گوناگون

سنگ تمام

سنگ تمام

سرمایه»ی بی‌لگام

برده جهان زیر گام

در ره مردم دریbarzin28uzu

نهاده سنگ ِ تمام…

در گذری این چنین

زائران کوربین،

باز زنند تیر کین

از یسار واز یمین

بر لنین و استالین!

جعفرمرزوفی(برزین آذرمهر)