گوناگون

دو کبوتر

 
دو کبوتر
۱ــ: «نشسته ،برف سنگین ،روی بیشه

که از هُرم باهارون اُو* نمی شه»
۲ــ: « می شه اُو، گر بلوری، مثل شیشه

چو اُفتو، برشب مو، خیره می شه»
جعفرمرزوقی(برزین آذرمهر)
*اُو=آب **اُفتو=آفتاب