازنشسته ها خرج شود٬ هزینه کمتری برای مصالح(سلاح- م)٬ کشتی ها و هواپیماهای جنگی اختصاص داده میشود. امروز بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار جهت خدمات درمانی مجروحین و دوا و داروی سربازان بازنشسته جنگ های افغانستان و عراق در دراز مدت تخمین زده شده است.
جنگ سالاران شرکتهای بزرگ اصرار دارند که کنگره هزینه پرداخت ویزیت دکتر٬ ثبت نام و خدمات تخفیفی سربازان جنگی٬ بازنشسته ها و پرسنل فعال در حال خدمت و ثبت نام کرده در برنامه های بیمه بهداشتی٬ مثل ترای کر(مراقبت سه جانبه)٬ همچنین دسترسی محدود به امور باز نشستگان ارتش را افزایش دهد.
جنگ و جدل برای مخارج پنتاگون مبارزه بر سر جنگ یا عدالت اجتماعی است: خدمات بهداشتی و درمانی پرسنل نظامی و بازنشسته علیه برنامه های سلاح جنگی است که شرکتهای بزرگ صنعت نظامی را از سود فربه ساخته است.
 
جیمز پتراس استاد بازنشسته جامعه شناسی ( بازنشستگان ) بارتل در دانشگاه بینگهامتون٬ نیویورک و استادیار دانشگاه سنت مری٬ هالیفکس٬ نوا اسکوشیا٬ در کانادا است که مقالات زیادی در مورد مسائل سیاسی خاورمیانه و آمریکای لاتین منتشر کرده است. او ۵۰ سال صاحب عضویت در مبارزه طبقاتی، مشاور بی زمین و بیکاری در برزیل و آرژانتین٬ و یکی از همکاران نویسندگان کتاب جهانی شدن بدون نقاب از (زد کتاب ) است.
 
برگرفته از گلوبال ریسرچ