سياسی

در باره مصاحبه منصور اسانلو و تلوزیون اندیشه

احمد مزارعی

دید گاهها اهداف وعملکرد متضاد افراد بیانگر اختلافات مواضع و شرایط زندگی طبقاتی میاشد که این افراد در ان قرار دارند وجامعه ر ا تشکیل میدهند

در صورت بندی های اجتماعی اقتصادی متضاد همچون نظام سر مایه داری منافع طبقات حاکم و طبقات ستمکش کاملا در نقطه مخالف یکدیگر قرار دارند.

منافع طبقه حاکم واستثمارگر یعنی سرمایه داران ، حفظ مناسبات مناسبات تولیدی و تشدید وتشدید شکل بهره کشی موجود را ایجاب میکند و بر عکس طبقه ستمکش وبهره ده درست در نقطه مخالف قرار داشته وخواستار تغییر وتحول ورهائی از وضع موجود است . لنین.

نباید تصور کردکه تمام نمایندگان دموکراسی ،دکاندار یامفتون دکانداران هستند ، اینان از نظر معلومات وموقعیت فردی خویش میتوانند زمین تا آسمان با انها تفاوت داشته باشند ،عاملی که انها را به نمایندگان خرده بورژوا مبدل میسازد ،این است که مغز انها نمیتواند از حدی که خرده بورژوا در زندگی خود قادر به گذشتن از ان نیست فرا تر رود،وبدین جهت در زمینه تئو ریک به همان مسائل وراه حلهائی میرسد که خرده بورژوا به حکم منافع مادی ومو قعیت ا جتماعی خود در زمینه پراتیک به آن میرسد . بطور کلی رابطه میان نمایندگان سیاسی و ادبی یک طبقه با خود طبقه ایکه نمایندگی ان را دارد نیز بر همین منوال است. مارکس .

بر این اساس نمایندگان طبقات زحمتکش نمیتوانند برای برقراری عدالت اجتماعی در کنار نماینگان امپریالیست و سرمایه داران غارتگر قرار بگیرند زیرا هر کدام انها دارای منافعی متضاد با دیگری است ، و به صرف» کارگر» بودن دلیلی بر حافظ منافع کارگران بودن نمیتواند باشد .وبنا به همین دلایل است که تلوزیون اندیشه خطوط قرمزی دارد که مطابق با منافع طبقاتی دارندگان و گردانندگان ان است.

خط قرمز های تلوزیون اندیشه :

* عدم اسائه ادب به خاندان «جلیل سلطنت

* عدم مخالفت با تحریمها علیه ایران ،زیرا تحریم در زمان مصدق موثر واقع شد و کمک کرد تا شاه به قدرت بازگردد
* عدم هرگونه بحثی در ضدیت با» دولت اسرائیل»
* عدم حمله به دولت آمریکا ، بویژه اینکه فرزند آقای فروزنده متولد آمریکا بوده و ایشان نمی پذیرد که به وطن دومش پسرش ، یعنی آمریکا اهانت شود

اگر کسی به برنامه های تلوزیون اندیشه نگاه میکرد میدید که انها سرودهای متعلق به روزهای انقلاب شکوهمند بهمن پخش میکنند ویا کسانی در تلوزیون برنامه اجرا میکردند که گویا «چپ و سوسیالیست» هستند اما این ورشکستگان جرات نمیکردند از خطوط قرمز مشخص شده تلوزیون گامی فراتر نهند ، انها اجازه داشتند تنها بر علیه رژیم ج ا ، صحبت کرده و بر اساس سیاست «رژیم چینج» امریکا خواستار سرنگونی آن شوند(1 )،این است راز سر به مهر سرودهای انقلابی روزهای شکوهمند انقلاب پیروزمند بهمن ،که از طرف مدیریت تلوزیون پخش میشد و سرود انترناسیونال ضد کمونیستهای نان به نرخ روز خور، در حقیقت این سفللگان ضد چپ به ساز مدیر تلوزیون میرقصیدند و به این گفته لنین جرات نمیکنند فکر کنند، که «مبارزه با ارتجاع از مبارزه با امپریالیسم جدا نیست» . این ضد کمونیستها انهمه جنایات امپریالیسم امریکا در سراسر منطقه و جهان ، جنایات روز مره اسرائیل در حق مردم مظلوم فلسطین ، جنایت غیر قانونی تحریمها بر علیه ایران و خیانت خاندان سلطنت بر علیه ملت ایران را مسکوت میگذارند ، وعجب اینکه این بیشرمان در ابتدای برنامه اشان از سرود انترناسیونال ، که به معنی اتحاد و همبستگی زحمتکشان جهان بر علیه امپریالیسم ارتجاع صهیونیسم وهرگونه بیعدالتی میباشد، استفاده میکنند که درست نقطه مخالف خط سرخهای تلوزیون اندیشه میباشد ، ولی مدیریت تلوزیون از سرودهای انقلابی برای نعل وارونه زدن استفاده میکند.

این ورشکستگی ودرماندگی هر ادم ترقیخواهی است که برای تبلیغ اندیشه های عدالت خواهانه و انسانی خود ب

دریوزگی استعمارگران برود .

حقیقت اینست که تا کنون ادمهای زیادی به خارج امده و برای سرپوش گذاشتن بر نکبت سفلگی خود از نام این و

ان شخصیت ویا شخصیتهای مبارز وشرافتمند سوء استفاده کرده اند در حالیکه شخصیتهای مذکور هیچوقت از این خود فروختگان نپرسیده اند «خرت چند بزت چند» ، کسانی که با تحمل انواع مشقات حتی درزندانهای استبداد، ودر سنین

بالا حاضر نشدند پایشان را از وطنشان بیرون کذاشته ودر کنار ملت ستمدیده خود ایستادند .تلوزیونها و مو سسات گونا گون سلطنت طلب ، رادیو امریکا بی بی سی ودهها مئوسسه ومراکز وابسته به استعمار چند هفته ای از این سفلگان و درماندگان سوء استفاده تبلیغاتی کرده ،و ی را قهرمان ملی ازادیخواه و….نامیده چند دلاری هم در جیبشان میگزارند، سپس انانرا همچون تفاله به کناری انداخته وانان نیزهمانند دهها وصدها نفردیگرابرو باخته به مانند کالائی بی مصرف روال زندگی نکبتبار خودرا طی میکنند .سر نوشت اقای اسانلو نیز بهتر از این نخواهد بود ،اینها مردگان، هیچ نیستند وهیچ نقشی درجامعه هم ندارند.

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود میبری و زحمت ما میداری

ملت بزرگ ایران وبه همراه ان طبقه کارگر ایران با سابقه بیش از یک قرن مبارزه در عرصه های گوناگون انچنان نیروی سهمگینی شده که عو عوی هیچ سگ وسوتکی هیچ تاثیری نمیتواند بر مسیر ازادیخواهانه او داشته باشد ، الگوی مبارزاتی ملت ما خود فروختگان به حارترین وابستگان به امپریالیسم امریکا و اسرائیل نمیتوانند باشند .

ما در تاریخ معاصر خود قهرمانان وبزرکمردانی همچون ستارخان حیدر عمواوغلی دکتر ارانی خسرو روزبه دکتر محمد مصدق دکتر حسین فاطمی کریمپور شیرازی خسرو گلسرخی و دانشیان را داریم که با مبارزات سر سختانه خود راه ازادی استقلال وعدالت اجتماعی را به ما نمایاندند ، امروز ملت بزرگ ایران با داشتن انهمه تجربیات تاریخی ، مبارزات ضد استعماری وفذاکاریهای عظیمی که در دهه های اخیر ازخود نشان داده این امادگی را دارد که هم حکومت ارتجاعی موجود را تغییر داده وهم اینکه همه توطئه های امپریالیستها ی ازمند وغارتگر را خنثی کند ، عمله های خود فروخته استعمار و ضد کمونیستهائی که به منشه امیر اسرائیلی ، اکرمن امریکائی و سایر مزدوران تجزیه طلب دخیل بسته اند ، بدانند که بجز ننگ ونفرت طرفی بر نخواهند بست.

هفدهم می 2014