گوناگون

انکارِ انکار…

انکارِ انکار…

پیر عنکبوت ها

               که تنند تار،

تا زنند

         پروانه‌ها به دار؛

انکار می کنند

         که با غرشِ بهار

این تار‌ها شود

     به در و دشت

               تارو مار!

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)