ویدیو

کاری از کارگاه هنر و ادبیات کارگری، به پاس احترام رفقای کارگری که در معادن سوما در ترکیه به قتل رسیدند.

کاری از کارگاه هنر و ادبیات کارگری، به پاس احترام رفقای کارگری که در معادن سوما در ترکیه به قتل رسیدند.

***