بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

 
احمد مزارعي
 

اول ماه می روز کارگران وهمه زحمتکشان مبارکباد این چه دنیائی است که تولید کنندگان اصلی همه امکانات رفاهی، خود از رفاه بی بهره اند چه دنیائی است که هرچه کارگران بیشتر کار کنند کمتر بهره میبرند وزودتر به مرگ نزدیک میشوند دریک صف صدها ملیون انسان ستمکش با تمام توانشان ثروتی را تولید میکنند که در اختیار کسانی قرار میگیرد که هیچگونه احساس انسانی ندارند از تولید انبوه ثروتی که بدست کارگران تولید میشود نصیب خودشان : فقر بیحساب بیماری سکته (چهار کارگر آگاه وسوسیالیت که رفقای من بودند همگی بعلت عیالواری و کار طاقت فرسا و گاها 24 ساعته دچار سکته قلبی شده و سرمایه جانشان را گرفت : صالح کعبی کارگر مکانیک با شش دختر اکبر یوسفی کارگر برق جنگزده در اصفهان علی مدد دهسروی کارگر فصلی سیمان فارس و کریم ضابط کارگر سابق پتروشیمی ما هشهر ) فروش کلیه ، فروش فرزند ، اعتیاد طلاق بیخانمانی بیکاری گرسنگی اوارگی سگ د و زدن بدنبال کار التماس کردن دذدی محنت وخفت وخواری کشیدن واکس زدن تن فروشی ترک خانه ودیار خودکشی زندان کارتن خوابی ادامس فروشی دهها نوع کاری که فقط گدائی پنهان است ، اری بجز اینها چیزی نصیبشان نیست .

چرا چنین است ؟ برای اینکه تاریخ انسانی تاکنون جنگ طبقاتی بوده و هر انکس که زورش میرسیده اندیگری را میکشته و ثروتش را صاحب میشده اما سوال این است که ثروت شامل محصولات کشاورزی گوسفند گاو اسب جنگ افراز زین اسب وسائل زندگی کارخانه و……./ چگونه تولید میشده است ؟ از اسمان میباریده یا از عالم غیب و بیکباره سر بر میاورده است ؟ نه هیچکدام . همه محصول کار انسانها بوده است هر ثروتی محصول کار جمعی یا فردی است که در برهه ای بوسیله جنگ وکشتار بتوسط کس یا کسانی به غارت برده میشده و غارتگر یا سارق ثروتمند میشده است همه محصولات تنها وتنها بتوسط کار انسان و در مرحله سرمایه داری پیشرفته بتوسط کار جمعی تولید میشده است اما بعلت سابقه تاریخی جنگ طبقاتی واینکه همیشه شاهی امیری خانی یا بیگی زورش میچربیده خود را از همه برتر قوانین ومناسباتی را با زور رواج میداده که حافظ ثروتهای باد اورده او و فرزندانش باشد قوانین مناسبات اجتماعی رسم ورسومات مذاهب ساخته طبقات حاکمه بوده که برای حفاظت از قدرت و ثروت با زور شمشیر در جامعه رواج داده اند مثالی بسیار ساده : وقتی زمینداران بزرگ ایران نمیخواستند به حکومت عثمانی مالیات و باج بدهند تصمیم گرفتند که مذهبی در ضدیت با مذهب عثمانیها که سنی بودند درست کنند بر این اساس شیخ صفی اردبیلی که سنی بود بیکباره خواب دید که امام زمان بخوابش امده و گفته که همه باید شیعه بشوند تا انروز ما در ایران شاید 2% شیعه داشتیم ایرانیها عمدتا سنی بوده و علما و مفاخر ایران همچون فردوسی سعدی حافظ وبقیه همه سنی بوده اند ولی منافع زمینداران و ثروتمندان ایران ایجاب میکرد که همه با زور شمشیر شیعه بشوند تنها در اذربایجان 300000 نفر که نمیخواستند شیعه بشوند واز شیعه گری هم چیزی نمیدانستند با زور شمشیر شاه اسماعیل قتل عام شدند میبینیم که طبقات حاکمه برای حفظ منافع خود چه راحت صدها هزار نفر را قتل عام میکنند (شعری از جامی: ای مغبچه دهر بده جام می ام کامد زنزاع سنی و شیعه قیم گویند که جامیا چه مذهب داری صد شکر که سگ سنی خر شیعه نیم ) .

مسیر تاریخ را میشود تغییر داد ورنگ دیگری بر ان زد

مسیر تاریخ را میشود تغییر داد کارگران وزحمتکشان میتوانند با اتحاد و تشکیل حزب طبقاتی خود مناسبات ظالمانه و طبقاتی موجود را تغییر دهند وخوشبختانه ما در تاریخ معاصر نمونه های برجسته و پر افتخاری داریم که انقلابات پیروزمندانه ای را به پیش بردند انقلاب کارگران ودهقانان روسیه بتوسط حزب بلشویک و رهبری داهیانه لنین و استالین این انقلاب شکوهمند بفوریت به کمک کارگران وزحمتکشان جهان شتافت و سلسله انقلاباتی در چین ویتنام اروپای شرقی کوبا کره بوجود امد انقلاب بلشویکی همچنین به بسیاری جنبشهای ازادیبخش ملی کمک کرد که بعضا به پیروزی رسیدند جنبش ازادیبخش فلسطین یمن جنوبی اریتره انگولا موزامبیک افریقای جنوبی السالوادور شیلی و بسیاری دیگر . اینکه این انقلابات با شکست مواجه شد چندان غیر طبیعی نبود طبقات زحمتکشی که برای اولین بار و پس از دهها قرن حاکمیت نظامات طبقاتی بقدرت رسیدند ان تجربه امکانات ابزارها و سیستمهائی که سرمایه داری در اختیار داشت نداشتند بویژه اینکه زحمتکشان تازه بقدرت رسیده نظر به داشتن اید ئولوژی ضد استثمار و ضد سرمایه داری از نظر اقتصادی بسیار ضعیف بودند وبرای مثال اکثر کمکهائی که روسیه در اختیار جنبشهای ازادیبخش قرار میداد از دسترنج مستقیم زحمتکشان شوروی پرداخت میشد واین در حالی بود که امپریالیستهای غربی بخشهای وسیعی از جهان را کنترل وغارت میکردند ومیتوانستند حکومت زحمتکشان را از راههای مختلف تحت فشار قرار دهند برای مثال کشورهای سرمایه داری با کمک یکدیگر وبرای تحمیل فشار زیاد اقتصادی و سیاسی در زمان ریگان جنگ ستارگان را اغاز کرده وبا صرف بیش از 200 ملیارد دلار درسال شوروی را مورد تهدید قرار میدادند بدون شک عوامل دیگری نیز در این شکست نقش داشته که در این نوشته کوتاه نمیگنجد اما راه ازادی وعدالت همانند پیمودن راه بسوی قله ای بلند وسرفراز است که علیرغم فرازو نشیبها و پیچ وخمهای فراوان هر گامی که به جلو برداری به هدف والای انسانی نزدیکتر شده ولذت بیشتری خواهی برد درود بیکران نثار همه انانی باد که از مشقات راه نهراسیده وتا بالای قله راه را میپیمایند کارل مارکس میگوید :”انسانها همیشه با مشکلاتی رو برو میشوند که برای ان راه حل وجوددارد ” راه حل نظام ناعادلانه و ضدانسانی موجود نبز سوسیالیسم است بمعنی اجتماعی کردن منابع تولید ثروت و خارج کردن ان از حیطه قدرت تعداد معدودی شرکتها و خانواده های ثروتمند . همیشه این موضوع را در مد نظرتان قرار بدهید : چه کسانی ثروت را تولید میکنند؟ اکثریت عظیم زحمتکشان این درست است که ما در عصر تکنولوژی پیشرفته زندگی میکنیم وبنظر نیاید که اکثریت نیروهای انسانی مولد در ظاهر کارگر نیستند ولی این فقط ظاهر امر است ملیونهائی که در موسسات مختلف سرمایه داری و در مقابل کامپیوتر نیز نشسته اند شدیدا تاکید میکنم شدیدا استثمار میشوند با تکامل مناسبات سرمایه داری بمرور زمان اختلافات کارها و نسبت اجرتها هم تا حدی یکسان میشود وما در دنیای امروز شاهدیم که بیماریهای متعدد نظام گندیده سرمایه داری در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز تا حد زیادی مشاهده میشود این بچه معنی میباشد ؟ این پاسخ یسیار مهم است اولا کشورهای سرمایه داری پیشرفته بنا سرمایه گزاریهائی که از دو قرن پیش در قاره های مختلف کرده اند سیستمی بوجود امده که غارت صدها کشور جهان سوم حالتی طبیعی و ثابت بخود گرفته و هر ساله صدها ملیارد دلار از طریق مراکز مزبور و یا بهره وامها ئی که به این کشورها داده اند به سه قطب بزرگ سرمایه داری جهانی یعنی امریکا اروپا و ژاپن روانه میشود ودولتهای این کشورها از قبل این سیستم ظالمانه و بحساب مکیدن خون کارگران و زحمتکشان میتوانند جنبشهای کارگری را در کشورهای خود ارام نگهدارند از طرفی کارگران این کشورها نیز که از قبل جنگ و غارت کشورهای جهان سوم در رفاه زندگی میکنند حاضر نیستند با دولتهای خود وارد درگیریهای جدی شوند برای مثال کشورهای غربی در سالهای اخیر به جنگهای ویران کنندهای بر علیه کشور یوگوسلاوی عراق افغانستان سودان سومالی لیبی دست دست زده و امروز در حال نابود کردن کشور سوریه هستند کشورهای غربی متحدا از دولت صهیونیستی -فاشیستی اسرائیل در راه نابودی ملت فلسطین حما یت میکنند دولت فاشیستی اسرائیل پایگاه جنگ جاسوسی خرابکاری وتجاوز در منطقه است اما هیچ اقدام جدی از طرف اتحادیه های کارگری غرب بر علیه همه این تجاوزات انجام نمیگیرد از این نظر کارگران این کشورها نمیتوانند پشتیبان خوبی برای کارگران کشورهای فقیر باشند این کشورها برای خاک پاشیدن درچشم کارگران کشورهای جهان سوم وفریب انها تشکیلاتی زیر نظر سی آی ا بنام سولیداریتی راه انداخته اند که یکی از دست پختهای سولیداریتی لخ والسا بود که مشاهده کردیم چگونه اتحاد طبقاتی کارگران لهستان را متلا شی کرد. مبلغ خط سولیداریتی در میان ایرانیان خارج کشور مهدی کوهستانی وراه کارگر است که با کوهستانی همکاری نزدیک دارد . در افشای مهدی کوهستانی مطالب فراوانی در اینتر نت موجود است . متاسفانه غالب سازمانهای “کارگری” خارج کشور این خط ضد کارگری را دنبال میکنند.

همبستگی کارگران وزحمتکشان جهان

متحدین واقعی ما بیشتر میتوانند کارگران زحمتکشان اتحادیه های کارگری و احزاب سوسیالیستی در کشور های جهان سوم و فقیر همچون خود ما می باشند بدون شک ما در این چنین کشورهائی دشمنان طبقاتی داریم که با سرمایه داری جهانی شریک بوده و مارا سرکوب میکنند که نمونه های انرا در کشتار کارگران خاتون اباد شاهد بودیم بهر حال هر نظام سرمایه داری بنایش بر استثمار زحمتکشان است اما اینگونه کشورها بلحاظ مجموعه ای از مناسبات استعماری سابق و حجم محدود سرمایه هایشان تضادهائی جدی با کشورهای سرمایه داری غرب دارند و ما میتوانیم از این تضادها بنفع زحمتکشان خودی استفاده کنیم درگذشته ای نه چندان دور و هنگامی که اردوگاه سوسیالیسم وجود داشت کشورهای جهان سوم نیز تا حد زیادی از چنبره سرمایه های غرب خارج شدند در خاور میانه عراق سوریه یمن جنوبی مصر ودر افریقا نیز کشورهای زیادی توانستند زنجیرهای اسارت و بردگی غرب را پاره کنند برای نمونه افریقای جنوبی انگولا موزامبیک الجزائر و……./ اینها تجربیات و دستاوردهای با ارزشی است که میتواند مورد استفاده ما قرار گیرد در دوره مذکور اتحادیه کارگران مترقی بین المللی اتحادیه زنان دانشجویان وجوانان بین المللی وجود داشت که منبع وسرچشمه حرکتشان ازادی نوع انسان از اسارت سرمایه بود و خلق شادی و امید . خوشبختانه امروز نیز زمینه برقراری چنان جنبش و اتحادهائی فراهم شده که از اسیا امریکای لاتین وافریقا اغاز گشته است نظام سرمایه داری که بعد از شکست شوروی و اردوگاه سوسیالیسم وعده بهشت برین را به بشریت میداد همان ته مانده رفاهی نسبی هم که در گذشته وجود داشت نیز نابود کرده و امروز خرابه های افغانستان عراق سوریه لیبی صومالی سودان و اردوگاههای بسیار گسترده از انسانهای بدون امید به فردا را در سراسر جهان خلق کرده است خوب نگاه کنید در یونان که بهشت اروپا بود چه میگذرد ؟ وای به حال کشورهای جهان سوم .

اما امید به فردائی روشن امید به فردائی که نوع انسان درآن ازادانه و بدون دغدغه خاطر زندگی کند از میان نرفته است در ایران خودمان همچون سایر کشورهای جهان سوم ان پرچمی که ستارخان حیدرخان علی امید خسرو روزبه مصدق و کریمپور شیرازی وگلسرخی و دانشیان بر ا فراشتند کسان دیگری برافراشته نگاه داشته و علیرغم همه نا ملایمات فشارها و تضییقات راه گذشتگان انقلابی را ادامه میدهند حکومت ارتجاعی با همه بگیرو ببندهایش نخواهد توانست مانع حرکت این رودخانه خروشان شود

با تمام توان بکوشیم از مبارزات کارگران زنان دانشجویان وسایر زحمتکشان وطن عزیزمان ایران دفاع کنیم.

چهره کثیف وواقعی سازمانهای ضد کارگری خارج کشور که نوکران منشه امیر اسرائیلی پیتر اکرمن صهیونیست امریکائی وپادوهای حزب دموکرات و کومله وابسته به بارزانی واسرائیل هستند افشا کنیم.