ماه مه، ماه اتحاد، همبستگی و پیروزی بزرگ

ا. م. شیری
۱۹ اردیبهشت- ثور ۱۳۹۳
اول ماه ماه مه، روز همبستگی و اتحاد همه کارگران، زحمتکشان و ستمدیدگان جهان برعلیه ارتجاع امپریالیستی- استعماری، همچنین روز نهم ماه مه، روز غلبه و پیروزی خلقهای کار و زحمت اتحاد شوروی شهید، ارتش سرخ، ارتش کارگران و زحمتکشان، ارتش حافظ صلح و امنیت جهانی، مدافع آزادی و استقلال کشورها و خلقهای تحت جهان بفرماندهی رفیق کبیر کارگران و همه استثمارشوندگان جهان، ژنرالیسموس استالین و سایر سرداران و فرماندهان ارتش سرخ، در رأس آنها مارشال گئورگی ژوکوف بر فاشیسم سرمایه داری به همه کارگران و زحمتکشان جهان مبارک باد.
اگر چه روز نهم ماه با تسلیم بی قید و شرط فاشیسم سرمایه داری و متعاقب آن، با تشکیل دادگاه نورنبرگ فاشیسم تار مار گردید و سران وقت آن به محاکمه عادلانه کشیده شدند، اما پس از آن، رژیمهای فوق ارتجاعی غرب امپریالیستی بسرکردگی امپراتوری نوظهور آمریکا تحت حاکمیت دولت مخفی جهانی تمام هم و غم خود را مصروف مبارزه با اتحاد شوروی و تغذیه و تقویت پنهانی فاشیسم و نازیسم نموده، بالاخره در سالهای نود قرن بیستم میلادی موفق شدند کشور و خلقهای اتحاد شوروی را بزانو در آورده، عظیم ترین فاجعه تاریخ بشر را به تاریخ سراسر جنایت و تبه کاری خود اضافه نمایند.
پس از مثله کردن اتحاد شوروی و کشورهای بلوک شرق، و به زیر سلطه کشیدن همه یا اکثریت قریب به اتفاق آنها، فاشیسم سرمایه داری برهبری رژیم ضدانسانی آمریکا چهره پنهان خود را بار دیگر از پشت نقاب «دمکراسی» و «حقوق بشر» کذایی نشان داد و جنگها و تهاجمات استعماری- امپریالیستی موضعی و منطقه بی امانی را ابتدا برعلیه کشورهای «نامطلوب» تحت پوششهای جعلی «انقلابات رنگی»، «دخالت بشردوستانه»، «گسترش دمکراسی» و «مبارزه با تروریسم» آغاز نمود.
طی جنگها و تهاجمات استعماری- امپریالیستی مرئی و نامرئی دو دهه اخیر فاشیسم غرب بسرکردگی رژیم آمریکا دهها کشور جهان، از جمله آنها همه کشورهای بلوک شرق سابق، اغلب جمهوریهای منشعب از اتحاد شوروی، یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی، عراق، سومالی، سودان، ساحل عاج، مالی، سوریه، اوکراین و … به زیر سلطه در آمدند، ویران گردیدند و خلقهای ستمدیده آنها به اسارت گرفته شدند، در زیر تهاجمات نظامی، بمبارانهای هوایی و حملات تروریستی قتلعام گردیدند. در آنها ارتجاعی ترین دولتها بر سر کار گمارده شدند.
اینک فاشیسم سرمایه داری بسرپرستی رژیم تاریخا جنایتکار آمریکا، جهان را بار دیگر به جهنمی برای همه بشریت ساکن آن تبدیل نموده و در آستانه یک جنگ عالمگیر جدیدی قرار داده که در صورت وقوع آن، تر و خشک با هم خواهند سوخت.
در چنین اوضاع دهشتناک جهانی، اتحاد و اتفاق همه ملتها و خلقهای ترقیخواه و صلحدوست برای دفع تهاجمات سراسری فاشیسم جهانی به چنان ضرورت تأخیر ناپذیری بدل گشته که کمترین بی توجهی به آن، نسل بشر را با خطر انقراض مواجه خواهد ساخت.
با ایقان به آزادی و رهائی کشورها و خلقهای اسیر و در بند جهان، بار دیگر جشن اول ماه ماه مه، روز همبستگی و اتحاد همه کارگران، زحمتکشان و ستمدیدگان جهان برعلیه ارتجاع سرمایه داری، همچنین روز نهم ماه مه، روز پیروزی بزرگ خلقها و ارتش سرخ اتحاد شوروی بر فاشیسم سرمایه داری را به همه یاران، همرزمان، دوستان، رفقا و ستمدیدگان تبریک و تهنیت گفته و از همه آنها از بابت تأخیر در انجام این وظیفه وجدانی خود بعلت شرایط ویژه، پوزش می خواهم.