سياسی

گزارشي از برگزاري شب همبستگي سنديكاهاي فرانسه با كارگران ايران با شركت علي نجاتي كارگر اخراجي و رئيس هيئت مديره سنديكاي هفت تپه

گزارشي از برگزاري شب همبستگي سنديكاهاي فرانسه با كارگران ايران با شركت علي نجاتي كارگر اخراجي و رئيس هيئت مديره سنديكاي هفت تپه

گزارش خبري ارسال شده از پاريس
شب همبستگي سنديكاهاي فرانسوي با كارگران ايران در پاريس
جلسه با سخنان نمايندگان سنديكاهاي فرانسوي كه برگزاركنندگان اين شب همبستگي نيز بودند آغاز شد پس از خوش آمد گوئي از طرف مسئولان سنديكا هاي فرانسوي هر يك از نمايندگان اتحاديه هاي كارگري فرانسوي اشارات كوتاهي نمودند و بر اهميت همبستگي با مبارزات سنديكاهاي كارگري در ايران تاكيد كردند، پس از آن يك دقيقه سكوت به ياد تمام فعالين سنديكائي كه جان خود را در راه مبارزات اتحاديه اي از دست داده بودند ، گزارش كوتاهي از فعاليت سنديكاهاي كارگري در ايران بزبان فرانسه ارائه شد.
سپس علي نجاتي نماينده كارگران هفت تپه شروع به سخنراني كرد، علي نجاتي ابتدا به معرفي بسيار كوتاهي از خود پرداخت و از برگزار كنندگان و مدعوين حاضر در شب همبستگي براي برگزاري اين جلسه تشكر نموده و از اينكه يك نماينده اخراجي كارگران هفت تپه را به اين شب همبستگي دعوت نمودند تشكر نمود.
علي نجاتي در ابتدا اول ماه مه روز جهاني كارگران را به همه كارگران جهان تبريك گفته ودر ادامه سخنانش در ارتباط با كارگران سنديكاي نيشكر هفت تپه تاكيد كرد كه او بخاطر دفاع از منافع اقتصادي و معيشتي كارگران نيشكر هفت تپه اخراج و مورد بي عدالتي قرار گرفته است.
كارگران هفت تپه در سال ٧٨ بدليل عدم پرداخت دستمزدهاي كارگران از سوي كارفرماي دولتي و مباحثاتي از قبيل سوددهي پائين كارخانه كه از مشخصا سوي مديريت كارخانه طرح ميشد، شغلشان مورد تهديد قرار گرفته و به اين علت مدت ٥٢روز دست به اعتصاب زدند، او در ادامه صحبت هايش به مشگلات زمان اعتصاب و نگراني هاي كارگران و خانواده هايشان اشاره كرد و ازجمله كه با اشكالات فراوان و با وجود بدي راه و امكانات خود را به شهر شوش رسانده و فرياد ميكردند: «كارگر هفت تپه ايم، گرسنه ايم گرسنه ايم» اين شعار در آن دوره بسيار بر سر زبانها افتاده بود.
در ادامه اعتراضات و اعتصابات همراهي خانواده هاي كارگران و همشهري ها و ساكنان منطقه از كارگران اعتصابي بسيار قابل توجه بود، شعار زنان كارگران كه فرياد ميكردند»بچه گرسنه وعده سرش نميشه» از مهمترين شعارهاي آندوره بود، در آن زمان مسائلي در رابطه با درگيري ها و در حاشيه اين اعتراضات صنفي و معيشتي پيش آمد كه منجر به دخالت نيروهاي انتظامي گرديد و نجاتي گفت، ماموران انتظامي ما را بدليل دفاع از منافع كارگران و خانواده هايشان و حقوقشان مورد حمله قرار دادند، در اين اعتصاب كارگري ٥٢ روزه خواسته هاي كارگران اعم از حقوق معوقه، حق همسر و اضافه كردن آن از ٢٠٠٠ تومان به ١٥٠٠٠ تومان مطرح كرديم كه در اثر مقاومت و همبستگي كارگران به اين هدف نيز رسيدم، اين چانه زني ها(مذاكرات صنفي) ازسوي نمايندگان كارگران با كارفرماي دولتي صورت ميگرفت كه سر آخر موفقيت آميز هم بود.
از ديگر پيروزي هاي اين اعتصاب اضافه كردن ٦٧ هزارتومان به دستمزدها و رسمي كردن تعداد قابل توجهي از كارگران قرارداد موقتي بودكه توانستند قرارداد دائم دريافت دارند.
در اين اعتصاب ما مجمع عمومي تشكيل داديم كه كارگران در آن خواستار ايجاد تشكل مستقل كارگري از كارفرما شدند و خواستار شدند كه نمايندگان كارگران مستقيما توسط خود كارگران انتخاب شوند، از اوايل ١٣٧٩ سنديكاهاي مستقل همه از سوي دولت منحل اعلام شدند و جايگزين آنها شوراهاي اسلامي تحت نظارت دولت و غير مستقل شدند.
من قبلا بايد به مسئله شوراهاي اسلامي اشاره اي ميكردم، بهرحال چند سال قبل از اين اعتصابات كارگران طوماري تهيه كردند با اين محتوي كه شوراهاي اسلامي از منافع كارگران دفاع نمي كنند و ما تشكلي كه از منافعمان دفاع نمي كند، نمي خواهيم اين طومار را ١٨٠٠ كارگر امضا كردند و اين طومار به استانداري اهواز ارسال شد و در اهواز نيز تائي شد كه كارگران ميتوانند هر تشكلي كه ميخواهند تشكيل دهند.
وقتي كارگران مصمم به تشكيل تشكل مستقل كارگري شدند در يك مجمع عمومي كه در مسجد كارخانه تشكيل داديم و بعد از راي گيري تصميم گرفته شد، هيئت بازگشائي تشكيل شود كه نه نفر به نامهاي، علي نجاتي نيكوفر، رضا رخشان و … انتخاب شدند و نامشان راسما اعلام شد
در اين مجمع حدود ٤٣٠ نفر از كارگران شركت كردند و بيش از دو هزار نفر انرا امضا كردند، سپس از كارگران خواسته شد براي عضويت در هيئت مديره كانديد شوند
لازم به ياد آوري است ما در تاريخ دوم تا سوم آذر هشتاد و شش به اداره اطلاعات احضار شديم و برايمان پرونده اي به عنوان محرك كارگران و ايجاد آشوب در شهر تشكيل شد و سپس مارا دستگير نمودند تعداد بازداشتي ها نمايندگان كارگران به شش نفر ميرسيد.
او در ادامه صحبت هايش گفت، بازگرديم به اعتصابات، اعتصاب كارگري با موفقيت به پايان رسيد و مطالبات عقب افتاده را دريافت كرديم و ديگر خواسته هايي كه فبلا با آن اشاره كرديم نيز بدست آورديم.
پس از اعتصابات موفقيت آميز كارگران به سركارشان برگشتند اما نمايندگان كارگران به نشستهاي خود ادامه دادند تابر اثر اصرار كارگران كه خواستار تشكيل سنديكاي خود بودند، سي نفر از كارگران خود راكانديد هيئت مديره سنديكا كردند و در آبان هفتاد و هشت عليرغم فشارهاي كارفرما و مسئولان منطقه توانستيم با قراردادن صندوقهاي راي و با شركت كارگران در عرض چهار ساعت هزار و دويست راي جمع آوري و آرا شمرده شد و نمايندگان كارگران مركب از نه نفر و ديگر اعضاي علي البدل از سوي كارگران انتخاب شدند
پس از انتخابات اولين صورتجلسه هيئت مديره تنظيم شد، در اين جلسه در خصوص تنظيم و تقسيم وظايف اعضا بحث شد و تصميم گيري شد.
پس از اين جلسه عمر هيئت مديره كارگران هفت تپه كوتاه بود و پس از چهار ماه اعضا دستگير و من را به عنوان رئيس هيئت مديره دستگير و به زندان انفرادي اهواز منتقل شدم ، من را بجرم فعاليت سنديكائي براي منافع كارگران پس از بيست و چهار سال سابقه كار در هفت تپه اخراج شدم و ديگر نمايندگان نيز اخراج شدند و به شش ماه زندان محكوم شديم در همين زمان رضا رخشان نيز از كار اخراج گرديد.
من را در زمان بازداشت در حاليكه در زندان بودم احضاريه اي از سوي دادگاه انقلاب دزفول دريافت كردم و سپس در دادگاه تجديد نظر دزفول بنابر درخواست دادستان به يكسال حبس محكوم شدم
در ارتباط با كارگران ايران علي نجاتي گفت بدليل امكانات اينترنتي و تلفن همراه خبررساني با سرعت بالائي صورت ميگيرد، به اين ترتيب روشن است كه همه ميدانيد وضعيت كارگران در ايران اصلا خوب نيست، قرارداد هاي موقت و سفيد امضا و دستمزدهاي معوقه و كارخانجات نيمه تعطيل وضعيت معيشتي كارگران را بشدت ناگوار كرده است، براي مثال تعداد كارگران نيشكر هفت تپه قبلا شش هزار و پانصد كارگر بود كه اگر كارگران ني بر را نيز در فصولي به آن لضافه ميكرديم تعدادشان ده هزار نفر ميرسيد، امروز اما تنها هزار و هشتصد كارگر در آن كارميكنند، اين وضعيت در مورد كارخانه مهم كاغذ سازي منطقه نيز صدق ميكند.
اما عليرغم تمام مشكلات ذكر شده كارگران ايران فعاليت هاي اقتصادي و معيشتي خود را دارند و براي رسيدن به اين اهداف و دفاع از منافع كارگران آنان دستگير و زنداني ميشوند كه بخشي از اسامي آنان را نام ميبرم (اسامي تعدادي از نمايندگان كارگران توسط ايشان ذكر شد كه در راه دفاع از منافع كارگران در زندان بسر مي برند)
آنها با وجود مشكلات و تهديد ها براي منافع كارگران و عدالت اجتماعي و برعليه جهان سرمايهداري مبارزه ميكنند.
پس از استراحت كوتاهي بخش پرسش و پاسخ شب همبستگي با فعالين سنديكائي ايران آغاز شد و از سوي شركت كنندگان در جلسه سوالاتي در مورد وضعيت زندگي و معيشت كارگران ايران مطرح شد كه توسط علي نجاتي به آنها پاسخ گفته شد.