ویدیو

موانع سازمانیابی و رهائی ِ کارگران سخنرانی وزیر فتحی بمناسبت روز جهانی کارگر در دالاس -4 می 2014

موانع سازمانیابی و رهائی ِ کارگران
سخنرانی وزیر فتحی بمناسبت روز جهانی کارگر در دالاس -4 می 2014