سياسی

هفتاد سال پس از استالينگراد

به نقل از نشريه کارگر
ارگان رسمى حزب کمونيست سوئد (م.ل)
مترجم: پيام پرتوى
در ٢ فوريه ۱٩٤٣ ته مانده نيروهاى نظامى آلمان٬ محاصره شده در استالينگراد٬ تسليم شدند. پيروزى کامل اتحاد جماهير شوروى بر بهترين نيروهاى برگزيده هيتلر به يک واقعيت مبدل شده بود.
ارتش اتحاد جماهير شوروى براى دومين بار متوالى به جهان نشان داد که مغلوب نمودن نازيها امکان پذير بود. جهان در نبرد بزرگ مسکو شکست نيروهاى نظامى نازيها و عقب نشينى اجتناب ناپذير آنان را٬ تا صدها کيلومتر٬ مشاهده نموده بود. در آنزمان انسانهاى عاشق آزادى اميد تازه اى براى شکست کامل نازيها بدست آورده بودند. پيروزى در استالينگراد آن اميد بود!
از پيش از ٣۱ ژانويه ۱٩٤٣ بزرگترين لشگر آلمانى در استالينگراد با مارشال فون پاولوس در راس آن تسليم شده بود. در استالينگراد در مجموع ٢٤ ژنرال٬ ۱۰۰۰۰ افسر و بيش از ٨۰۰۰۰ سرباز آلمانى به اسارت گرفته شده بودند.
نبرد استالينگراد در ۱٧ ژوئن ۱٩٤٢ آغاز شد. جنگى وحشتناک٬ در جبهه اى تا ٨۰۰ کيلومتر٬ ارزيابى شده در هر دو طرف٬ تقريبا ٢ ميليون سرباز براى بقاى خود ميجنگيدند. نازيها به منظور در هم شکستن ديوار دفاعى شورويها تمام دارايى خود را سرمايه گذارى نموده بودند.
نيروهاى نظامى آلمان به تبليغات نازيها در مورد پيروزى بر مردم عقب مانده شوروى و منابعى که جهت بدست آوردن وجود داشت ايمان کامل داشتند. در سمت مقابل سربازان شوروى در مبارزه اى ويرانگر براى آزادى و کشور سوسياليستى ميجنگيدند.
نبرد استالينگراد زمانى رخ داد که شوروى به توليد تجهيزات جنگى روى آورده بود. توليد همه نوع سلاح جنگى ضرورى با بهترين کيفيت به بالاترين ميزان خود دست يافته بود٬ بخشهاى جديدى تاسيس و سربازان و افسران تجربيات جنگى کسب نموده بودند.
هيچ سرمايه دارى قادر به درک توان موجود در سوسياليسم نيست.
اتحاد جماهير شوروى در زمان استالينگراد براى هيتلر٬ ژنرالهاى نازى و سرمايه داران در غرب کشورى بود در حال نابودى. بهترين ارزيابى توسط ژنرال فرمانده در اکتبر ۱٩٤٢ ارائه شد. «روسها خودشان در جريان درگيريهاى اخير بشدت تصعيف شده اند و به ميزان زمستان ۱٩٤٢/٤٣ نيروهاى نظامى در اختيار ندارند.»
ژنرال يودل٬ رئيس عمليات دفتر فرماندهى آلمان در نورمبرگ شهادت داد: «ما از توان نيروهاى نظامى شوروى در آن منطقه مطلقا هيچ تصورى نداشتيم. در گذشته در آنجا چيزى وجود نداشت٬ اما ناگهان حمله شديدى انجام شد که اهميت بسزايى پيدا کرد».
ژنرال يودل در مورد ضد حمله شوروى که در ۱٩ نوامبر آغاز شد صحبت ميکند. نيروهاى نظامى شوروى با حمله اى گسترده و بسيار موفقيت آميز بر عليه جناحين ارتش نازيها آنها را متلاشى و کليه نيروهاى آلمانى را در استالينگراد٬ ارتش ششم و بخشهايى از چهارم٬ تانکهاى ارتش٬ در مجموع ٢٢ لشگر٬ تقريبا ٣٣۰۰۰۰ نفر٬ را به محاصره خود درآورده بودند.
درجريان حمله بر عليه جناحين٬ نيروهاى نظامى مجارى رومانيايى نابود و کاملا متلاشى شدند. در توبره فون پاٸولوس و بقيه سربازان باقى مانده بودند. آنها براى نجات خود از حصر٬ اما بدون نتيجه٬ ماهها تلاش نمودند· هيتلر بمنظور نجات فون پاولوس از محاصره ارتش شوروى ۲۷ لشگر جديد نظامى را اعزام نمود. اما مشکل حل نشد. نيروهاى نظامى شوروى کاملا آماده بودند٬ آنها تلاشهاى هيتلر را براى آزاد نمودن نيروهاى گرفتار در محاصره از دو سو متوقف نمودند.
شکست آلمان در استالينگراد يک فاجعه بود. ميزان تجهيزات از دست رفته نظامى آلمان در اين جنگ با شش ماه توليد تجهيزات نظامى کشور مطابقت مينمود· هيتلر در آلمان سه روز عزاى عمومى اعلام کرد. اين شکست از نظر سياسى نيز براى نازيها نابود کننده بود.
ژاپن از جنگ بر عليه اتحاد جماهير شوروى دست برداشت. مجارستان و رومانى مذاکرات صلح مخفيانه را با آمريکا و انگليس آغاز نمودند٬ موسولينى به هيتلر پيشنهاد چشم پوشى از جنگ در شرق را اراٸه داد و ترکيه خود را بيطرف اعلام نمود. انفکاک اتحاد نازيستى – فاشيستى آغاز شده بود.
با پيروزى اتحاد جماهير شوروى در استالينگراد جنبشى جديد و شجاع بر عليه نازيسم و فاشيسم در سراسر جهان براه افتاد. انسانهاى عاشق آزادى براى مبارزه بپاخاستند٬ عبارت «استالينگراد» مانند شعارى براى مبارزه٬ براى پيروزى٬ دهان به دهان چرخيد.
از آمريکا و انگليس از جانب پرزيدنت روزولت و چرچيل پيامهاى تبريک ارسال شدند. روزولت براى استالينگراد ديپلم افتخارى را با اين متن٬ مبارزه در استالينگراد » کليه اعمال انسانهاى آزاد را براى هميشه تحت تاٽير خود قرار خواهد داد» ارسال نمود و بر اين امر صحه گذارد که استالينگراد «در جنگ متفقين بر عليه نيروهاى تجاوزگر چرخشى ايجاد نموده بود».
چرچيل شمشير متعلق به جرج ششم را با اين کتيبه «به شهروندان استالينگراد٬ محکم مانند فولاد٬ از پادشاه جرج ششم بعنوان سندى بر ستايش عميق مردم انگليس» به استالين هديه داد.
قدردانى غرب از اتحاد جماهير شوروى پايان ناپذير بود. پيروزى بدست آمده توسط اتحاد جماهير شوروى يک پيروزى براى تمام جهان بود.
با گذشت زمان اما قدردانى غرب٬ پس از بدست آمدن پيروزى قطعى٬ بپايان رسيد. کارزارها از آن پس بر عليه اتحاد جماهير شوروى گسترده بوده اند. اکاذيب ستون روزنامه ها٬ تلويزيونها و راديوها را پر کرده ا ند و تمام اينها براى اينکه از اهميت پيروزى اتحاد جماهير شوروى کاسته و آنرا نابود سازند.
يکى از اولين افسانه هاى ارائه شده از جانب جهان سرمايه دارى اين است که پيروزى اتحاد جماهير شوروى بر آلمان نازى به دليل ارسال سلاحهايى بود که از جانب انگليس و آمريکا فرستاده شدند. يقينا اين سلاحها مفيد بودند و از آنها بخوبى استفاده شد٬اگر چه فقط ٤ درصد از تجهيزات شوروى را تشکيل ميدادند. اتحاد جماهير شوروى پول آنها پرداخت کرد و از يارى آنها سپاسگزارى نمود.
اما رسانه هاى خبرى سرمايه دارى از کمکهاى تسليحاتى به نازيهاى آلمان چيزى نميگويند. اين امر مورديست ناآشنا براى اغلب مردم. در جريان جنگ جهانى دوم در آلمان نازى چندين کارخانه اسلحه سازى متعلق به شرکتهاى آمريکايى٬ که شبانه روز براى ارائه آنچيزى که ارتش آلمان به آن نياز داشت کار ميکردند٬ وجود داشت. از سلاحهاى گرم تا مهمات٬ توپها٬ موتورها تا هواپيماها و تانکها٬ کاميونها و اتوموبيلها٬ بله٬ هر چيزى که براى براه انداختن جنگ مورد نياز است.
اين تجهيزات عمدتا بر عليه اتحاد جماهير شوروى مورد بهره بردارى قرار گرفتند اما در جنگ بر عليه فرانسه و بعدها بر عليه آمريکا و انگليس زمانيکه اين کشورها جبهه دومى را بر عليه آلمان نازى در فرانسه٬ ۱٩٤٤ ٬ باز نموده بودند نيز استفاده شدند. ما از شرکتهايى مانند آى تى تى٬ فورد٬ جنرال موتورز٬ استاندارد اويل صحبت ميکنيم. اين فعاليتها در تطابق کامل با قوانين آمريکا بود.
در ۱٣ دسامبر ۱٩٤۱ ٬ شش روز پس از حمله ژاپن به پرل هاربر و چهار روز پس از اعلام جنگ هيتلر بر عليه آمريکا پرزيدنت روزولت فرمانى را «معامله با قانون دشمن»٬ که معامله با دشمن را مجاز اعلام ميکرد٬ صادر نمود. سودهاى حاصل از کارخانجات آمريکايى در آلمان به بانک بين المللى بيس واقع در سوئيس پرداخت ميشدند٬ آنها نيز به نوبه خود به شرکتهاى آمريکايى پرداخت ميکردند. در يک کلام سرمايه دارى اين است.
پيروزى استالينگراد٬ با توجه به تمام مشکلات و بر عليه تمام سرمايه داران٬ يک پيروزى براى سوسياليسم بود. اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى نشان داد که سوسياليسم يک سيستم برتر اجتماعى است٬ سيستمى که انسان زحمتکش را آزاد و آينده و رهايى را به آنها ارائه ميدهد.
ماريو سوزا
۲۰۱۳۰۲۰۲