ویدیو

ناتو قطار قطار تانك از طريق اتريش و روماني به اكرائين ارسال ميكند

 

ناتو قطار قطار تانك از طريق اتريش و روماني به اكرائين ارسال ميكند